naplnit čeština

Překlad naplnit italsky

Jak se italsky řekne naplnit?
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady naplnit italsky v příkladech

Jak přeložit naplnit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mám raději jít naplnit ještě pár dalších?
Dovrei riempirne ancora un paio?
Snažím se naplnit odkaz svých předků.
Cerco di essere degno del sangue dei miei avi.
Horké rty, chladné srdce. Není to tak? Nebo mohu naplnit Vaše srdce tím, co slibují Vaše ústa?
Può il vostro cuore contenere ciò che la vostra bocca invece nega?
Jdu naplnit svůj osud.
Vado ad adempiere al mio destino.
Po Allanově smrti byly styky s cizími muži to jediné, co dokázalo naplnit mé prázdné srdce.
Dopo la morte di Allan gli incontri con estranei erano l'unica cosa che riempiva il vuoto nel mio cuore.
Může naplnit srdce, stejně jako velká láska.
Ti riempe il cuore tanto quanto l'amore.
Jak velká prázdná věc a jediné, co chcete, je naplnit ji slzami.
Come un vuoto gigantesco che vuoi soltanto riempire di lacrime.
Není zapotřebí naplnit si čutoru.
Non c'era bisogno di riempire la mia borraccia.
Snažím se najít potěšení a naplnit svou touhu.
Della ricerca del piacere di appagare il desiderio.
Naplnit ten džbánek!
A riempire questa brocca.
Když si něčím můžete naplnit své peněženky, naprosto vám nezáleží na nikom jiném.
Ogni volta che potete riempire le tasche Non vi interessa cosa significa per gli altri.
Dobrá, raději bych si je měla naplnit pískem.
Li riempiro' di sabbia.
Není snadné ho naplnit, při dnešních cenách.
E difficile riempirla, con i prezzi di oggi.
Macu, můžete ji naplnit?
Mac, riempi questo, per favore?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nejenže svět přijme novou sadu cílů vedoucích k dosažení trvale udržitelného rozvoje, ale také získá novou globální znalostní síť, která pomůže tyto životně důležité cíle naplnit.
Non solo il mondo adotterà una nuova serie di obiettivi mirati a raggiungere lo sviluppo sostenibile, ma avrà anche una nuova rete di esperti che aiuteranno a realizzare questi obiettivi fondamentali.
Stále můžeme naplnit tři původní smlouvy z Ria, pokud do popředí tohoto úsilí postavíme lidi.
Possiamo ancora far bene riguardo ai tre trattati di Rio, mettendo le persone in prima linea sul fronte dell'impegno.
Skutečné čerpání ale nemuselo naplnit původní plány, takže dluhy těchto zemí vůči Číně mohou být nižší, než se odhaduje.
Gli esborsi realmente effettuati potrebbero però non corrispondere ai piani iniziali, ciò significa che i debiti di questi Paesi nei confronti della Cina sarebbero inferiori rispetto alle stime.
Druhá námitka zní tak, že vlády nebudou schopné naplnit své sliby.
La seconda obiezione è che i governi non sono in grado di mantenere le loro promesse.
To je recept na frustraci v řadách vzdělané pracovní síly, které je až příliš často upírána šance naplnit svůj potenciál.
È la formula della frustrazione tra la forza lavoro istruita cui troppo spesso viene negata l'opportunità di esprimere appieno il proprio potenziale.
Zakrnělým dětem dělá často potíže naplnit svůj potenciál ve škole a potažmo i na pracovišti, což snižuje hospodářskou produktivitu a rozvoj.
I bambini con disturbi della crescita spesso hanno difficoltà a sviluppare il proprio potenziale a scuola e in seguito nella professione, riducendo in tal modo la produttività e lo sviluppo economico.
Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...