investigativní čeština

Příklady investigativní spanělsky v příkladech

Jak přeložit investigativní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Víte, chtěla bych, abyste zkusil investigativní reportáž.
Verá, quiero que. tenga la sensación de periodismo de investigación.
Nejsi investigativní žurnalista.
No eres una investigadora.
Nejsem investigativní reportérka.
No hago periodismo investigacion.
Zítra to otiskneme, ale šéf chce, abych ještě napsal investigativní reportáž.
Se publicará mañana, pero el director me pide un artículo de investigación sobre lo que pasó.
Hej, říká se tomu investigativní žurnalistika, pánové.
Se llama periodismo investigador, amigos.
Tělo, které bylo včera nalezeno na smětišti v západním Londýně, bylo dnes identifikováno jako John Krajewski, investigativní novinář.
El cuerpo encontrado anoche en un descampado al oeste de Londres ha sido identificado hoy como John Krajewski, un periodista de investigación autónomo.
Investigativní.
Investigativos.
Řeknu ti. že kdyby tahle ženská nebyla sakra nejlepší investigativní reportéra, jakou jsem kdy viděl, já.
Le diré algo. si esa mujer no fuera la mejor periodista de investigación que vi.
Nedřela jsem se. abych se stala investigativní reportérkou pro Daily Planet. jen proto, abych dělala chůvu nějakému pisálkovi odnikud.
No me rompí el alma. para ser una periodista de The Daily Planet. para cuidar a un mediocre de Tierra de Nadie.
Vždycky se mi líbily vaše investigativní nadpisy.
Siempre disfruto sus artículos de investigación.
Protože si myslím, že být dobrý investigativní reportér. je skoro jako být tajný agent.
Porque pienso que ser un buen periodista de investigación. es bastante parecido a ser un tipo de agente secreto.
Vy jste byl velký investigativní zpravodaj pro Chicago tribun.
Tú eras un reportero de investigación de alto rango para el Chicago Tribune.
Nyní víme že Neelixova investigativní novinařina někoho znervoznila natolik-- že mu v počítači zanechal stopu, které se měl chytit.
La investigación del Sr. Neelix ha puesto a alguien tan nervioso que ha dejado un rastro en el sistema para que lo siguiera.
Náš investigativní tým hlásí, že divoch nikdy nebral somu.
Reportes dicen que el nunca ha tomado Soma.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Noviny ve většině vyspělých zemí se potýkají s problémy nebo krachují a investigativní žurnalistika je často první, co osekají.
Los diarios en la mayoría de los países avanzados están en problemas o se están replegando, y la información investigativa suele ser lo primero que recortan.
Koncentrace vlastnictví médií a kontroly nad nimi dále rozdmýchává všeobecnou nedůvěru, což připravuje půdu pro to, aby vakuum vyplnilo investigativní úsilí občanů.
La concentración de la propiedad y el control de los medios alimenta aún más la desconfianza popular, lo que monta la escena para que la investigación ciudadana ocupe el vacío.
Měli by na internetu zřídit nové entity, kde by bylo možné za poplatek přímo zveřejňovat investigativní reportáže, nezprostředkované firemními tlaky.
Deberían organizar nuevas entidades online en las que se pague un honorario por reportajes investigativos directos, sin presiones corporativas mediante.
Právě tak můžeme občany brát vážně - a oni sami sebe - jako dokumentaristy a investigativní zpravodaje naší společné situace.
Así es como los ciudadanos pueden ser tomados -y ellos mismos tomarse- seriamente como documentadores e investigadores de nuestra situación común.
Od té doby, co (opožděně) uznal význam průhlednosti na kapitálových trzích, mohou se novináři svobodněji věnovat investigativní žurnalistice.
Tras (tardíamente) reconocer la importancia de la transparencia en los mercados de capitales, los periodistas lograron una mayor libertad para desarrollarse en el periodismo investigativo.
Například investigativní novinář Nick Davies nám ve své knize Flat Earth News (Zprávy o ploché Zemi) připomíná paniku kolem programového selhání počítačů na začátku nového tisíciletí.
Por ejemplo, en su libro Flat Earth News, el periodista Nick Davies nos recuerda el pánico del problema informático del milenio.
Zatímco však skutečná investigativní žurnalistika závisí na kvalitě, server WikiLeaks se vyznačuje kvantitou.
Pero, mientras que el verdadero periodismo de investigación depende de la calidad, WikiLeaks se distingue por la cantidad.

Možná hledáte...