nalézat čeština

Překlad nalézat italsky

Jak se italsky řekne nalézat?

nalézat čeština » italština

trovare
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady nalézat italsky v příkladech

Jak přeložit nalézat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Abyste se naučil nalézat skryté důvody a fakta.
Che impari a sviscerare le ragioni e i fatti nascosti.
To je mé povolání, nalézat závady.
Madame, i problemi sono il mio mestiere.
Kdo schovává, umí také nalézat.
Dove guarda, lì li ha nascosti, dico io.
Jestli necháš svůj mozek něčím pobláznit, budeš ty věci nalézat kdekoliv a vše ostatní budeš ignorovat.
Quando il cervello è ossessionato da qualcosa...tende a non registrare altro e a concentrarsi solo su quel pensiero.
Nevíš, v jaký posraný situaci jsi, musíš si nalézat nepřátele.
Non hai idea in che fottuta situazione siamo, perche trovi in te stesso un nemico?
Začínáš nalézat kostry, mrtvoly pochované před 20 lety. Sbíhá se pak policie a tisk.
Se no si cominciano a trovare scheletri, un morto seppellito da 20 anni, finche' questo posto non brulica di polizia e giornalisti.
Yeah, chci odejít a nalézat se v lese se šlapko-stromy, ale nemyslím si, že je dobrý nápad říkat lidem, aby smilnili s ovocem.
Si' voglio uscire e trovarmi in una foresta di alberi di prostitute, ma non penso sia una buona idea dire alla gente di andare a fornicare con la frutta.
Proč nemůžou nalézat těla mezi 9:00 a 17:00?
Perche' non si trovano i cadaveri tra le 9 e le 5?
Valy, jako jsou tyto mohou být ještě nalézat v celé Skandinávii.
Tumuli come questi si trovano ancora in tutta la Scandinavia.
Odmítni a rychle se budeme nalézat vyloučeni z arény navždy.
Rifiutiamoci e ci ritroveremo presto esclusi dall'arena definitivamente.
Jamie, slibuješ, že u tebe Todd bude nalézat porozumění, podporu a upřímnost, dokud vás smrt nerozdělí?
Allora, Jamie, vuoi prendere Todd come tuo sposo, e prometti di essergli fedele, amarlo e incoraggiarlo, finche' morte non vi separi?
Podívej, jeho potřeba něco nalézat není přirozená.
Senti. L'ossessione di ritrovare le cose. non e' naturale.
Jak se může nalézat tolik hrůzy na tak malém prostoru?
Come puo'. tutto questo. orrore. concentrarsi in un'area cosi' piccola?
Řím ale připouští, že zrádci už v kostele nemají nalézat útočiště.
Ma Roma conviene che i traditori. non abbiano più il permesso di trovare rifugio in chiesa.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vlády, občanská společnost a soukromý sektor se musí postavit k problému čelem a pomocí spolupráce nalézat a realizovat kreativní řešení.
I governi, la società civile e il settore privato devono raccogliere la sfida, collaborando per trovare e attuare soluzioni creative.
Když se ekonomie střetne s ústavními pravidly, musí politici nalézat nápadité způsoby, jak tato pravidla upravit, jinak budou přihlížet, jak se jejich dílo hroutí.
Quando l'economia si scontra con le regole di un'istituzione, i politici devono trovare delle modalità creative per modificare le regole oppure assisteranno al crollo della loro creazione.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...