napodobit čeština

Překlad napodobit italsky

Jak se italsky řekne napodobit?
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady napodobit italsky v příkladech

Jak přeložit napodobit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Umíte napodobit hlasy ptáků?
E dei richiami di uccelli?
Umí každého napodobit.
Può fare chiunque.
Ano, vyprávějte, ať vás můžeme jednou napodobit.
Si, vogliamo proprio saperlo. Per seguire il vostro esempio.
My vzýváme lásku, voláme ji, prosíme o ni, křičíme na ni, zkoušíme ji napodobit, myslíme si, že ji máme, lžeme.
Noi, mio tesoro, invochiamo l'amore, lo imploriamo, l'aneliamo, cerchiamo d'imitarlo, pensiamo di possederlo, vi mentiamo su.
Nechápu, jak mě ten zloděj dokáže tak perfektně napodobit.
Non capisco come questo ladro possa imitarmi così.
Napodobit te, musel bych si vzít troje brnení.
Per imitare lui, dovrei indossare tre strati di armatura.
Problémem jsou hanebníci, kteří se ho snaží pouze napodobit.
Chi lo imitò, gettò discredito sulla nostra classe.
Pak musel napodobit rukopis někoho jiného.
E' un elenco di versi. - La calligrafia è dell'imputato? - No, non è la sua calligrafia.
To není problém, umím napodobit písmo.
Firmi lei, no! - Ma se è per questo io mi diverto. Sono bravo a imitare le calligrafie.
Když uvidíte nepřítele nebo něco podezřelého, umíte napodobit zvířecí nebo ptačí volání?
Se qualcuno scorgerà i nemici o avverrà qualcosa di incomprensibile, chi sa imitare i versi degli animali, gridiare come gli uccelli?
Umím napodobit vlak, dělám to celej život, už od dětství.
Sono bravissimo a imitare il treno. Lo faccio da quando ero bambino.
Byla to jedna z těch věcí, co se ho snažila napodobit, Garry.
Una di quelle Cose cercava di imitarlo, Garry.
Jediná buňka by mohla napodobit cokoli na zemi!
Se le sue cellule si diffondono potrà imitare tutto sulla faccia della terra.
Mohli bychom napodobit odpověď hrbáče na toto volání?
Si può simulare una risposta della balena megattera al richiamo?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když americký maloobchod Target otevřel v březnu 2013 první prodejnu v Kanadě, jeho management předpokládal, že recept na úspěch ze Spojených států lze napodobit i na sever od hranic.
Quando, nel marzo 2013, il rivenditore americano Target aprì il suo primo negozio in Canada, il gruppo dirigente diede per scontato che la ricetta del successo ottenuto negli Stati Uniti potesse essere replicata a nord del confine.
A na ropu bohatá Aljaška vyplácí dividendy z těžebních příjmů všem občanům, kterýžto model se dnes snaží napodobit několik rozvojových zemí.
L'Alaska, ricca di petrolio, garantisce invece parte del reddito a tutti i suoi cittadini attraverso le entrate derivanti dalle sue risorse, un modello che diversi paesi in via di sviluppo tentano di emulare.
Čeho dříve Itálie dosahovala devalvací liry, musí teď napodobit takzvanou reálnou devalvací.
Quello che l'Italia è riuscita a fare in passato svalutando la lira va ora replicato attuando il cosiddetto deprezzamento reale.
Místo aby žalovala zahraniční maloobchody, jako je Wal-Mart, měla by Indie hledat cesty, jak napodobit jejich hyperefektivní metody a těžit z nich.
Invece di spalancare le braccia ai retailer esteri come Wal-Mart, l'India dovrebbe cercare di emulare e beneficiare dai metodi iperefficienti.
Kreml si dost možná všiml, že Evropa nehodlá napodobit Spojené státy a zorganizovat vlastní Marshallův plán.
È giusto ipotizzare che il Cremlino possa aver notato che l'Europa non avesse desiderio di emulare gli Stati Uniti e progettare un proprio Piano Marshall.
Stručně řečeno by Evropa měla napodobit Spojené státy z konce devatenáctého století (nebo možná přesněji zlatý standard z počátku století dvacátého).
In breve, l'Europa dovrebbe fare come gli Stati Uniti alla fine del XIX secolo (o forse, più correttamente, all'inizio del XX secolo con lo standard dell'oro).
Nahlíženo touto perspektivou, americký důvtip představuje skutečnou komparativní výhodu, již se ostatní snaží napodobit.
In tale ottica, l'ingenuità dell'America rappresenta il suo vero vantaggio comparativo, che altri tentano di imitare.
Ve všech těchto případech existují příklady z jiných států, které lze napodobit: například švýcarská konkurenceschopnost, dánský trh práce a estonské veřejné finance.
Per ciascun caso, ci sono esempi nazionali da imitare, come ad esempio la competitività svizzera, i mercati del lavoro danesi e le finanze pubbliche dell'Estonia.
Zaslouží si oranžovou poklonu za novátorské reformy, které by vlády z celého světa mohly úspěšně napodobit v zájmu udržení cílené, efektivní a dostupné záchranné sociální sítě.
Di fatto, essi meritano un riconoscimento, tutto arancione, per alcune riforme innovative a cui i governi di tutto il mondo farebbero bene a ispirarsi se vogliono continuare a mantenere in essere una rete di sicurezza mirata, efficace e conveniente.
Stejně tak nemůže společnost jednoduše napodobit ideu Amazonu nebo eBay, pokud již nemá mnoho jejích občanů přístup k internetu, kreditním kartám a kurýrním službám.
Così come una società non può semplicemente imitare l'idea di Amazon o eBay, a meno che molti dei suoi cittadini non abbiano già accesso a Internet, carte di credito e servizi di consegna.
Tyto klastry však často vykazují atributy, které nelze tak snadno napodobit jinde.
Tali cluster, tuttavia, hanno spesso caratteristiche che non possono essere facilmente replicate altrove.
Proč Afrika zatím nedokáže napodobit tento růst v zemědělském sektoru?
Perché l'Africa è stata incapace di replicare questa crescita nel settore agricolo?
Jejich příklad by se měli snažit napodobit všichni obyvatelé měst v rozvíjejících se státech.
I centri urbani dei paesi emergenti in tutto il mondo dovrebbero cercare di prendere il loro esempio.
Protikuřácká kampaň v sociálních médiích pod vedením Světové zdravotnické organizace je dalším modelem, který by se dal napodobit.
Una campagna dei social-media contro il fumo, guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, fornisce un altro modello da seguire.
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...