obec | kotec | ocet | etc

otec čeština

Překlad otec italsky

Jak se italsky řekne otec?

Příklady otec italsky v příkladech

Jak přeložit otec do italštiny?

Jednoduché věty

Můj otec je poněkud staromódní.
Mio padre è un po' antiquato.
Můj otec odjel do Číny.
Mio padre è andato in Cina.
Tom je stejně velký jako jeho otec.
Tom è grande tanto quanto suo padre.
Jsem stejně velký jako můj otec.
Sono alta come mio padre.
Můj otec je teď v nemocnici.
Mio padre è all'ospedale ora.
Můj otec zemřel, když mi bylo sedm let.
Mio padre è morto quando avevo sette anni.
Můj otec je často nervózní.
Mio padre diventa sempre nervoso.
Můj otec mě včera večer vzal do kina.
Mio padre mi ha portato al cinema ieri sera.
Můj otec mě včera večer vzal do kina.
Mio padre mi ha portata al cinema ieri sera.

Citáty z filmových titulků

Když se mi něco stane, tak můj otec zabije tebe a ne lorda Choie.
Se mi succede qualcosa, mio padre ucciderà voi, non Lord Choe.
Jo, takže jsem nastoupil na školu a pak můj otec onemocněl, takže teď se tím snažím prokousat ve škole tady.
Comunque. Mi avevano ammesso, ma poi mio padre si e' ammalato, quindi adesso devo accontentarmi di frequentare qui.
Můj otec je nemocný.
Mio padre e' malato.
A jeho otec má problémy s pitím.
E che ha un padre con problemi di alcolismo.
Můj otec, nechť je mu země lehká, mi povídal, že čtvrť je jako organismus, něco živého, co se pořád mění a pořád něco chce.
Mio padre, riposi in pace. Diceva che un quartiere e' come un organismo, qualcosa di vivo, in perpetuo cambiamento, alla ricerca di qualcosa.
Můj otec je ve vězení, to ale nic nemění na faktu, že nám visíš šest set táců.
Mio padre potra' anche essere in prigione. Questo non cambia il fatto che ci devi seicentomila bigliettoni.
No, vlastně, jestli jsi jako tvůj otec, můžu klidně jen pár minut počkat v hale.
Beh, veramente, se sei un po' come tuo padre, basta che aspetti fuori un paio di minuti.
Její otec ji nikdy nebyl navštívit.
Il padre non le ha mai fatto visita.
Poslyš. Můj otec mi doslova naservíroval moje sny na stříbrném podnose.
Ascolta. mio padre mi ha offerto il mio sogno su un piatto d'argento.
Můj otec měl pravdu.
Mio padre aveva ragione.
Josh a Greg a Audra Levine a moje matka, můj odpadní otec.. Prostě všichni!
Josh e Greg e Audra Levine e mia madre, e quella merda di mio padre. tutti!
Můj otec byl přidělen na misii.
A mio padre è stata assegnata una missione.
Ale Barbařin otec nás bude moct oddat, než odpluje, a to je ze všeho nejdůležitější.
Ma il padre di Barbara potrà sposarci prima di salpare, questo è l'importante.
Jako jakýkoliv jiný otec.
Come tutti gli altri padri.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Duchovní otec eura, Robert Mundell z Columbijské univerzity, kdysi proslul názorem, že ve světě by optimálně měl být sudý počet měn, nejlépe méně než tři.
Secondo il padre intellettuale dell'euro, Robert Mundell della Columbia University, il numero ottimale di valute nel mondo doveva essere dispari, possibilmente inferiore a tre.
Moje plány se však změnily, když mi onemocněl otec.
I miei piani tuttavia cambiarono quando mio padre si ammalò.
Lékaři mým rodičům oznámili, že se se mnou nedá mnoho dělat, a tak otec zahájil přípravy mého pohřbu.
I medici dissero ai miei genitori che ormai c'era poco da fare, e così mio padre si era preparato a celebrare il mio funerale.

Možná hledáte...