naplnění čeština

Překlad naplnění italsky

Jak se italsky řekne naplnění?

naplnění čeština » italština

riempimento empitura colmo adempimento
Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »

Příklady naplnění italsky v příkladech

Jak přeložit naplnění do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Být tetou není až tak úžasné naplnění.
Sai, George, essere soltanto una zia non è proprio quella gran carriera che a volte può sembrare.
Toto tělo bylo vytvořeno, aby plodilo děti. Nebylo vytvořeno pro naplnění mužského chtíče.
Quel corpo è destinato a procreare, non a soddisfare la libidine dell'uomo.
Jsme jen pár buněk vzdáleni od obrovské vzduchové komory, od jednoho z nesčetných plicních sklípků, a nemůžeme získat vzduch k naplnění mikroskopické nádrže!
A poche cellule di distanza da un'immensa camera d'aria, uno degli innumerevoli alveoli polmonari, e ci manca I'aria per riempire una camera microscopica!
Využívají národní socialismus k naplnění vlastních ambicí. Nevědí, co národní socialismus skutečně je.
Pensano di usare il nazismo per soddisfare Ie loro ambizioni.
Ta síla, která hnala tu ženu k naplnění jejího biologického, zvířecího instinktu rodit, rodit, navzdory všemu?
La forza che ha spinto la donna verso il compimento del suo animalesco desiderio biologico di procreare contro tutte le probabilità?
Jedná se hlavně o pocit naplnění a radosti, který s prázdnými pocity uvnitř mysli nemá nic společného.
Era una sensazione di pienezza e di piacere. e non il senso di vuoto semplicemente vivo nella tua testa.
Starobylá prokletí Peladonu dojde svému naplnění.
L'antica maledizione di Peladon si avvererà.
Blízkost a naplnění našich skrytých tužeb. kterými dosáhneme pravdy.
Intimità e soddisfazione dei nostri desideri repressi. attraverso i quali raggiungeremo la verità.
Naplnění je důležité. Nemyslíš, Winston?
La soddisfazione è importante.
Máš osud, který si žádá naplnění.
Hai un destino che deve esser compiuto.
Vrátíme se později k naplnění termosek.
Torneremo più tardi per riempire i thermos.
Co jste udělali kromě naplnění vlastní kapsy?
Ma io non gli ho dato ascolto. Adesso so che aveva ragione.
Řídí letadlo, a mohou vést život náboženského naplnění.
Stanno pilotando l'aereo, liberi di inseguire una vita di religioso appagamento.
Myslím si, že ta žena potřebuje najít nějaké naplnění.
Una donna deve realizzarsi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud jde o smělé a nápadité programy k naplnění klíčových lidských potřeb, pak Amerika bohužel vyšla ze cviku.
Sfortunatamente, quando si tratta di programmi intelligenti e innovativi per soddisfare le necessità cruciali dell'uomo, l'America è fuori esercizio.
Za druhé by všechny vlády, bohaté i chudé, měly nést zodpovědnost za naplnění SDG v roli implementátorů.
In secondo luogo, tutti i governi, ricchi e poveri, dovrebbero aver l'obbligo di raggiungere gli OSS in quanto esecutori.
Naplnění slibu vzdělání pro všechny koneckonců vyžaduje, aby základní vzdělání bezpečně dostaly i děti žijící v nejobtížnějších podmínkách, například dětští uprchlíci nebo děti v bojových zónách.
D'altronde, mantenere la promessa dell'istruzione universale implica che anche coloro che si trovano in situazioni molto difficili, come i bambini rifugiati o che vivono in zone di conflitto, possano ricevere un'istruzione di base.
A třebaže si naplnění těchto potřeb vyžádá zásadní změny v chování vlád a investorů, tyto změny se bohatě vyplatí.
E, anche se soddisfare tali esigenze richiederà cambiamenti radicali nel comportamento di governi e investitori, il vantaggio sarà significativo.
WASHINGTON, DC - Od roku 2000, kdy byly vytyčeny rozvojové cíle tisíciletí (MDG), se udělaly obrovské pokroky směrem k jejich naplnění.
WASHINGTON, DC - Dalla loro creazione nel 2000, sono stati fatti notevoli passi verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio (Osm).
Dalším klíčem k naplnění našeho závazku uspět v boji proti podvýživě bude regionální spolupráce.
Sarà essenziale anche una collaborazione a livello regionale per portare avanti il nostro impegno nel combattere la malnutrizione.
Na MDG dohlíželi dva generální tajemníci OSN: Kofi Annan, který je v roce 2000 zavedl, a Pan Ki-mun, jenž po nahrazení Annana na počátku roku 2007 stojí rázně a efektivně v čele snahy o jejich naplnění.
Due Segretari Generali delle Nazioni Unite hanno supervisionato gli OSM: Kofi Annan, che li ha introdotti nel 2000, e Ban Ki-moon, che, succeduto ad Annan all'inizio del 2007, ha spinto con forza ed in modo efficace per raggiungerli.
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...