namísto čeština

Překlad namísto italsky

Jak se italsky řekne namísto?
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady namísto italsky v příkladech

Jak přeložit namísto do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Až zemře, půjdete namísto něj.
Quando sarà morto ti metterò lì dentro.
Namísto toho nás všechny spojí. V Německu víc nebude převládat názor, že fyzická práce je něco méně, než každá jiná práce.
Ma ci legherà assieme e, inoltre. non si verificherà più in Germania. che il lavoro manuale sia visto come qualcosa di inferiore. ad altri tipi di lavoro.
Namísto baletu v jeho originální podobě - sérii kmenových tanců, to pojali jako živý obraz, jako příběh růstu života na Zemi.
Anziché presentare il balletto nella sua forma originale, delle danze tribali, l'hanno immaginato come il rito della nascita della vita sulla Terra.
Pokud jejich předá. Gestapu namísto podzemí, bude to znamenat ne jen smrt stovek lidí, ale i zničení naší organizace ve východní Evropě.
Ma se le consegna alla Gestapo invece che alla Resistenza. significa la morte di molte persone, e la distruzione della nostra organizzazione nell'est Europa.
Škoda, že jste se nezamiloval do ní, namísto do mne.
Peccato che non vi siete innamorato di lei, invece che di me.
Zabil jsem ho, přišel namísto něj.
Io l'ho ucciso. Ho preso il suo posto.
Co z toho tedy vyplývá? Nespokojená, líná lůza namísto hospodárné, pracující třídy.
E come va a finire, se noi concediamo mutui ai fannulloni, invece che a probl lavoratori?
Ještě samozřejmě vy, paní Denverichová, Ještě samozřejmě vy, paní Denverichová, namísto psaní domácích rad o tom, jak odstranit skvrnu od papriky z džín, jste sebe samu zapletla do vraždy.
A meno che voi, signorina Deverich. invece di scrivere consigli alle casalinghe. su come rimuovere le macchie di pomodoro dai jeans. non vi lasciaste coinvolgere in un bel delitto.
Dávají mu krevní transfuzi namísto plasmy.
D eve essere distrutto. - No!
Proč se spokojit fotografií namísto opravdové věci?
Perché limitarsi a una foto se possiamo catturarla?
Proto namísto toho, abychom pokračovali se mší, myslím, že bychom se měli vrátit do svých domovů a meditovat a uvědomit si, jak málo je toho, nač si máme stěžovat a za jak mnoho máme být vděčni.
Quindi, invece che continuare il sermone, penso che dovremmo tornare a casa per meditare da soli, tenendo a mente quanto poco abbiamo da lamentarci e quanto di cui essere grati.
Liška bez očí, a se shnilou dírou namísto úst.
Una volpe senza pupille, e una caverna putrida per bocca.
Namísto lesa zasejete obilí.
Una foresta per l'agricoltura.
Namísto toho se skláním před svými druhy a stahuji.
Preferisco umiliarmi di fronte ai miei illustri colleghi e ritirare la.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Namísto toho portugalští pracující prchají do vzkvétajících dřívějších kolonií, například Brazílie a Macau.
I lavoratori portoghesi fuggono, piuttosto, verso le ex colonie in espansione come Brasile e Macau.
Namísto ochrany svobody se však Američané dočkali jen masivního krveprolévání a strachu.
Ma, invece della difesa della libertà, al giorno d'oggi gli americani ne ricavano in modo massiccio paura e spargimenti di sangue.
A musíme prosazovat spravedlivější rozložení prosperity, namísto společnosti rozdělené na velmi bohaté a velmi chudé.
E dobbiamo promuovere una distribuzione più equa della prosperità, piuttosto che una società divisa tra i molto ricchi e i molto poveri.
Takové mety mají ale smysl jedině tehdy, jsou-li partneři křehkého státu připraveni akceptovat vedení z hlavního města, jako je Džuba, namísto svých vlastních centrál.
Ma questi obiettivi sono significativi solo se i partner di uno stato fragile sono pronti ad accettare la leadership da parte di una capitale come Juba, piuttosto che da parte dei loro quartier generali.
Namísto ořezávání výdajů by se lídři rozvojových zemí měli zaměřit na zajišťování slušných pracovních příležitostí a kvalitnějších životních úrovní pro své občany.
Invece di tagliare le spese, i leader dei paesi in via di sviluppo dovrebbero concentrare i loro sforzi sull'offerta di opportunità di lavoro dignitose e di migliori condizioni di vita per i loro cittadini.
Pro všechny země je rozumnější, aby namísto intervencí, jimiž si chtějí zajistit krátkodobé zvýšení vlastního podílu na pomalu rostoucí globální poptávce, usilovaly spíše o zajištění větší vyváženosti a efektivnosti svých ekonomik ve střednědobém výhledu.
Piuttosto che intervenire per ottenere un temporaneo incremento nella porzione di una domanda globale che langue, avrebbe senso che i governi provvedessero a rendere le loro economie più bilanciate ed efficienti nel medio termine.
To, co vidíme dnes - otevřená kampaň namísto volby za zavřenými dveřmi -, se jeví jako krok správným směrem.
Ciò a cui stiamo assistendo - una campagna aperta e non una selezione a porte chiuse - sembra muoversi nella giusta direzione.
Ve snaze zlepšit vyhlídky aspirujících majitelů firem začaly některé země nabízet startovací dotace zaměstnancům bez zaměstnání, někdy namísto podpory v nezaměstnanosti.
Per migliorare le prospettive di aspiranti proprietari di impresa, alcuni Paesi hanno iniziato a offrire sussidi per start-up ai lavoratori disoccupati, talvolta sostituendo i sussidi di disoccupazione.
Přitom je nezbytné vybírat inovativní nové firmy namísto zavedených podniků v tradičních průmyslových oborech - v neposlední řadě proto, že právě tyto firmy zajistí většinu budoucího růstu zaměstnanosti.
Selezionare nuove aziende, invece che società affermate nei settori tradizionali, è fondamentale, non da ultimo perché queste sono le aziende che forniranno gran parte della futura crescita occupazionale.
Namísto toho smlouva zavedla pravidla vnitřního trhu, která vládám znemožnila své firmy nespravedlivě zvýhodňovat.
Infatti, il trattato ha stabilito le regole del mercato interno, che impedivano ai governi di dare alle loro società indebiti vantaggi.
Výsledkem byly vytáčky a zdržování, namísto odhodlání a pomoci.
Il risultato: ambiguità e ritardo invece che impegno e assistenza.
Tento zakrnělý systém má kořeny v řeckých korporativistických hodnotách, které kladou důraz na sociální ochranu, solidaritu namísto konkurence a nelibost vůči nekontrolovaným změnám.
Questo sistema stentato deriva principalmente dai valori corporativistici della Grecia che enfatizzano la protezione sociale e la solidarietà invece della competizione e del disagio legato a cambiamenti non controllati.
Globální finanční trhy namísto vymáhání kázně posílily dostupnost dluhu a tím uvolnily rozpočtové mantinely marnotratných vlád a přespříliš rozšířily bilance bank.
Invece di imporre disciplina, i mercati finanziari globali hanno aumentato la disponibilità del debito indebolendo le restrizioni al budget imposte ai governi spendaccioni ed estendendo i bilanci delle banche.
Namísto toho umožňuje důraz na kvalitu německým firmám účtovat vyšší ceny a získávat nové zákazníky.
Invece, l'attenzione tedesca sulla qualità consente alle sue imprese di praticare prezzi più elevati e di ottenere nuovi clienti.
Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...