hnít | znát | hrát | hřát

hnát čeština

Překlad hnát spanělsky

Jak se spanělsky řekne hnát?

hnát čeština » spanělština

propulsar impeler conducir perseguir mover motivar llevar cazar
Doporučujeme...Španělština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Příklady hnát spanělsky v příkladech

Jak přeložit hnát do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

To od vás není zrovna přívětivé, takhle mě hnát do náruče nepřátel.
Es poco amable de vuestra parte exponerme así a mis enemigos.
Vracíme se do Texasu. Budeme hnát dobytek kolem vašich kolejí.
Nos volvemos a Tejas a arrear ganado.
Jak ho znám, bude se hnát dopředu.
Es de los que se ponen delante.
A říkají, že neumíme hnát stádo.
Y dicen que no podemos hacer este viaje.
To bysme si dali, hnát stádo do Kansasu, když železnice je v Missouri.
Buena vuelta será si el ferrocarril está en Misuri.
Tak začal hnát stádo.
Entonces empezó este viaje.
Nechceš to hnát do krajnosti, že ne?
No esperes demasiado.
Hnát dobytek je mužská práce.
Dirigir un negocio de ganado es un trabajo de hombres.
MacKenzie, začni je hnát.
MacKenzie, empieza a moverlas.
Rozkaz zněl hnát stádo směren na Dundalk Flats.
La orden era llevar la manada por la ruta de la planicie de Dundalk.
Budeme je hnát přes hory.
Los llevaremos a través de las montañas.
Máš právo si stěžovat. Máš právo hnát svůj případ ke generálnímu inspektorovi.
Tienes derecho a llevar tu caso al Inspector General.
Nedělejte si starosti s dopisem do Chicaga a neraďte, kam mám hnát stádo.
Escúcheme. No se moleste en escribir cartas ni pretenda que mueva a mis reses.
Rube tvrdí, že nemůžeme hnát do Dawsonu.
El viejo Rube dice que no podemos ir a Dawson.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Čínskou ekonomiku může tímto směrem hnát několik faktorů.
Muchos factores pueden estar impulsando la economía de China en esa dirección.
Zvýšením laťky pro žaloby za nactiutrhání bylo zajištěno, že američtí novináři mohou hnát veřejné činitele k zodpovědnosti.
Al hacer más difíciles las acusaciones de difamación, esa decisión garantiza que los periodistas estadounidenses puedan hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas.
Evropští politici budou v pokušení prostě fiskální deficit hnát výš a výš, aby posílili domácí příjmy a nemuseli podstupovat politicky bolestivou, ač potřebnou racionalizaci.
Los políticos europeos se verán tentados a simplemente inflar el déficit fiscal para aumentar los ingresos locales, en lugar de emprender una racionalización necesaria, pero políticamente difícil.
Máme jen jednu Evropu a všichni musíme spolupracovat na její reformě a hnát ji dopředu.
Tenemos una sola Europa y debemos trabajar todos juntos para reformarla e impulsarla.
V Číně, kde neexistují zákony na ochranu sdělovacích prostředků ani svoboda projevu, nás společnosti, jimž se naše práce nezamlouvá, mohou hnát k soudu za údajné poškozování dobrého jména.
En China, en donde no hay leyes que protejan a los medios de comunicación o a la libertad de expresión, las compañías que ven con desagrado nuestros reportajes pueden demandarnos por supuesto daño a sus reputaciones.
Jiní prohlašují, že je třeba odhodit návyk na fosilní paliva a tryskem se hnát za zdroji obnovitelné energie, například energie sluneční a větrné.
Otros declaran que debemos acabar con el hábito de los combustibles fósiles y ponernos en seguida a usar las fuentes energéticas renovables, como, por ejemplo, la energía solar y la eólica.
Obě strany tak mohou hnát tuto hru až do krajnosti.
Esto invita a ambos bandos a elevar sus apuestas irresponsablemente.
Soudní dvůr neměl hnát k trestní zodpovědnosti konkrétní jednotlivce; to je úkol pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
Se suponía que la Corte no responsabilizaría penalmente a individuos específicos; ésa es tarea del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
Doporučujeme...Španelština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...