Weiße | wise | weiss | Weite

weise němčina

způsob

Význam weise význam

Co v němčině znamená weise?

weise

reich an Wissen und Lebenserfahrung Er ist ein weiser Mann. Die achtzig Jahre ihres Lebens haben sie weise werden lassen. von viel Wissen und Lebenserfahrung zeugend Das ist eine sehr weise Entscheidung. Der Häuptling lächelte weise. In weiser Voraussicht hatte Kunigunde ihrem Mann nie Einblick in ihre finanziellen Angelegenheiten gewährt.

Weise

způsob besondere Art, auf die etwas abläuft oder auch: besondere Methode, die jemand anwendet Seine Art und Weise, mit den Problemen umzugehen, führte nicht immer zu einer Verbesserung. Der juristische Fall, der hier im Buch verhandelt wird, hat sich tatsächlich in ähnlicher Weise in der Realität abgespielt. Tonfolge, die eine Melodie ergibt Worte und Weise von Ernst Theodor Amadeus Puvogel … Er saß bereits aufrecht, die Geige unters Kinn geklemmt, und ohne sich erst mit Stimmen aufzuhalten, begann er zu spielen. Sie kannte sie gut, diese traurige, entzückende Melodie, eine alte irische Weise.

Weise

ein weiblicher Mensch mit sehr hoher geistiger Kompetenz Die Weise saß in ihrem Sessel und meditierte. Die Weise irrte sich selten mit ihren Prophezeiungen. Eine Weise lief schnell Gefahr, als Hexe gebrandmarkt zu werden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad weise překlad

Jak z němčiny přeložit weise?

weise němčina » čeština

moudrý rozumný moudře způsob

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako weise?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady weise příklady

Jak se v němčině používá weise?

Jednoduché věty

Dichtung ist eine hochgradig abstrakte Angelegenheit, und deshalb fürchten wir mit Recht um ihre Zukunft in einer Welt, die beherrscht wird von Bildern, welche die Wirklichkeit auf analoge Weise spiegeln.
Poezie je krajně abstraktní záležitost a proto si právem děláme starosti o její budoucnost ve světě ovládaném obrázky, které skutečnost zrcadlí analogicky.
Leben heißt träumen, weise sein heißt angenehm träumen.
Žít znamená snít, být moudrý znamená příjemně snít.
Wir können miteinander auf vielfältige Weise kommunizieren.
Můžeme spolu komunikovat rozmanitými způsoby.
Ich lehne dein Geschenk ab und ich weise auch alles ab, was du mir vorschlagen könntest.
Odmítám tvůj dar a odmítám i vše, co by jsi mi mohla navrhnout.
Wie kannst du dir erlauben, über meinen Mann auf so eine üble Weise zu sprechen?
Jak se opovažuješ mluvit o mém manželovi tak hnusným způsobem?

Citáty z filmových titulků

Sagen Sie, auf welche Weise kamen Sie zu meiner Aktentasche?
Jak jste se dostal k mé aktovce?
Ganz im Süden befinden sich 3 weise Männer auf einer sonderbaren, heiligen Suche.
Daleko na jih, tri mudrcové na zvláštní a svaté pouti.
Für jemanden, der noch nicht einmal ein Leben gelebt hat, sind Sie sehr weise, Van Helsing.
Na to, že jste ještě neprožil ani jediný život, jste velmi moudrý muž, Van Helsingu.
Da wir wissen, dass ein Vampir bei Tag in heimatlicher Erde ruhen muss, bin ich überzeugt, dass Dracula keine Legende ist, sondern ein Untoter, dessen Leben auf unnatürliche Weise verlängert wurde.
A jelikož víme, že ve dne musí upír odpočívat ve své rodné půdě, jsem si naprosto jist, že tento Drákula není žádná legenda, ale že je to nemrtvý tvor, jehož život se nepřirozeně prodlužuje.
Vergessen Sie nicht, van Helsing, dass über die Jahre. jene, die meinen Weg kreuzten. dafür mit dem Leben bezahlten. und manche davon auf sehr unangenehme Art und Weise.
Nezapomeňte, Van Helsingu, že během mnoha let. ti, co se mi postavili do cesty. za to zaplatili svými životy. a někteří velice nepříjemným způsobem.
Dann müssen wir es auf eine andere Weise arrangieren.
No dobře, nepochybuji o tom, že se nám to podaří jindy.
Auf ihre Weise sieht sie ganz hübsch aus, oder?
Svým způsobem byla moc hezká, že?
Weise gesprochen.
Jsi celkem moudrý.
Sie haben zugegeben, einen Mann auf fürchterliche Weise getötet zu haben. indem Sie ihm einen Pfahl durchs Herz stießen.
Přiznal jste se k velmi brutální vraždě člověka. tkerému jste do srdce vrazil kůl.
Auf welche Weise?
V jakém smyslu?
Sie benutzen Ihren Sarkasmus, um die Geschworenen und das Gericht vom Versagen der Zeugen abzulenken, die die hohlen Behauptungen der Anklage in keiner Weise.
Kdyby důkazy žalobce byly tak úžasné jako jeho sarkazmus, který zřejmě používá, aby před porotou skryl fakt, že jeho vlastní svědci nedokáží podpořit jeho děravý případ. Hurá!
Die Dinge sind anders, aber auf andere Weise.
Věci jsou různé, s výjimkou těch, co vypadají jinak.
Weise Krankheit nennen sie sie.
Bílá nemoc tomu říkají.
Die so genannte Macula marmorea, darum nennt man sie auch Weise Krankheit, aber wir nennen sie einfach Tsheng-Krankheit, oder Morbus Tshengi, nach Doktor Tsheng, der sie erstmals an mehreren Fallen in einem Peipinger Spital beschrieben hat.
Takzvaná macula marmorea, proto se té nemoci také říká bílá nemoc, ale my ji jmenujeme prostě Čengova nemoc, čili morbus Tshengi, podle doktora Čenga, který ji první popsal na několika případech v pei-pinském špitále.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Und die amerikanischen Neokonservativen haben den Internationalismus der alten Linken in perverser Weise umgewandelt, indem sie versuchen, mit US-Militärgewalt eine demokratische Weltordnung zu etablieren.
A američtí neokonzervativci zvráceně proměnili internacionalismus staré levice tím, že se snaží zavádět demokratický světový řád americkou vojenskou silou.
Seine Gelehrsamkeit und sein rhetorisches Geschick ergänzten einander auf seltsame Weise.
Jeho akademické vzdělání a rétorické nadání se ojedinělým způsobem doplňovaly.
Auf diese Weise kann der Wettbewerb auf den Märkten sicherstellen, dass ein Medikament nach seiner Entwicklung nicht zu einem überhöhten Monopol-Preis, sondern zum niedrigstmöglichen Preis zur Verfügung steht.
Síla konkurenčních trhů může tímto způsobem zajistit, že jakmile se lék vyvine, začne být dostupný za nejnižší možnou cenu - ne za nafouknutou cenu monopolní.
Auf diese Art und Weise können wir uns aus dem institutionalisierten Tauziehen befreien, das charakteristisch für die EU-Beziehungen war.
Tímto způsobem se můžeme vyvázat z institucializované přetahované, jež charakterizuje vztahy v EU.
Auf diese Weise können Bürger ernsthaft als Dokumentatoren und Rechercheure unserer gemeinsamen Lage angesehen werden - und sich selbst als solche betrachten.
Právě tak můžeme občany brát vážně - a oni sami sebe - jako dokumentaristy a investigativní zpravodaje naší společné situace.
Als Präsident ist Kutschma in grotesker Weise unpopulär.
Kučma je coby prezident až groteskně neoblíbený.
In ähnlicher Weise sollten die USA die Entscheidung Kutschmas, Truppen in den Irak zu senden mit Vorsicht genießen.
Obdobně platí, že USA by měly být ostražité vzhledem ke Kučmově rozhodnutí vyslat vojáky do Iráku.
Fraglicher ist, ob er sich sicher genug fühlt, eine Präsidentenwahl (oder eine andere Wahl) abzuhalten, wenn er die Verfassung nicht in einer Weise ändern kann, die ihm weiteren missbräuchlichen Machterhalt garantiert.
Méně jisté je to, zda se bude cítit dostatečně bezpečný, aby uspořádal prezidentské volby (nebo nějaké jiné volby), jestliže nebude mít možnost změnit ústavu tak, aby si pokračování své destruktivní vlády pojistil.
Viele Untersuchungen wurden dazu angesellt, auf welche Weise Menschen den Klimawandel verursachen und wie wir ihn eindämmen können.
Otázka, jakým způsobem lidé vyvolávají klimatické změny a jak je můžeme omezit, byla předmětem nesmírně rozsáhlého výzkumu.
Die Art und Weise wie Menschen zur Vergangenheit stehen, sagt uns mehr über ihre gegenwärtige Einstellung als über die Vergangenheit selbst.
Způsob, jakým lidé nazírají na minulost, nám toho o jejich současných postojích vypovídá více než minulost sama.
Man weise anschließend jedem Land eine Treibhausemissionsquote zu, die seiner Bevölkerungszahl multipliziert mit dem Anteil pro Person entspricht.
Přidělme každé zemi kvótu emisí skleníkových plynů ve výši rovnající se součinu počtu jejích obyvatel a tohoto podílu na osobu.
Trotz der Art und Weise, wie sie sich häufig gegenüber außen stehenden Beobachtern darstellt, hat sich die Debatte in Israel über die Zukunft der besetzten Gebiete nie auf den Gegensatz zwischen Falken und Tauben reduzieren lassen.
Navzdory tomu, jak se věc často jeví cizincům, vnitroizraelské debaty o budoucnosti okupovaných území se nikdy neomezovaly na jestřáby a holubice.
Noch wichtiger ist der Umstand, dass Meles Addis Abeba als Heimat der Afrikanischen Union etablierte und als die Hauptstadt, wo die gravierendsten Probleme Afrikas in pragmatischer Weise und unbelastet von kolonialem Groll diskutiert werden konnten.
Ještě důležitější je, že Meles dostal Addis Abebu na mapu jako sídlo Africké unie a jako hlavní město, kde lze pragmaticky a bez zátěže koloniálních nevraživostí diskutovat o nejhorších problémech Afriky.
Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Einsicht, dass institutionelle Anordnungen notwendiger Weise landesspezifisch sind.
Klíčovým bodem je zde to, že institucionální uspořádání je nutně pro každou zemi specifické.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »