namítnout čeština

Překlad namítnout italsky

Jak se italsky řekne namítnout?

namítnout čeština » italština

obiettare replicare obbiettare
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Příklady namítnout italsky v příkladech

Jak přeložit namítnout do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Právní zástupce, chcete něco namítnout, než přistoupím k rozsudkům?
Avvocato della difesa, ha qualcosa da aggiungere?
Musím namítnout, komandére, že minulost teď není důležitá.
Mi oppongo, comandante. Il passato non ha nessuna importanza.
Smím něco namítnout, Kreetago?
Posso obiettare kreetago che.
Hádám, že proti tomu nemůžu nic namítnout.
Immagino di non poter discutere su questo.
Mají pravomoc strkat nos do jakéhokoliv oddělení; nikdo nemůže nic namítnout.
Hanno l'autorità di ficcare il naso dappertutto. -Nessuno può dire nulla.
Člověk může namítnout, že to bylo díky konstrukci WTC.
Qualcuno potrebbe supporre che ciò sia dovuto alle caratteristiche costruttive del World Trade Center.
Dobře, nezdá se, že by tě to příliš zaujalo. Mohl bys aspoň něco namítnout.
Non essere troppo eccitato, potresti commettere qualcosa.
Můžu něco namítnout?
Posso controbattere?
No, někdo by mohl namítnout, že bůh hlavně nemusel žádat Abraháma, aby obětoval svého syna.
Beh, si potrebbe discutere sul fatto che. Dio non avrebbe dovuto chiedere ad Abramo di sacrificare suo figlio, in primo luogo.
Koobusi, jen chci namítnout že byste měl najít způsob, jak zvýšit efektivnost vašich hochů.
Sto solo dicendo, Koobus, che dovresti trovare un modo di rendere i tuoi ragazzi più efficienti?
Někteří lidé, sledující tento rozhovor Anne, by mohli namítnout, že jste v dostatečně dobrém stavu, abyste sebevraždě nakonec zabránila.
Alcune persone, vedendo quest'intervista, Anne, potrebbero ribattere che e' sufficientemente in buona salute per fermarla dal commettere suicidio.
Ale jak se zaměříme na umělce 15-tého a 16-tého století, tento semestr, jeden by mohl namítnout, že se renesance týká. prozkoumávání těla.
Ma visto che ci soffermeremo sugli artisti del XV e XVI secolo questo semestre, qualcuno potrebbe ribattere che si riferisca ad un'esplorazione. della carne.
Lze namítnout, že zastrelení psa je pouze malum prohibitum, ale zastrelení senátora je nepochybne malum in se.
Sparare al cane potrebbe essere stato un caso di malum prohibitum, ma sparare a un senatore è decisamente un malum in se.
Tak mu dej něco, proti čemu nemůže nic namítnout.
Allora dagli qualcos'altro di cui occuparsi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tyto země by zase mohly namítnout, že i velmi chudé americké domácnosti jsou na tom lépe než průměrná domácnost na rozvíjejícím se trhu.
Questi paesi, a loro volta, potrebbero rispondere che anche le famiglie americane più povere vivono in condizioni estremamente più favorevoli di quelle delle famiglie comuni nei paesi emergenti.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...