namístě čeština

Příklady namístě italsky v příkladech

Jak přeložit namístě do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Do rybářského srubu, který je namístě zvaném Půlměsíc.
In una località di pesca, dove ho una casa chiamata Angolo di Luna.
Tato zpráva mě natolik vyvedla z míry. že kdybych u sebe měl nějaký jed. zřejmě bych jím Ethelredovi namístě posloužil. a riskoval následné výslechy.
Questa notizia mi gettò in un tale stato di angoscia che se avessi avuto del veleno a portata di mano lo avrei probabilmente somministrato all'istante a Ethelred, rischiando le conseguenti indagini.
Jestli zemřel namístě, jak potom mohl mluvit o mě a tady o slečně?
Se è morto sul colpo, come ha fatto a parlare di me e della signora?
Jsou obavy slečny Allenové namístě? - Jistě že ne.
Pensi che le paure di Miss Allen siano giustificate?
Ale myslím, že by po vašem kontaktu bylo namístě plné odhalení.
Ma una rivelazione dopo il contatto sarebbe stata più opportuna.
Myslím, že malý potlesk by byl namístě.
Credo che adesso ci voglia un applauso.
Až budou namístě, zničím stávající mozkové buňky.
Una Volta piazzate, distruggerò le cellule cerebrali esistenti.
Charlotta to namístě ukončila.
La relazione con Berger mi ha insegnato una bella lezione.
Je to namístě, když vás Takhle plukovník předhodil vlkům.
Mi sembra giusto, visto che il suo colonnello l'ha gettata in pasto agli squali.
Je namístě vám poděkovat.
Un grazie è d'obbligo.
Řeknete mi podplukovníku..Byla ta důvěra namístě?
Cosa mi dici, Colonello, quella fiducia e' stata mal riposta?
Kdybys nebyl Lařin syn, zabil bych tě namístě.
Se non fossi il figlio di Lara, porrei fine alla tua vita proprio in questo istante.
Vládne tu chaos. Jakékoli podezřelé osoby jsou namístě zastřelené.
La città è nel caos e i soldati sparano a chiunque risulti sospetto.
Jonathan a Rebecca Gallenovi zemřeli namístě.
Jonathan e Rebecca Gallen, gli occupanti della macchina, sono morti.
Doporučujeme...Česko-italský mluvníkKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tyto čtyři postřehy naznačovaly, že je namístě určitý institucionální experiment.
Tali considerazioni suggerivano che un po' di sperimentazione istituzionale era concessa.
Hausmannova otázka přitom byla namístě.
Hausmann aveva tutti i diritti di porre quella domanda.
Posílení významu G20 je tedy namístě přivítat.
Bisogna quindi accettare il ruolo fondamentale del G20.
Je tedy namístě, když tento měsíc nepíšu o ekonomii, ale o něčem jiném.
E' quindi appropriato questo mese scrivere non di economia ma di qualcos'altro.
PEKING - Zdá se, že poprvé po několika letech je namístě zdravá dávka optimismu.
PECHINO - Per la prima volta dopo anni, una buona dose di ottimismo sembra dilagare.
Obavy BOJ by samozřejmě byly namístě, kdyby úrokové sazby stoupaly spíše kvůli rostoucí rizikové prémii než kvůli vyšším inflačním očekáváním.
La BOJ farebbe bene a preoccuparsi, ovviamente, nel caso in cui i tassi di interesse lievitassero a causa di un crescente premio di rischio, piuttosto che per le maggiori aspettative di inflazione.
Existuje řada oblastí, v nichž je společný postup na úrovni EU namístě a současně efektivní.
Esistono numerose aree in cui l'azione comune a livello Ue risulta sia adeguata che efficace.
Od investorů se zjevně očekával úsudek, že pro všechny praktické účely je namístě pokládat španělský a německý dluh za totožný - stará to domýšlivost eurozóny.
Evidentemente, gli investitori avrebbero dovuto inferire che per tutti i problemi pratici la Spagna deve essere considerate identica alla Germania - la vecchia arroganza della zona euro.

Možná hledáte...

Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »