nalézt čeština

Překlad nalézt italsky

Jak se italsky řekne nalézt?
Doporučujeme...Italština: slovníčekKoupit booktook.cz »

Příklady nalézt italsky v příkladech

Jak přeložit nalézt do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nalézt můžeš jen to, co hledáš.
Le sue analisi non erano complete.
Mezi středověkou čarodějnicí a dnešní hysterickou osobou dají se nalézt i jiné spojitosti.
Ci sono collegamenti tra la strega del Medioevo e oggi con la persona isterica.
Nemohl jsem usnout. Sire Charlesi, vím, že je to zvláštní nalézt Beatrix zde, ale chci, abyste věřil, že.
Capisco che le sembrerà strano di trovare Beatrix qui, ma. la prego di credere che non.
Cožpak nemáme nalézt ducha dokonalého rytíře?
Forse non dobbiamo trovare lo spirito del perfetto cavaliere?
Scrooge byl jak dobrý přítel, tak i dobrý šéf a dobrý člověk, jakého jen bylo možno v tomto starém, dobrém městě, v této zemi nalézt.
Non riesco proprio a farne a meno. Scrooge fu meglio delle sue parole. Diventò un amico tanto buono, quanto un buon direttore, e anche l'uomo più buono di tutta la vecchia città.
Jak ironické, že prostý učenec bez ambicí. přes slušnou míru odloučení, by měl, zčistajasna.. nalézt sebe sama obléhaného armádou tvorů božích. naprosto neochvějně odhodlaných být mu nápomocni.
E ridicolo che io un semplice e modesto studioso senza ambizioni Che richiede solo un po di solitudine si ritrovi all'improvviso circondato da un esercito intenzionato ad offrire aiuto non richiesto.
Můžeme nalézt nějaké intelektuálnější prostory.
Allora andiamo in un locale da intellettuali.
Nejsem schopen pana Gelmana nalézt.
Non siamo riusciti a trovarlo.
Můj úkol je zde nalézt tohle.
Sono venuto qui per trovarne qualcuna.
Chci utěšit hříšnici a nalézt zbloudilou ovečku.
Porto conforto per riportare la pecorella smarrita all'ovile.
Lásku je třeba znovu nalézt.
L'amore da reinventare.
Avšak lze nalézt opravdovou naději v tomto tichu?
Ma c'è una vera speranza in questo silenzio?
Musíš jej nalézt v sobě.
Devi apprenderla da solo.
Nalézt!
Trovatelo!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Další inspirativní modely lze nalézt ve Rwandě, Mosambiku a Sieře Leone.
Altri modelli ispiratori si possono trovare in Ruanda, Mozambico e Sierra Leone.
Nejméně úspěšné jsou naopak při financování grandiózních projektů, jež přinášejí užitek současné elitě, avšak nedaří se jim nalézt správnou rovnováhu mezi ekologickými, společenskými a rozvojovými prioritami.
Al contrario, i loro più grandi fallimenti sono venuti dal finanziamento di progetti grandiosi che beneficiano le élite correnti, ma non considerano con l'equilibrio adeguato le priorità ambientali, sociali e di sviluppo.
Kromě toho mohou změnit způsob strukturování a odměňování pracovních míst tak, aby zvýšily flexibilitu, čímž pomohou mužům i ženám nalézt rovnováhu mezi pracovními a rodinnými povinnostmi.
E sempre le aziende possono modificare il modo in cui i diversi lavori sono strutturati e remunerati così da aumentarne la flessibilità e aiutare sia gli uomini che le donne a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.
Účastnil jsem se jednání, která pomohla nalézt mírové řešení oranžové revoluce v letech 2004-2005.
Sono stato coinvolto nei negoziati che hanno contribuito a giungere ad una soluzione pacifica della Rivoluzione Arancione del 2004-2005.
Tam, kde však lze jednoznačně nalézt rozsáhlou korupci, což bývá často možné, je nutné si uvědomit, že to není kulturní danost.
Tuttavia, anche nei casi in cui si trovino fenomeni di corruzione eclatanti, come è spesso il caso, è necessario riconoscere che questi non dipendono solo da fattori culturali.
Aby však ECB maximalizovala dopad takové operace, musela by navíc nalézt způsob, jak zajistit spravedlivou distribuci.
Tuttavia, al fine di massimizzare l'impatto di un'operazione del genere, la Bce dovrebbe anche escogitare un modo per garantire un'equa distribuzione.
Lze nalézt žebříčky pro téměř všechny podoby lidské činnosti.
Si può trovare una classifica per quasi ogni forma di attività umana.
Zejména to platí v rozvojových zemích, kde lze běžně nalézt desetinásobné rozdíly v produktivitě na úrovni provincií a státu a ještě mnohem větší rozdíly na úrovni obcí.
Ciò vale in modo particolare per i paesi in via di sviluppo, dove è facile riscontrare differenze di produttività di coefficiente dieci a livello provinciale o statale, e molto superiori a livello municipale.
Současně s tím je nutné nalézt rovnováhu mezi vyšší zemědělskou produkcí a s ní spojenými ekologickými a sociálními náklady.
Allo stesso tempo, una maggiore produzione agricola deve essere bilanciata rispetto ai costi sociali ed ecologici ad essa associati.
Naším úkolem a naší historickou příležitostí je rozpoznat tento potenciál a nalézt metody, jak mohou rozmanité skupiny spolupracovat a realizovat ho.
La nostra sfida, e la nostra opportunità storica, è riconoscere questo potenziale e fare in modo che i diversi gruppi possano collaborare per realizzarla.
Oficiální rozvojová pomoc činí zhruba 130 miliard dolarů ročně; přímé zahraniční investice a příliv portfolií sice mohou chudým ekonomikám pomoci, ale i tak je nutné nalézt další zdroje rozvojových financí.
L'aiuto pubblico allo sviluppo ammonta a circa 130 miliardi di dollari l'anno; sebbene i flussi di investimenti diretti esteri e di portafoglio possono aiutare le economie povere, si devono trovare ulteriori fonti di finanziamento.
Zatímco u přírodní fotosyntézy slouží k absorpci světla chlorofyl, u umělých systémů je zapotřebí nalézt vhodné materiály, které budou zachycovat a přeměňovat sluneční světlo.
Proprio come la clorofilla serve ad assorbire la luce nella fotosintesi naturale, materiali adeguati servono a catturare e convertire la luce solare in sistemi artificiali.
Tuto strukturu lze nalézt v příbězích.
Questo tipo di struttura si può trovare nelle storie.
V době, kdy epidemie stále sílí, se veřejně-zdravotnická komunita snaží nalézt účinnou reakci s využitím navýšení financí o 100 milionů dolarů na vyslání klinických pracovníků, epidemiologů a dalších expertů.
Mentre l'epidemia continua a diffondersi, la comunità sanitaria sta cercando di dare una risposta efficace al problema, utilizzando aiuti pari a cento milioni di dollari per mobilitare medici, epidemiologi e altri esperti.
Doporučujeme...Italština ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...