sova | kotva | sorta | slota

sotva čeština

Překlad sotva anglicky

Jak se anglicky řekne sotva?
Doporučujeme...Online kurzObchodní angličtina pro středně pokročilé B1Kurz obchodní angličtiny online s přípravou ke Cambridge BEC Preliminary pro mírně až středně pokročilé. Naučte se obchodní angličtinu snadno, efektivně a zábavně.Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady sotva anglicky v příkladech

Jak přeložit sotva do angličtiny?

Jednoduché věty

Sotva kdy tu zaprší.
It hardly ever rains here.
Sotva jsme začali, tak začalo pršet.
We had hardly started when it began to rain.
Sotva se člověk narodí, začíná umírat.
As soon as man is born he begins to die.
Byl tak unavený, že sotva stál.
He was so tired that he could hardly stand.
Sotva se mi ozve.
I seldom hear from him.
Sotva se s Tomem znám.
Tom and I barely know each other.
Sotva jsem stihnul.
I barely made it on time.
Tom věděl, že sotva dost peněz na to, aby si koupil co potřebuje.
Tom knew he barely had enough money to buy what he needed to buy.
Sotva odešli z budovy, když ta se náhle zřítila.
Hardly had they left the building when it suddenly collapsed.
Byl tak starý, že sotva vyšel schody.
Old as he was, he could barely climb the stairs.
Sotva jsem zadržel smích, když jsem viděl Toma s Mary tancovat.
I could hardly keep from laughing when I saw Tom and Mary dancing.
Sotva vyjdu schody. Jsem tlustý, jako prase.
I can hardly climb stairs. I'm as fat as a pig.
DoporučujemeDomluvit se anglicky v práci – vyřešeno! Získejte za 1 Kč doživotní přístup do kurzu obchodní angličtiny od největší online jazykovky u nás (běžná cena 2490 Kč)Domluvit se anglicky v práci – vyřešeno! Získejte za 1 Kč doživotní přístup do kurzu obchodní angličtiny od největší online jazykovky u nás (běžná cena 2490 Kč)

Citáty z filmových titulků

Ale návštěvník z Nanjingu by sotva byl ohromen.
But a visitor from Nanjing would scarcely have been impressed.
Moji si sotva všimli, že jsem odešel.
Mine. hardly even noticed I was gone.
Ale sotva jsem to zapojil a je jako led.
But I just plugged it in, and it's already ice-cold.
Sotva jsem tenhle týden viděla.
I've barely seen you this week at all.
Sotva si na něco vzpomínám a neměl jsem náladu, ale. ta milá dívka vynaložila takové úsilí, aby zde byla, a věděl jsem, že pro Declana je to asi naposled, tak jsem hrál svou roli.
Well, I can barely remember and I wasn't really in the mood, but. the sweet girl had made such an effort to be there and I knew it was most likely Declan's last time, so I played my part.
Sotva kdy, tím jsou unikátnější. - Speciálně jen pro vás.
Special just for you.
Před sotva 90 minutami byl Evan na alegorickém vozu.
Evan was on the Christmas float less than 90 minutes ago.
Nemá ráda nikoho. To je sotva důkaz.
She doesn't like anyone.
Byl sotva při vědomí.
He was barely conscious.
Sotva si vybavuju, že jsem ty pilulky polykala.
I can hardly even remember swallowing those pills.
Kastrolek vanilkového krému je sotva výživový zločin.
A pan of custard is hardly a nutritional crime.
Sotva tu budou hordy pacientek přecházet z antikoncepčního na předporodní.
There's hardly going to be hordes of patients going direct from Family Planning to Antenatal.
Sotva se Laansoo se zachráněným děvčetem dostal do méně nebezpečného místa, začala nelítostná bitva.
Laansoo barely managed to get her to - a less dangerous place when a fierce battle began.
Je toho sotva dost pro nás.
There ain't enough here for us.
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesto letos v létě v mexickém Cancúnu odmítla své trhy otevřít exportu ze sotva přežívajících afrických ekonomik.
Yet at Cancun, Mexico earlier this summer, it refused to open its markets even to exports from struggling African economies.
A ještě jedna věc: i kdyby se nám to vše podařilo zvládnout (což zjevně nelze), vliv na globální teploty by byl do roku 2050 sotva postřehnutelný.
One more thing: even if we managed to do all this (which we obviously cannot), the impact on global temperatures would be hardly noticeable by 2050.
Co se týče Německa a Němců, člověk svou vlast a své krajany sotva poznává.
As for Germany and the Germans, one hardly recognizes one's own country and people.
Blízký východ je místem, kde se sotva kdy usadí prach.
The Middle East is a place where the dust hardly ever settles.
Stigmatizace Ruska a Číny jako vyvrhelů je sotva přiměje přidat ruku ke společnému dílu.
Stigmatizing Russia and China as pariahs will not get them on board.
Sotva byl uspokojivě vyřešen spor ohledně ustavení Rady pro lidská práva, se rozhořela nová bitva.
No sooner was the controversy over the creation of a Human Rights Council satisfactorily resolved than a new battle has erupted.
Současná situace je však sotva normální.
But times are hardly normal.
První tři generace dohromady totiž představují sotva jednu třetinu celé arabské populace.
Even when combined, the first three generations make up barely one-third of the entire Arab population.
Namísto šťastných příprav na tuto událost jsou však pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva - které sotva před 15 lety získaly zpět nezávislost ztracenou ve druhé světové válce - neklidné.
But instead of happily preparing for that occasion, the Baltic countries of Estonia, Latvia, and Lithuania - which scarcely 15 years ago regained the independence they lost in WWII - are uneasy.
Dnes jsou obě země sotva porovnatelné.
Today, the two countries are scarcely comparable.
Zahraniční investoři jen sotva sklízejí z investic v USA vysoké výnosy.
Foreigners are hardly reaping great returns on investing in the US.
Sotva tato strategie přinesla ovoce v podobě těsného znovuzvolení - kteréžto vítězství posílilo republikánskou kontrolu v Kongresu -, začala se projevovat temná realita Bushovy fiskální bezstarostnosti.
No sooner did this strategy pay off with a narrow re-election victory - one that strengthened Republican control of Congress - than the dark realities of Bush's fiscal recklessness started to be recognized.
Neodpovídající pohled na zemi na svědomí úzká skupina lidí, kteří umí anglicky, cestují do zahraničí a patří do nejvyšší příjmové skupiny - a tu lze sotva považovat za nezaujatý vzorek místního obyvatelstva.
A disproportionate share reflects the narrow group of people who speak English, travel abroad, and belong in the top income group - hardly an unbiased sample.
Vsudypřítomné sítě proti komárům, které si pamatuji z dětství, bych v době, kdy jsem koncem 50. let studovat vysokou skolu, v městských domech sotva nasel.
The mosquito nets ubiquitous in my childhood disappeared from urban houses by the time I was at university in the late 1950s.
Doporučujeme...Online kurzAJ - Slovíčka pro účetnictví B1Slovíčkový kurz obsahující 4 kapitoly s tematikou účetnictví.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...

Doporučujeme...Essential Grammar in UseKoupit booktook.cz »