investigación spanělština

zkoumání, průzkum, výzkum

Význam investigación význam

Co v spanělštině znamená investigación?

investigación

Acción o efecto de investigar. Estudios teóricos o experimentales en el campo de la ciencia, para aumentar los conocimientos sobre un tema o una disciplina. Averiguación que hace la policía para esclarecer un caso. Estudio que hace una persona de una materia o un campo dado, para profundizar sus conocimientos personales.

Překlad investigación překlad

Jak z spanělštiny přeložit investigación?

Příklady investigación příklady

Jak se v spanělštině používá investigación?

Citáty z filmových titulků

La desaparición de la dueña del club que el diario Young Deok estuvo averiguando. la policía también la investigaba. El Presidente Gong me ha pedido que tenga la investigación detenida.
Young Deok libo do toho zmizení majitelky nočního klubu pořád šťourá, policie to také vyšetřuje a prezident Gong mě požádal, abych to pátrání nějak zastavil.
Confiaba que durante la investigación hablarían con Tom y contigo, y lo hicieron.
Byl jsem si jistý, že směr jejich vyšetřování je dovede k tobě a Tomovi a to se taky stalo.
Prefectura de Policía Paris, 5 de junio 1911 El inspector Juve está a cargo de la investigación concerniente a la desaparición de Lord Beltham.
Bezpečnostní služba Paříž, 5.06.1911 Inspektor Juve se pověřuje šetřením, týkajícím se zmizení lorda Belthama. Hypotéza o vraždě nebyla vyloučena.
El cadáver parece haber sido aplastado. La investigación continúa. Juve.
Ten se zdá být mimo podezření, protože spěchal sdělit policii, že on našel tělo ve svém bytě, když se vrátil po několikadenní nepřítomnosti.
Juve y Fandor habían decidido reasumir su investigación desde el comienzo.
Juve a Fandor se rozhodli pokračovat ve svém pátrání znovu od začátku.
Paris, marzo 10 1914. Sr. Procurador. Por la buena marcha de la investigación del asunto Ribonard y para evitar una posible confrontación, y además para proteger la vida del prisionero extraditado de Louvain, importará que no sea visto en persona.
V Paříži 10. března 1914 Panu generálnímu prokurátorovi, V zájmu plynulého chodu vyšetřování případu Ribonard, ale také k ochraně života vězně, vydaného z Louvain, je žádoucí, aby tento nebyl nikým viděn.
Mañana, a las 12 en punto, debe presentarse para una investigación.
Zítra, přesně v poledne, se dostav k výslechu.
La investigación probó que les acompañó un hombre, de identidad desconocida. La Policía trabaja para resolver el misterio.
Policie pracuje na objasnění případu.
Abriré una investigación sin demora.
Vyslechnu si vás hned teď.
Yo iré más tarde para hacer alguna investigación privada. mientras tú trabajas con la banda.
Přijdu za tebou a řekneš mi, jak se věci maj a ty se připojíš k tý bandě.
Como Juez de Paz de este municipio. he estado haciendo alguna investigación. y creo que la organización del rodeo no va a ser del todo honrada y limpia.
Jako vykonavatel zákona v tomto městě, nemám čas na dění kolem sebe. Zdá se, že skupina, která organizuje rodea, nehraje fér.
La investigación parece haber concluido en lo que a mi concierne.
Pokud jde o mně, zdá se, že je vyšetřování uzavřeno.
Si y hubiera roto toda mi investigación.
Ano, ale mohlo by to narušit celé moje vyšetřování.
Desde que esta mañana nos llamó desde Scotland Yard hicimos una investigación minuciosa.
Když jste nám ráno volala ze Skotska, měli jsme dost času to prošetřit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pretender reducir el déficit ahorrando en educación, infraestructura y actividades de investigación y desarrollo es como querer adelgazar cortándose tres dedos: uno conserva la mayor parte del peso, pero las perspectivas vitales son mucho peores.
Snižovat schodek osekáváním prostředků určených na vzdělání, infrastrukturu, výzkum a vývoj je podobné jako snažit se o snížení váhy tím, že si člověk usekne tři prsty. Většina váhy mu zůstane, ale podstatně se mu zhorší životní vyhlídky.
Además, hay muchos que mueren sencillamente porque no hay curas o vacunas debido a que se dedican muy pocos recursos y talento de investigación del mundo para tratar las enfermedades de los sectores pobres.
A mnoho lidí zemře jednoduše proto, že žádné léky ani vakcíny neexistují, jelikož se tak málo drahocenného výzkumného talentu a omezených prostředků na světě vynakládá na řešení problému onemocnění chudých.
Las compañías de medicamentos sostienen que los precios elevados son necesarios para financiar la investigación y el desarrollo.
Výrobci léčiv tvrdí, že vysoké ceny jsou nezbytné k financování výzkumu a vývoje.
El gobierno financia la investigación en servicios de salud porque los medicamentos mejorados son un bien común.
Vláda financuje zdravotnický výzkum, protože dokonalejší léčiva jsou veřejným statkem.
La eficiencia se logra mediante el uso compartido de la investigación tan amplio como sea posible y tan pronto esté disponible.
K dosažení efektivity je však nutné co nejšířeji sdílet výsledky výzkumu, a to ihned po jejich získání.
El sistema de patentes incluso puede tener efectos perjudiciales sobre la innovación porque mientras que el insumo más importante en cualquier investigación es el uso de ideas anteriores, el sistema de patentes incentiva el secreto.
Patentový systém může na inovace dokonce působit nepříznivě, protože podporuje utajování, ačkoliv nejdůležitějším vkladem do jakéhokoliv výzkumu jsou předchozí nápady.
Los precios elevados y la investigación sesgada se pueden solucionar si se sustituye el modelo actual con un sistema de recompensa respaldado por el gobierno.
Řešením vysokých cen i špatně orientovaného výzkumu je nahrazení současného modelu fondem odměn podporovaným vládou.
La iniciativa de Sanders tiene una importante disposición destinada a incentivar la investigación abierta, que haría que el modelo actual de investigación se basara más en el intercambio que en el secreto.
Jeho návrh obsahuje rovněž důležité ustanovení na podporu open-source výzkumu, které by posunulo současný výzkumný model od tajnůstkářství ke sdílení informací.
La iniciativa de Sanders tiene una importante disposición destinada a incentivar la investigación abierta, que haría que el modelo actual de investigación se basara más en el intercambio que en el secreto.
Jeho návrh obsahuje rovněž důležité ustanovení na podporu open-source výzkumu, které by posunulo současný výzkumný model od tajnůstkářství ke sdílení informací.
Por ende, es esencial desvincular los incentivos para las actividades de investigación y desarrollo de los precios de los medicamentos, y promover un mayor intercambio de los conocimientos científicos.
Proto je nezbytné oddělit motivaci k výzkumu a vývoji od cen léků a podporovat širší sdílení vědeckých poznatků.
Pero la investigación avanza rápido, y es casi seguro que acabe por sugerir nuevas maneras de moldear nuestras intuiciones, sentimientos y motivaciones morales.
Výzkum ale rychle postupuje a je téměř jisté, že naznačí nové způsoby jak přetvořit naše morální instinkty, city a motivace.
La concentración de la propiedad y el control de los medios alimenta aún más la desconfianza popular, lo que monta la escena para que la investigación ciudadana ocupe el vacío.
Koncentrace vlastnictví médií a kontroly nad nimi dále rozdmýchává všeobecnou nedůvěru, což připravuje půdu pro to, aby vakuum vyplnilo investigativní úsilí občanů.
Los ciudadanos deberían poder más fácilmente obtener información, armar historias y enviar encabezados a los periodistas de investigación de los medios tradicionales.
Občané by měli mít možnost snadněji předávat informace, upozorňovat na události a zasílat podněty investigativním reportérům hlavního proudu.
Ha habido una gran masa de investigación sobre las maneras en que los seres humanos causan el cambio climático y cómo podemos reducirlo.
Otázka, jakým způsobem lidé vyvolávají klimatické změny a jak je můžeme omezit, byla předmětem nesmírně rozsáhlého výzkumu.

Možná hledáte...