šanc | lance | Dance | všanc

šance čeština

Překlad šance spanělsky

Jak se spanělsky řekne šance?

šance čeština » spanělština

probabilidad posibilidad oportunidad posibilidades chance

Příklady šance spanělsky v příkladech

Jak přeložit šance do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jestli bude jenom malá šance, tak se nás zbaví.
Si no es un cambio pequeño, se librara de nosotros.
Další šance zachraňovat životy.
Otra posibilidad para salvar vidas.
Najdeme kurz zpátky do Fortu. - Zkusme naše šance po vodě.
Poner el curso rumbo al Fuerte y arriesgarnos por el agua.
Díky tomu všemu jsem si jistý, že alespoň zde ve Spojených státech. jsou šance na vypuknutí epidemie velmi nízké.
Todas estas cosas me hacen confiar en que aquí, en los Estados Unidos, las posibilidades de un brote, de una epidemia, son extraordinariamente bajas.
Vaše šance na přežití jsou mnohem vyšší, když dokážete zničit konkurenci.
Tus posibilidades de supervivencia son mucho mayores si derribas a la competencia.
Moje šance konečně přišla.
Mi oportunidad por fin ha llegado.
SALÓN POSLEDNÍ ŠANCE Nic pro slabé žaludky.
Salón La Última Oportunidad. No para estómagos débiles.
Pšš. Taková šance už nebude.
Ésta es una oportunidad única.
Malá šance.
Una remota posibilidad.
Jaká šance!
Qué oportunidad.
Když bude šance je použít, tak ho zastaví.
Si nos acercamos bastante podrán detenerlo.
Toto je vaše životní šance.
Es el gran momento de su vida.
Tohle je velká šance.
Es su gran oportunidad.
To je vaše jediná šance.
Es su única oportunidad.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dobrou zprávou je, že nedávné volby v USA možná jejich šance zvýšily.
Lo bueno es que las recientes elecciones de mitad de período en los EE.UU. podrían haber mejorado sus posibilidades.
Pokud se předsedající Francii nepodaří tento moment pořádně chytit do rukou, bude zmařena historická šance.
Si la Presidencia Francesa no es capaz de aprovechar la situación actual en Zagreb, se habrá perdido una oportunidad histórica.
Pokud africké děti dostanou lepší vzdělání a prostředky, jak ovlivňovat společenství, v nichž žijí, je šance, že se o nich přestane uvažovat jako o nahraditelném bojovém materiálu, že přestanou vzhlížet k pušce a vezmou do ruky radši knihu.
Si se les da una mejor educación y los medios para influenciar a su comunidad será menos probable que los jóvenes africanos sean utilizados como carne de cañón, será menos probable que tomen las armas, y más probable que lean libros.
Největší šance na vyřešení tohoto problému v rané fázi se zřejmě nabízela bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.
Quizá la mejor oportunidad de abordar el problema en una etapa más temprana fue inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética en 1991.
Jeho šance na opětovné jmenování předsedou Evropské komise závisí na argumentaci, kterou předvede.
Sus posibilidades de ser reelegido Presidente de la Comisión Europea dependen de los argumentos que exponga al respecto.
Přesto má Bush junior nemalé šance na vítězství.
En cambio, Bush le está dando una gran pelea.
Je-li doping zakázaný, a přesto jej někteří sportovci využívají, šance na výhru rostou ve prospěch podvodníka.
Cuando hay sustancias prohibidas, y algunos atletas las utilizan de todas formas, las condiciones se inclinan a favor del que hace trampa.
TLTRO byly nastaveny tak, aby maximalizovaly šance, že banky tuto finanční úlevu přenesou na vypůjčovatele.
Con estas operaciones tratamos de aumentar al máximo las oportunidades de que los bancos trasladaran este descenso de los costes de financiación a los prestatarios.
Vyšší kapitálová přiměřenost, nižší expozice vůči problematickým úvěrům a průhlednější bilance zvyšují šance, že se kvantitativní impulsy ECB přenesou do širší ekonomiky.
Un aumento de las ratios de capital, un descenso de la exposición a créditos dudosos y una mayor transparencia de los balances aumentarán las posibilidades de que los impulsos cuantitativos del BCE se transmitan a la economía en su conjunto.
Je to jejich poslední šance.
Esta es su última oportunidad.
Bylo by politicky smrtící přiznat skutečné poměry, třebaže oficiální politika pouze zvyšuje šance, že si Evropané, po všem vynaloženém úsilí, stále nebudou rozumět.
Sería políticamente letal reconocer el estado real de las cosas, aun cuando la política oficial solamente incremente las probabilidades de que los europeos, con todos sus esfuerzos, no se entiendan los unos a los otros.
Pád komunismu v roce 1989 a šance na překonání historických předělů kontinentu pak vyžadovaly předefinování evropského projektu.
Pero el colapso del comunismo en 1989, y la posibilidad de superar las divisiones históricas del continente, ahora requerían una redefinición del proyecto europeo.
Naproti tomu hospodářský rozvoj na Srí Lance, jejíž životní úroveň byla před 40 lety srovnatelná s Koreou, zhatil dojem tamní tamilské menšiny, že jejich šance a rozvoj blokuje sinhálská většina.
En contraste, el desarrollo económico en Sri Lanka, que hace cuarenta años tenía estándares de vida similares a los de Corea, se asfixió por la percepción de la minoría tamil de que la mayoría cingalesa bloqueaba sus oportunidades y su progreso.
Podvody se těžko dokazují, protože manažeři mohou vždycky říct, že si mysleli, že šance jsou lepší, než byly.
El fraude es difícil de comprobar, porque los gestores siempre pueden decir que pensaban que las probabilidades eran mejores de lo que fueron.

Možná hledáte...