naprosto čeština

Překlad naprosto italsky

Jak se italsky řekne naprosto?
Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »

Příklady naprosto italsky v příkladech

Jak přeložit naprosto do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Naprosto.
Parole sante!
Všechno, co na to můžu říct, je, že Caroline Gillespieová by raději měla být naprosto úžasná.
Posso solo dire che Caroline Gillespie farà meglio ad essere proprio bellissima.
Vypadáš naprosto dokonale. Jen se nepřibližuj k otevřenému ohni.
Sei assolutamente perfetta, però non avvicinarti al fuoco.
Vaše holčička je naprosto rozkošná, mimochodem.
La sua piccola è davvero uno splendore, comunque.
Tenhle systém je naprosto jednoduchý, paní Goddensová.
Questo sistema è molto più semplice, signora Goddens.
Budu naprosto spokojená s tím buklé kabátkem a sukní, co jsem si půjčila.
Mi andranno benissimo. la giacca e la gonna bouclé che mi hanno prestato.
To co cítíš, je naprosto normální.
Ciò che provi è del tutto normale.
Vodu jsem nechala několikrát testovat a je naprosto v pořádku. Zde jsou výsledky.
Ho fatto analizzare l'acqua più volte, e non c'è assolutamente niente che non vada, ho qui i risultati.
Tohle bude naprosto nejúžasnější gay Halloween.
Sarà l'Halloween gay più fantastico di sempre!
Jsem naprosto v pohodě s touhle párty.
Questa festa non mi crea alcun problema.
Takže, jsi naprosto v pohodě s tím, abych byl sám sebou?
Ok, e ti sta bene che io sia del tutto me stesso a questa festa?
Naprosto legální.
E' tutto legale.
Tohle musí být naprosto utajená mise.
Si tratta di una missione di infiltrazione assolutamente segreta.
Doktor si náměsíčníka jménem Cesare naprosto podmanil a využíval jej ke svým nekalým plánům.
Perché teneva sotto il suo potere un sonnambulo di nome Cesare. e lo costringeva a compiere i suoi progetti.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ve zpětném zrcátku však také vidíme, žemnohé Sachsovy myšlenky se ukázaly jako naprosto správné.
Mi sorprende invece quanto poco Sachs abbiascavato nei budget dei Paesi, e che non abbia lavorato per convincere i governiad aumentare la tassazione per finanziare più interventi di questo tipo alivello locale.
Smýšlení americké centrální banky je obdobné, a tak nejenže zachovává naprosto minimální krátkodobé úrokové sazby, ale pustila se i do dobrodružné politiky cílování dlouhodobých sazeb.
La Federal Reserve è dello stesso avviso; infatti, ha mantenuto non solo i tassi di interesse a breve ai minimi storici, ma si è anche imbarcata in una manovra rischiosa che ha come obiettivo i tassi a lungo termine.
Takové útoky naprosto zřetelně odhalují, že školní výuka nejsou jen tabule, učebnice a osnovy.
Tali attacchi rivelano chiaramente che l'istruzione non è fatta solo di lavagne, libri e programmi.
Honba za národní konkurenceschopností je naprosto stejně nelítostná jako konkurence mezi firmami na trhu.
La gara per la competitività nazionale è accanita quanto lo è la competizione tra le società nel mercato.
Tento názor je naprosto soudržný, ale naivní ve své bezvýhradné důvěře (což se projevuje například v polemickém psaní nositele Nobelovy ceny za ekonomii Paula Krugmana).
Si tratta di un punto di vista del tutto coerente, ma ingenuo nella sua totale fiducia (ad esempio, negli scritti polemici dell'economista premio Nobel Paul Krugman).
Tvrdit, že centrální banky jsou bezmocné a naprosto neschopné zvýšit inflační očekávání, ať se snaží sebevíc, je nesmysl.
È assurdo sostenere che le banche nazionali, per quanto ci provino, siano impotenti e totalmente incapaci di aumentare le aspettative di inflazione.
Naprosto tomuto náhledu rozumím.
Capisco perfettamente questo punto di vista.
Jste-li investor s vysokým čistým jměním nebo suverénní fond, je naprosto logické držet malé procento aktiv ve zlatě coby pojistce proti extrémním událostem.
Per un investitore ad alto patrimonio netto o un fondo sovrano ha perfettamente senso detenere una piccola quota di beni in oro come copertura in caso di eventi estremi.
Po vypuknutí války v srpnu 1914 se bohužel tento systém naprosto zhroutil.
Purtroppo, dopo lo scoppio della guerra nell'agosto del 1914, questo sistema crollò.
Všechny předpovědi, že se úděl lidstva zhorší, od Thomase Malthuse po Karla Marxe, se v moderní éře zatím vždy ukázaly jako naprosto mylné.
Sinora, ogni previsione nell'era moderna sul peggioramento della sorte dell'umanità, da Thomas Malthus a Karl Marx, si è rivelata clamorosamente errata.
Svět se tudíž naprosto určitě ohřeje.
Se si andrà in questa direzione, il mondo sarà, senza dubbio, sempre più caldo.
A právě představa, že města a státy se reálně specializují, a že se proto mají specializovat, je jednou z oněch naprosto chybných a nebezpečných idejí.
E l'idea che le città ed i paesi realmente si specializzano, e che quindi è consigliabile che si specializzino, è una di quelle idee molto sbagliate e pericolose.
Naznačovat, že když dívky ve věku 9-13 let dostanou v průběhu šesti měsíců tři injekce, obdrží tím zelenou k tomu, aby začaly pohlavně žít, a vysílají se na cestu k promiskuitě, je naprosto nesmyslné.
Suggerire che dare alle ragazze di 9-13 anni tre iniezioni nel giro di sei mesi dia loro via libera al sesso e le metta sulla strada verso la promiscuità è del tutto assurdo.
Abychom předešli nekontrolované vojenské expanzi v Asii, měly by být obranné rozpočty naprosto transparentní a jejich zveřejňování ověřitelné.
Per evitare un'espansione militare incontrollata in Asia, i budget per la difesa dovrebbero essere resi completamente trasparenti e divulgati pubblicamente per eventuali verifiche.
Doporučujeme...Italština ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...