t | o | ty | tv

to francouzština

TB

Význam to význam

Co v francouzštině znamená to?

to

Bouillie traditionnelle du Mali.

To

Nom de famille chinois cantonais.

Překlad to překlad

Jak z francouzštiny přeložit to?

To francouzština » čeština

TB

Příklady to příklady

Jak se v francouzštině používá to?

Citáty z filmových titulků

The individual personality, having hardly had time to become conscious of itself. dissolved in the mass, and the mass itself became dissolved in the revolutionary élan.
Osobnost jednotlivce, nemajíce čas uvědomit si vlastní existenci,. spojila se v lid, a lid sám se slil v elán revoluce.
Here, you're just in time to set the table.
Jdeš akorát včas, abys prostřel.
I don't see why I got to do your work just because we're engaged.
Nechápu, proč mám dělat tvou práci jen proto, že jsme zasnoubení.
See if this sounds any better to you, Mr. DePinna.
Tahle bude možná lepší, pane DePinno.
I must speak to Alice about it.
Musím si o tom promluvit s Alicí.
I'm just going in to see my son, Tony.
Jdu za svým synem.
Want me to go?
Mám jít já?
Excuse me. I've got work to do.
Promiňte, mám práci.
Want me to go?
Mám jít já?
I tried to hurry.
Rychleji to nešlo.
I said you've got to pay it.
Říkám, že ji musíte zaplatit.
How did that sound to you?
Byla to dost velká rána?
Wonder whatever happened to Astaire and Rogers.
Uvidíme, co na to Astaire s Rogersovou.
That is why I like to come.
Proto rád chodím.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Par exemple, en 1972, des savants du Massachusetts Institute of Technology, notamment le pionnier en informatique Jay Forrester, ont publié l'ouvrage The Limits to Growth.
Například v roce 1972 vydali vědci z Massachusettského technologického ústavu, mezi nimiž byl i počítačový průkopník Jay Forrester, knihu Limity růstu.
Au tournant du siècle, la création d'institutions comme le Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, la Bill and Melinda Gates Foundation et GAVI, the Vaccine Alliance, a coïncidé avec un effort renouvelé pour améliorer la santé mondiale.
Na přelomu století se založení institucí, jako jsou Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, Nadace Billa a Melindy Gatesových a Aliance za vakcinaci GAVI, časově shodovalo s obnoveným úsilím o zlepšení globálního zdraví.
Par exemple, Limits to Growth, un bestseller paru en 1972, prévoyait que le monde manquerait d'or en 1981, d'argent et de mercure en 1985, et de zinc en 1990.
V klasickém bestselleru Hranice růstu z roku 1972 se například předpovídalo, že světové zásoby zlata se vyčerpají v roce 1981, stříbra a rtuti v roce 1985 a zinku v roce 1990.
On sait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur ces pénuries annoncées, et pourtant la plupart des débats reposent encore sur la logique de Limits to Growth.
Dnes máme výhodu zpětného pohledu, ale většina diskusí o této otázce zůstává dodnes založena na logice Hranic růstu.
But their exuberance biases India's global ranking relative to more empirically minded countries.
Jejich nevázané odsudky však zkreslují globální hodnocení Indie oproti empiričtěji zaměřeným zemím.
Je raconte cette histoire remarquable dans un nouveau livre, To Move the World.
Líčím tento pozoruhodný příběh ve své nové knize To Move the World (Pohnout světem).
Will Russia have to rewrite its laws and Constitution to give the prime minister more official power?
Bude muset Rusko přepsat zákony a ústavu tak, aby poskytly premiérovi větší oficiální moc?
Will Russia have to rewrite its laws and Constitution to give the prime minister more official power?
Bude muset Rusko přepsat zákony a ústavu tak, aby poskytly premiérovi větší oficiální moc?
According to the Constitution, the prime minister is head of the executive branch, and the government is empowered to determine the main direction of domestic and foreign policy.
Podle ústavy je premiér šéfem výkonné moci a vláda je zmocněna vytyčovat hlavní směr domácí a zahraniční politiky.
According to the Constitution, the prime minister is head of the executive branch, and the government is empowered to determine the main direction of domestic and foreign policy.
Podle ústavy je premiér šéfem výkonné moci a vláda je zmocněna vytyčovat hlavní směr domácí a zahraniční politiky.
Recall Yevgeny Primakov - or Putin at the end of Boris Yeltsin's last presidential term, when it was obvious to everyone that the prime minister was running the country.
Vzpomeňme na Jevgenije Primakova - nebo i na Putina na konci posledního funkčního období prezidenta Borise Jelcina, kdy bylo každému zřejmé, že zemi ve skutečnosti řídí premiér.
So no changes are required to the laws or the Constitution for him to remain a key political player.
Není proto zapotřebí měnit žádné zákony ani ústavu, aby tento muž zůstal klíčovým politickým hráčem.
So no changes are required to the laws or the Constitution for him to remain a key political player.
Není proto zapotřebí měnit žádné zákony ani ústavu, aby tento muž zůstal klíčovým politickým hráčem.
Of course, stability requires agreement between the two key actors; and there are sure to be plenty of opponents and allies trying to stir up trouble between them.
Stabilita pochopitelně vyžaduje dohodu obou klíčových aktérů a bezpochyby se najde dostatek odpůrců i stoupenců, kteří se mezi nimi pokusí vyvolat nesváry.

to čeština

Překlad to francouzsky

Jak se francouzsky řekne to?

to čeština » francouzština

ça le ce cela la il en rajouter elle ceci

Příklady to francouzsky v příkladech

Jak přeložit to do francouzštiny?

Jednoduché věty

Děkuji, to je vše.
Merci, c'est tout.
Nezáleží na tom jak jsme si blízci, nemůžu mu to dát udělat.
Peu importe que nous soyons proches ou non, je ne peux pas lui demander de faire cela.
To bylo jen před rokem.
C'était seulement il y a un an.
To je kniha o hvězdách.
C'est un livre concernant les étoiles.
Promyslím si to.
J'y penserai.
To, co říkáš, je pravda.
Ce que tu dis est vrai.
To je moje škole.
C'est mon école.
I tak je to možné říci.
Vous pouvez tout aussi bien le dire.
To je nejkrásnější podíváná, kterou jsem kdy viděl.
C'est la plus belle vue que j'ai jamais contemplée.
To je poslední vlak.
C'est le dernier train.
Je to ještě daleko?
C'est encore loin?
To je dobrá otázka.
C'est une bonne question.
Nebude to tak dlouho trvat.
Ça ne va pas durer aussi longtemps.
Chci to udělat sám.
Je veux le faire par moi-même.

Citáty z filmových titulků

To jsou mi novinky.
C'est nouveau, ça.
Opravdu tě to zajímá, nebo ti jde jenom o to, abych si všimnul něčeho nového u tebe, třeba. Tvých předpubertálních vousů jak z Miami Vice.
Vous en avez quelque chose à faire ou vous espérez juste qu'en parlant d'un nouveau truc à moi je vais parler d'un nouveau truc à vous, comme. votre nouvelle barbe de prépubère style Miami Vice.
Opravdu tě to zajímá, nebo ti jde jenom o to, abych si všimnul něčeho nového u tebe, třeba. Tvých předpubertálních vousů jak z Miami Vice.
Vous en avez quelque chose à faire ou vous espérez juste qu'en parlant d'un nouveau truc à moi je vais parler d'un nouveau truc à vous, comme. votre nouvelle barbe de prépubère style Miami Vice.
Asi za hodinu mi došlo, že je to chlap!
Après une heure, je me rends compte que c'est un mec.
To znám.
Je sais ce que c'est.
Úplně mi to žral.
Et il est trop à fond.
Jo, ale já to zvládnu.
Ouais, mais je vais m'en occuper.
Už to skoro je.
Ça va venir.
Je to náš nový šéf, Tede.
C'est notre nouvelle boss, Ted.
Bolí vás to tady?
Ça fait mal là?
To je ono. Hodnej kluk.
Voilà, bon garçon.
Ach, to je váš syn?
C'est votre garçon?
Funguje to!
Ça marche.
Zakonči to nějakou zajímavou otázkou.
Maintenant conclus avec une question.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Takže se to může stát všude.
Cela peut donc se produire n'importe où.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Le communisme, alors toujours associé à l'héroïsme de la lutte contre le fascisme, a d'ores et déjà suscité un large intérêt intellectuel et émotionnel, non seulement dans ce qu'on appelle le tiers-monde, mais également en Europe de l'Ouest.
Na to se příliš mnoho změnilo.
Beaucoup trop de choses ont changé.
Koneckonců to byla EU, kdo tlačil USA - které o evropském odhodlání zpočátku pochybovaly - k zahájení negociačního procesu v červnu 2013.
En effet, c'est l'UE qui a poussé les États-Unis, qui doutaient alors de l'engagement de l'Europe, à lancer le processus de négociations en juin 2013.
Je to nebezpečně nepřesná diskuse a lídři EU musí zabránit jejímu dalšímu šíření tím, že přinesou strategické argumenty pro dohodu.
Cet exposé est dangereusement inexact et les dirigeants de l'UE doivent l'empêcher de gagner plus de terrain en en faisant un argument stratégique pour l'accord.
To neznamená, že vyřešení zbývajících otázek v jednáních o TTIP bude jednoduché.
Cela ne veut pas dire que la résolution des questions en suspens dans les négociations du PTCI sera simple.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Deuxièmement, sur la question de l'harmonisation, ils pourraient favoriser la moins stricte des normes originales, à moins d'une preuve crédible qui ne permette pas d'atteindre l'objectif de normalisation approprié.
Podobá se to testu odchylek od zavedených mezinárodních standardů, který provádí WTO.
Cela ressemblait à un essai de l'OMC pour établir de nouvelles normes internationales.
Nikdy to ovšem neudělal.
Il ne l'a jamais fait.
To byl základní princip jeho víry v usmíření mezi Židy a Araby.
Telle était le fondement de son espoir de réconciliation entre les Juifs et les Arabes.
To, že se tato arabská renesance - abychom užili termínu vynikajícího palestinského učence George Antonia - neuskutečnila, možná bylo Ebanovým největším zklamáním.
Que cette renaissance arabe, pour employer l'expression du grand universitaire palestinien George Antonius, n'ait pas vu le jour aurait pu constituer la plus grande déception d'Eban.
Navzdory dojmu aristokratičnosti, který vzbuzoval, byl Eban velmi zranitelný: to, co někteří občas vnímali jako znaky ješitnosti, zřejmě pramenilo z jeho prostého původu.
En dépit de l'image d'homme du monde qu'Eban donnait, il était extrêmement vulnérable : ce que d'aucuns qualifieraient quelquefois de traits d'orgueil pourrait tirer sa source de ses humbles origines.
Saúdskoarabská vláda se teď prý snaží Ameriku uklidňovat, bez ohledu na to, že druhá intifáda je v plném proudu a že Izrael pokračuje v okupaci Palestiny.
Qui plus est, on prétend que le gouvernement saoudien se soucie d'apaiser l'Amérique, en dépit du lancement de la seconde Intifada, et de l'occupation continue de la Palestine par Israël.
Znamená to snad, že v Rijádu bude viset vlajka s Davidovou hvězdou, nebo že Abdulláh pojede do Jeruzaléma, kde jej polibkem přivítá sám Ariel Saron?
Cela veut-il dire que le drapeau israélien avec l'étoile de David flottera bientôt sur Riad, ou que Abdallah se rendra bientôt à Jérusalem pour être accueilli et embrassé par Ariel Sharon?