naproti čeština

Překlad naproti italsky

Jak se italsky řekne naproti?
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady naproti italsky v příkladech

Jak přeložit naproti do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Naproti tomu, mně není neznámá, takže vás doprovodím a nasměruji.
Al contrario, io conosco bene la zona, quindi. la accompagnerò. e le fornirò indicazioni.
Naproti panu Arnemu seděl kurát.
Seduto sul lato opposto di Sir Arne c'era il curato.
Vhodný dům je naproti tomu vašemu.
Quella casa. quella proprio di fronte alla tua.
Ten hezký, opuštěný dům naproti vašemu.
La bellissima casa deserta di fronte alla sua.
Když nazítrí veliký zástup lidí, kterí prišli na svátek, uslyšel, že Ježíš prichází do Jeruzaléma, vzali palmové vetve a vyšli mu naproti.
Il giorno seguente molta gente quando sentì che Gesù stava giungendo a Gerusalemme prese rami di palme e gli andò incontro.
Ti naproti staví jednu zeď za druhou. Ale oheň se pokaždé dostane skrz.
Quelli di là continuano a costruire muri, ma l'incendio continua ad avanzare.
Vstupenky jsou tam naproti.
Non è qui. E' laggiù.
Anno, naproti je zasypaná polovina osazenstva.
Anna. Metà dei minatori sono sepolti là sotto.
Ty naproti.
È l'altra porta.
Pamela vám šla naproti na nádraží.
Pamela è andata a prenderla alla stazione.
Naproti přes ulici od statisíce amerických škol jsou do prodejen, obchodů a restaurací zaváděny atraktivní hry.
Nelle strade davanti a 100.000 scuole Americane giochi attrattivi sono installati in magazzini, negozi e ristoranti.
Seděl jsem v budově naproti přes ulici a sledoval tě.
Io stavo nella casa di fronte, e ti guardavo.
Jen přejedeš Arkansas a kousek Texasu naproti Rio Grande.
Oh, dall'altra parte dell'Arkansas, un salto nel Texas verso il Rio Grande.
Víš jistě, že to naproti je Švýcarsko?
Dì, sei sicuro che quella sia la Svizzera?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Naproti tomu Řecko je pod vlivem silné dovozní lobby.
La Grecia, invece, è sotto l'influenza di una potente lobby delle importazioni.
Naproti tomu Obama by vytvářel větší deficity - jeho zvýšení výdajů je mnohem vyšší než zvýšení daní -, z čehož vyplývá nutnost výrazného růstu daní v budoucnu.
Con Obama, al contrario, gli Stati Uniti registrerebbero un deficit più ampio, l'aumento della spesa risulta infatti maggiore degli aumenti fiscali, il che comporterebbe un aumento fiscale molto più consistente in futuro.
Naproti tomu Francie zřejmě výstražné mene tekel nepostřehla.
D'altro canto, la Francia non sembra aver prestato attenzione alla scritta sul muro.
Naproti tomu finanční krize byla jen stěží reklamou na rozšíření sféry pevných směnných kurzů.
Per contro, la crisi finanziaria non fu certo una mossa pubblicitaria per espandere la libertà d'azione dei tassi di cambio fissi.
Naproti tomu investice do firmy typu Tesla Motors - která vyvinula dobíjecí baterii pro domácí využití, jež by mohla vést k prudkému vzestupu počtu domácností přecházejících na solární energii - vypadá mnohem atraktivněji.
Al contrario, investire in una società come Tesla Motors - che ora ha sviluppato una batteria ricaricabile per uso domestico e che potrebbe portare a un forte aumento del numero di famiglie che passano all'energia solare - sembra molto più attraente.
Naproti tomu indičtí premiéři cestují už od dob Džaváharlála Néhrúa do Číny proto, aby vyjádřili dobrou vůli a přivezli strategické dárky.
Al contrario, i primi ministri indiani da Jawaharlal Nehru in poi hanno visitato la Cina per esprimere la propria disponibilità e distribuire favori strategici.
Internet se naproti tomu vyvíjel zdola nahoru a podařilo se mu uniknout počátečním výzvám k regulaci ze strany telekomunikačních gigantů.
Internet, invece, si è evoluto in modo bottom-up, riuscendo a sfuggire agli iniziali appelli di regolamentazione dei colossi delle telecomunicazioni.
Naproti tomu Řecko má s plněním cílů svého programu finanční záchrany stále potíže a vede zdánlivě nekonečná jednání o dalším balíku multilaterální finanční pomoci.
Al contrario, la Grecia sta ancora avendo difficoltà a raggiungere gli obiettivi del suo programma di aggiustamento ed è impegnata in interminabili trattative per l'ennesimo pacchetto di finanziamenti multilaterali.
Naproti tomu v USA trvá příslušné období ve většině případů necelý rok.
Negli Stati Uniti, invece, nella maggior parte dei casi il corrispondente periodo dura meno di un anno.
Naproti tomu kombinace eurobondů, plnohodnotného dluhového mechanismu, posílených pravomocí ECB, aby mohla působit jako věřitel poslední záchrany, a solidní ekonomické správy by se osvědčila.
Potrebbe invece funzionare una strategia combinata che preveda eurobond, un'efficace linea di credito, un ampliamento dei poteri della Bce (per agire da prestatore di ultima istanza) e una solida governance economica.
Naproti tomu ekonomové strany nabídky chtějí podporovat soukromé (rozhodně ne veřejné!) investice prostřednictvím dalších daňových škrtů a další deregulace.
I sostenitori dell'offerta, per contro, tendono a promuovere gli investimenti privati (di certo non quelli pubblici!) attraverso una riduzione delle tasse e una nuova deregolamentazione.
Naproti tomu v USA se mnohem vyšší podíl investic financuje vydáváním dluhopisů, které mohou mít delší lhůtu splatnosti než bankovní úvěry.
Per contro, negli Stati Uniti, una percentuale molto maggiore di investimenti è finanziata mediante l'emissione di obbligazioni, che possono avere una scadenza più lunga dei prestiti bancari.
Naproti tomu v rozvojovém světě umírají každý rok miliony lidí na vyléčitelné nemoci, jako je malárie, a to právě kvůli absenci moderních laboratoří a alternativních diagnostických testů.
Al contrario, nel mondo in via di sviluppo, milioni di persone muoiono ogni anno per malattie curabili come la malaria, a causa della mancanza di laboratori avanzati e test diagnostici alternativi.
Devalvace uvnitř eurozóny ve formě deflace by naproti tomu dohnala velké části reálné ekonomiky do nadměrného zadlužení, protože by poklesla pouze hodnota aktiv, a nikoliv bankovních dluhů.
La svalutazione all'interno dell'Eurozona sottoforma di deflazione, invece, spingerebbe ingenti parti di economia reale in un vortice di debito eccessivo, dal momento che si abbasserebbe solo il valore degli asset e non quello dei debiti bancari.
Doporučujeme...Italština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...