ústa | ústní | ust | ist

Ústí spanělština

Ústecký

Překlad Ústí překlad

Jak z spanělštiny přeložit Ústí?

Ústí spanělština » čeština

Ústecký
Doporučujeme...Španělsko-český, česko-španělský velký slovníkNejen pro překladateleKoupit booktook.cz »

ústí čeština

Překlad Ústí spanělsky

Jak se spanělsky řekne Ústí?

Příklady Ústí spanělsky v příkladech

Jak přeložit Ústí do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Množství střelců nyní tlačí střelu v mírném sklonu nahoru do ústí děla.
Un grupo de cañoneros empujan el casquillo hacia arriba, dentro de la boca del cañón.
Zrcadlo ústí do hotelu Folies-Dramatiques.
El interior del espejo terminó en el Hotel des Folies-Dramatiques.
Ale ať se prokopete kamkoliv pod tu boudu, jak jste plánovali nebo tam, kde stoka ústí do kanálu, najdete několik bodáků čekajících na vás.
Pero no importa dónde salgan bajo aquel cobertizo más allá de la explanada como habían planeado o donde la alcantarilla llega al canal, encontrarán unas bayonetas esperándoles.
Oni postavili tuhle silnici, tahali žoky s tabákem, 24 kilometrů až k ústí řeky.
Construyeron este camino transportando barriles de tabaco veinticuatro kilómetros desde la colina hasta el río.
Volha, Dvina, Volkov jsou naše, ale přístavy při jejich ústí jsou pod vládou cizinců.
Volga, Divna, Volkhov, son nuestros. Pero sus desembocaduras y puertos están en poder extranjero.
Obývací pokoj ústí do terasy přímo nad jezerem.
Sí. La sala. -. se abrirá a una terraza sobre el lago.
Zavalte ústí tunelu na předním svahu, a je po raketách.
Ahí están sus cohetes, coronel. Cierre la boca del túnel y ya no habrá más cohetes.
Přesunuje se z Ueno do Asakusy a Shinagawy, zřejmě do ústí řeky!
Se está desplazando de Ueno hacia Asakusa y Shinagawa. hacia el río!
Tady je u ústí řeky maják.
Este es el faro de la desembocadura del río.
Joha: Z Ústí.
De Usti.
Jochlík: Milosti, nedaleko Ústí Sezimova se jich sešlo ke čtyřiceti tisícům.
Alteza, 40000 de ellos se reúnen no lejos de Usti Sezimovo.
Jíra: Bratře Želivský, přivádím ti posly z Ústí Sezimova.
Hermano Zelivsky, ha llegado una delegación de Usti Sezimovo.
Je to staré hradiště nedaleko Sezimova Ústí.
Es un viejo castillo no lejos de Sezimovo Usti.
Ústí řeky má šíři 1.600km.
La desembocadura de este río es muy ancha.
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když osmanští Turkové vstoupili v říjnu 1914 do války, expediční vojsko vyslané z Britské Indie začalo postupovat ze své předsunuté základny u ústí Satt-al-Arabu, iráckého přístupového bodu do Perského zálivu.
Cuando la Turquía otomana entró a la guerra en octubre de 1914, una fuerza expedicionaria enviada de la India británica avanzó desde su base en el Shatt-al-Arab, la salida de Iraq al Golfo Pérsico.
Je tedy nezbytné uvědomit si globální podstatu tohoto problému a v místech, kde už degradace životního prostředí ústí v nebezpečné zhoršování života lidí, jej řešit.
Por ello, es necesario reconocer la naturaleza global de este problema y enfrentarlo en las áreas donde la degradación del medio ambiente ya está causando un peligroso deterioro de la calidad de vida de las personas.
Ve státě Pernambuco na severovýchodě Brazílie bydlela skupina rybářských rodin od roku 1914 na ostrovech nacházejících se v ústí řeky Sirinhaém.
En el Estado de Pernambuco, del nordeste del Brasil, un grupo de familias de pescadores habían vivido desde 1914 en islas del estuario del río Sirihaém.
Chvatné uvolňování nových léčiv na trh často ústí v nedostatečnost bezpečnostní dokumentace.
Las prisas por llevar medicamentos nuevos al mercado frecuentemente hacen que la documentación sobre seguridad sea inadecuada.
Taková bezprecedentní a neplánovaná urbanizace způsobuje zvyšováním uhlíkových emisí ekologickou pohromu, neboť vyšší hustota zalidnění ústí v rozsáhlejší využívání automobilů a spotřebě energií.
Semejante urbanización sin precedentes y sin planificación hace estragos en el medio ambiente al aumentar las emisiones de carbono, ya que una mayor densidad de población tiene como consecuencia una mayor utilización de los automóviles y de la energía.
Obrovské americké zemědělské dotace například přispívají k fiskálnímu deficitu USA, který ústí v rozsáhlejší deficit obchodní bilance.
Por ejemplo, los gigantescos subsidios agrícolas de Estados Unidos contribuyen a su déficit fiscal, lo que se traduce en un mayor déficit comercial.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Obrázkový španělsko-český slovníkKoupit booktook.cz »