Wesen | weise | eisen | Weiser

weisen němčina

ukázat

Význam weisen význam

Co v němčině znamená weisen?

weisen

auf etwas zeigen Er wies nach links. jemandem die Richtung vorgeben Sie wies ihn aus dem Haus.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Překlad weisen překlad

Jak z němčiny přeložit weisen?

weisen němčina » čeština

ukázat vyloučit

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako weisen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady weisen příklady

Jak se v němčině používá weisen?

Citáty z filmových titulků

Und die 3 Weisen brachten Geschenke und verehrten das Heilige Kind als einen geborenen König und Befreier.
A tri mudrcové prinesli dary, a klaneli se svatému synovi jako budoucímu králi a spasiteli.
Gold will er schaffen und den Stein der Weisen!
Snaží se obyčejný kov změnit ve zlato!
Am Hals weisen die Opfer alle dieselben Wunden auf.
Na hrdle každé z obětí jsou dvě stejná znamení.
Und ich hielt Sie für einen weisen Mann.
A já vás měl za moudrého muže.
Sie hat einen weisen Fleck bekommen.
Udělala se jí bílá skvrna.
Vor drei Tagen ist der Hauptbuchhalter ja an der weisen Krankheit gestorben.
Jak víte, zemřel před třemi dny na bílou nemoc druhý účetní ředitel.
Und auf diese Stelle waren funf Kollegen scharf und alle sind an der weisen Krankheit gestorben.
A na to místo si brousilo zuby pět kolegů a všichni pomřeli na tu bílou nemoc.
Seine Exzellenz, Herr Marschall, hat von Ihren Erfolgen bei der Heilung der weisen Krankheit gehort und sich entschieden.
Jeho Excelence, pan Maršál, slyšel o vašich úspěších v léčení bílé nemoci a rozhodl se.
Ja, in weisen Manteln!
No, v bílých pláštích!
Zwingt eure Herrscher, ewigen Frieden zu schlie? en, und aus ist es mit der weisen Krankheit!
Přimějte své vladaře, aby uzavřeli věčný mír, a bude po bílé nemoci!
Mutter. du hast einen weisen Fleck am Hals!
Maminko. ty máš na krku bílou skvrnu!
Jeder Kranke, jeder, der einen weisen Fleck hat, wird, ohne Ausnahme, in ein Schutzlager verbracht.
Každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bez vyjímky, bude dopraven do střežených táborů.
Sie haben solche Angst vor der weisen Krankheit?
Vy máte takový strach z bílé nemoci?
Ichhabe Sie hergebeten, um Ihnen personlich zu Ihren Erfolgen bei der Heilung der weisen Krankheit zu gratulieren.
Pozval jsem vás, abych vám osobně blahopřál k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Viele westeuropäische Wohlfahrtsstaaten weisen in Bezug auf Rauchen, Bewegung, Ernährung und Alkoholkonsum signifikante Disparitäten auf.
Mnoho západoevropských sociálních států vykazuje u svých občanů značné nerovnosti v oblasti kouření, cvičení, stravy a spotřeby alkoholu.
Zudem weisen experimentelle Daten darauf hin, dass die Präferenzen der Menschen, anders als es die herrschende Wirtschaftstheorie behauptet, veränderbar sind.
Experimentální data navíc v rozporu s hlavním proudem ekonomické teorie naznačují, že lidské preference se mohou měnit.
Die tagtägliche Unterdrückung, geknebelte Medien und Auspressung der Unternehmen weisen alle auf einen Mafiastaat an den Grenzen Europas hin.
Každodenní útlak, dušená média, razie ve firmách a vymáhání úplatků, to vše ukazuje na existenci mafiánského státu na evropských hranicích.
Die historische Dynamik und empirische Beweise in Bezug auf Anti-Globalisierung und geschlossene Gesellschaften weisen deutlich auf negative Resultate hin.
Dějinná dynamika a empirické důkazy ve vztahu k antiglobalizaci a uzavřeným společnostem pak jasně svědčí o jejich negativních výsledcích.
Die Ereignisse in Frankreich weisen ebenfalls auf den Bedarf auf europäischer Ebene hin, Richtlinien zu verstärken, die sich gegen Diskriminierung wenden und soziale Gleichheit fördern.
Události ve Francii ukazují rovněž na potřebu posílit na evropské úrovni protidiskriminační politiku a podporovat sociální rovnost.
Rechtsexperten in Washington weisen darauf hin, dass bescheidene Vorbereitungen zum Bau von Raketen- und Radaranlagen nicht gegen den ABM-Vertrag verstoßen und folglich noch keiner Ankündigung durch die USA bedürfen, den Vertrag zu kündigen.
Právníci ve Washingtonu naznačují, že střídmé přípravy pro vybudování raketových a radarových stanovišť neporušují dohodu o protibalistických střelách a že tedy USA nemusí smlouvu vypovídat.
Sowohl Moskau als auch Washington weisen auf mögliche tiefe Einschnitte bei ihren offensiven Atomarsenalen hin.
Moskva i Washington přitom naznačují možnost snížení stavu svých útočných jaderných výzbrojí.
Während Aufstockungsleistungen in Richtung eines Ersatzeinkommens weisen, zeigt die Anhebung des Mindestlohns in die andere Richtung, indem sie das Einkommen abhängiger von der Arbeit macht.
A zatímco slevy na dani jdou cestou náhradních příjmů, zvyšování minimální mzdy ukazuje opačným směrem, neboť zvyšuje závislost příjmů na pracovním místě.
Überdies weisen Studien darauf hin, dass selbst erhebliche Verringerungen der von hohem Niveau ausgehenden Luftverschmutzung nur geringe Auswirkungen haben.
Studie navíc naznačují, že i výrazné snížení znečištění vzduchu, které začíná na vysokých hladinách, bude mít jen malý vliv.
Trotz eines Preisanstiegs in letzter Zeit weisen die realen Preise für Kohle seit den 1950er Jahre einen Abwärtstrend auf.
Navzdory nedávnému zvýšení mají reálné ceny uhlí od 50. let sestupný trend.
Zwei benachbarte europäische Länder, Deutschland und Frankreich, weisen uns gegenwärtig den Weg - oder genauer gesagt, alternative Wege - in eine kohlenstoffarme Zukunft.
Dva evropští sousedé, Německo a Francie, ukazují cestu vpřed - nebo přesněji řečeno alternativní cesty vpřed - směrem k nízkouhlíkové budoucnosti.
Doch wieder weisen sie auf die Vorteile hin: Die Ölbranche muss in ihrer nie endenden Suche nach weiteren Ölreserven den Kongress nicht um das Recht bitten, Alaska zu plündern.
Zároveň však titíž experti poukazují na světlou stránku: ropný průmysl nemusí při nekonečném hledání dalších zásob prosit Kongres o právo zplundrovat Aljašku.
Im Alter von 50 Jahren weisen ihre Chromosomen erhebliche Unterschiede auf.
Ve věku 50 let se jejich chromozomální pruhy vzájemně naprosto liší.
Europa, Japan und (in geringerem Ausmaß) die USA waren einfach nicht bereit, ihre kleinen aber einflussreichen Agrarlobbys in die Schranken zu weisen.
Evropa, Japonsko a (v mnohem menším rozsahu) USA jednoduše neměly vůli usadit své malé, ale vlivné farmářské lobby.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...