slepý | sklep | slepec | step

slepě čeština

Překlad slepě francouzsky

Jak se francouzsky řekne slepě?

slepě čeština » francouzština

aveuglément

Příklady slepě francouzsky v příkladech

Jak přeložit slepě do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Netrpí žízní vášně ani se slepě nepotácejí k nějakému přeludu ztracené lásky.
Ils ne souffrent pas de la soif de la passion ni ne titubent aveuglément vers quelque mirage d'un amour perdu.
Tak jako já, i on slepě bojoval o prostředky k přežití.
Elle luttait pour survivre, au même titre que moi.
Nebudu slepě následovat vaše rozkazy!
Autant que vous compreniez que je ne suivrai pas vos ordres aveuglément.
Abych toho dosáhl, musel jsem si najít nějakého spoluviníka, zločince pozvaného sem k potrestání. Potřeboval jsem člověka, jehož strach ze smrti je tak velký, aby slepě spolupracoval.
Pour y arriver, il me fallait un complice involontaire parmi les criminels promis au châtiment et qui, par crainte de la mort, m'obéirait aveuglément.
Chcete říct, že vaši lidé prostě slepě vejdou do dezintegrátorů, když jim to řeknete?
Vous voulez dire que. vos citoyens viennent se faire désintégrer quand on le leur demande?
Jak jste si mohl jako kapitán flotily myslet, že posádka hvězdné lodi slepě poslechne. váš rozkaz a vyhladí národ Antosanů, lid, který je znám svou laskavostí a snahou o mír?
Mon assistant va vous fournir. quel est le mot déjà? - Les coordonnées.
Slepě věří v kdekoho kdo jim dá jen jiskru naděje.
Ils croient aveuglement en quiconque leur promet une lueur d'espoir.
Bože, který nám slepě vládneš, neopouštěj nás, abychom nebyli zatraceni ve tvém hněvu.
Vous qui nous gouvernez en aveugle, ne nous quittez pas, pour que votre colère ne nous anéantisse pas.
Jsem si jistá, že byly! Každá chudá, samotná a slepě neoddaná církvi, kterákoliv mladá a krásná protože takové jsou zpochybnitelné!
J'en suis sûre, mais. la première qui vit seule et chichement, qui n'est pas membre de l'église, ou qui est jeune et jolie, est taxée d'immoralité!
Zpovídám se ze slabošství, zloby a netečnosti Pro přísliby nicotného zajištění jsem slepě poslouchal příkazy utlačitelů lidí.
J'avoue que par lâcheté, par cupidité, sur des promesses trompeuses, j'ai obéi aveuglement aux écorcheurs du peuple.
Jedno mládě slepě vyráží pryč, někam do spalujícího horka a jeho rodiče mohou jen přihlížet tomuto zoufalství.
Un des petits s'avance à l'aveuglette par cette chaleur écrasante. Ses parents ne peuvent que le regarder, désespérés.
Slepě miloval svého syna. Nic mu neodřekl.
Il avait pour son fils un amour aveugle. et ne lui refusait rien.
Následovat vaše příkazy slepě a bez otázek.
De suivre vos ordres aveuglement et sans question.
Ostatní jsou spokojení výsledky mé práce a budou mě slepě následovat, když jim zaručím bezpečnost.
Positifs? Je suis impatiente de l'annoncer à Starbuck. Non, vous vous êtes trompée.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Slepě pumpovat dnešní záchranné miliardy do starých průmyslových odvětví a vyčerpaných ekonomických modelů je vyhazování peněz a zadlužování se na úkor budoucnosti našich dětí.
Injecter aveuglément les milliards de dollars prévus par les plans de relance dans des industries obsolètes et des modèles économiques épuisés serait un terrible gaspillage et hypothéquerait l'avenir de nos enfants.
Irským referendem se slepě a zbytečně uvrhla do politické kalamity.
Avec le référendum irlandais, elle s'est jetée aveuglément et inutilement dans un désastre politique.
Systém se ospravedlňoval tím, že se zdálo, že funguje dobře - anebo přinejmenším ne až tak špatně jako centrální bankovnictví, které slepě lpělo na zlatém standardu, anebo ekonomika bez centrální banky.
La justification de ce système est qu'il semblait fonctionner correctement - ou en tout cas moins mal qu'avec une banque centrale qui adhérait aveuglement à l'étalon-or ou en l'absence de banque centrale.
Centrální bankéři se slepě zaměřovali na cenovou stabilitu, ačkoliv náklady spojené s poněkud vyšší inflací by byly nepatrné ve srovnání se spouští, kterou napáchaly jimi umožněné, ne-li přímo podněcované excesy.
Ils se sont intéressés exclusivement à la stabilité des prix, bien que le coût d'un léger dérapage de l'inflation eut été ridicule, comparé aux dégâts engendrés par les excès financiers qu'ils ont toléré, si ce n'est encouragé.
Bushova administrativa se samozřejmě dopouští chyby, když ve svých válečných kalkulacích zanedbává politiku nebo když se slepě drží výroku, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky.
L'erreur du gouvernement Bush, bien sûr, est de ne pas prendre en compte la politique dans ses calculs guerriers, ou de suivre aveuglément le dictum selon lequel la guerre, c'est de la politique menée par d'autres moyens.
A jak začínají být státy méně odkázané na tradiční zdroje financování, snižuje se i pravděpodobnost, že budou slepě poslouchat zahraniční diktát.
À mesure que les États s'affranchissent des sources traditionnelles de financement, ils sont de moins en moins enclins à suivre aveuglément les diktats étrangers.
Nemohu tedy jen tak mlčky sedět a přihlížet, jak Evropa slepě klopýtá k novému appeasementu.
C'est pourquoi je ne peux rester silencieux quand l'Europe trébuche aveuglément dans un nouvel apaisement.
V některých otázkách, jakou je třeba irácká válka, Evropané však nehodlají Ameriku slepě následovat.
Mais sur certaines questions, telles que la guerre en Irak, les Européens ne sont pas du tout prêts à suivre l'Amérique à l'aveuglette.
Výmarská republika slepě otrávila samu sebe.
L'Allemagne de Weimer s'est empoisonnée en aveugle.

Možná hledáte...