arduous angličtina

pracný, obtížný, náročný

Význam arduous význam

Co v angličtině znamená arduous?

arduous

vyčerpávající, vysilující (= grueling, gruelling, hard, heavy, laborious, punishing) characterized by effort to the point of exhaustion; especially physical effort worked their arduous way up the mining valley a grueling campaign hard labor heavy work heavy going spent many laborious hours on the project set a punishing pace (= straining, strenuous) taxing to the utmost; testing powers of endurance his final, straining burst of speed a strenuous task your willingness after these six arduous days to remain here — F.D.Roosevelt difficult to accomplish; demanding considerable mental effort and skill the arduous work of preparing a dictionary
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad arduous překlad

Jak z angličtiny přeložit arduous?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako arduous?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arduous příklady

Jak se v angličtině používá arduous?

Citáty z filmových titulků

If I do, this will be the most intense, arduous, And painful training you have ever experienced.
Pokud to udělám, tohle bude nejintenzivnější, nejnáročnější, a nejvíc bolestivý trénink jaký jste kdy zažili.
Months passed of arduous work by doctor and patient Finally today.
Uplynuly měsíce usilovné práce lékaře s pacientem. A konečně.
My friend, it is not an arduous task that I bequeath for our order knows only silken bonds.
Úkol, který ti předávám, není namáhavý, neboť náš řád má jen hedvábná pouta.
Gentlemen, with the regiment leaving for a winter campaign in the morning, and the women and children being sent to Fort Bliss, I am sure you have many arduous and difficult tasks to perform.
Pánové, protože pluk ráno odjíždí na zimní tažení a ženy a děti se vypravují na cestu do Fort Bliss, jistě máte mnoho vyčerpávajících a náročných úkolů.
Long, arduous combat duty.
Dlouhé, náročné bojové nasazení.
The path is arduous!
Je to hodně strmá cesta!
It's an arduous journey, but the trade winds will be in our favor all the way.
Je to svízelná cesta, ale pasátní větry povanou naším směrem.
Well, uh, perhaps I was a bit hasty. This has been a most arduous journey, What with everything happening.
Myslím, že ses po tom všem unáhlil.
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me.
Jednoho dne, po nepříliš urputné či nákladné šarvátce, byli všichni kolem mne.
But the more arduous a man's function, and Mr Klamm's tasks are formidable indeed, the less energy remains to shield oneself from the outer world.
Čím větší jednou práce je, a práce pana Klamma je samozřejmě největší, tím méně síly zbývá, chránit se proti vnějšímu světu.
Unfortunately, the strain of arduous pursuit has exceeded even its advanced qualities.
Bohužel, přetížení při náročném stíhání bylo i nad její síly.
One: the public should be informed that the apes, after their arduous space voyage and the fatigue arising from its publicity, are to be afforded rest in a location whose identity will not be divulged to the public.
Zaprvé. Informovat veřejnost, že opice po namáhavé vesmírné pouti a po únavě, která byla důsledkem veřejné pozornosti, dostanou příležitost, aby si odpočinuly na místě, které nebude veřejnosti prozrazeno.
To kill people is quite arduous.
Zabíjet lidi je dost náročný.
Because from now on, your path to salvation will be more arduous.
Od nynějška bude tvá cesta ke spáse duše mnohem trnitější.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Europe's leaders will find that improving education and training - and throwing open hitherto protected markets - is a long and arduous task.
Vedoucí evropští představitelé zjistí, že zlepšování školství a výcviku - a otevíraní dosud chráněných trhů - je dlouhý a svízelný úkol.
Membership talks can't help but be long and arduous, if only because adopting the acquis communautaire (the body of EU law) requires that Turkey integrate around 10,000 pages of texts into its legislation.
Rozhovory o členství budou nutně dlouhé a obtížné, už proto, že přijetí acquis communautaire (souhrnu práva EU) vyžaduje, aby Turecko do své legislativy zapracovalo kolem 10 tisíc stran textu.
While these were important, however, Germany did not begin its arduous path away from zero hour with concern for the past.
Třebaže procesy byly podstatné, Německo svou obtížnou cestu od nulté hodiny nezahájilo s obavami ohledně minulosti.
Even if such efforts succeed, the road to a full-fledged democratic system in Iraq will still be arduous and expensive.
I kdyby tyto snahy uspěly, cesta k plnohodnotnému demokratickému systému v Iráku bude náročná a nákladná.
While treating MDR-TB remains possible, doing so is arduous, with a treatment time of roughly two years, using drugs that are neither as efficient nor as benign as canonical drugs - and at a cost that rises by a factor of 10-100.
Léčba MDR-TBC je sice možná, ale svízelná - trvá zhruba dva roky a používají se při ní léky, které nejsou tak účinné ani tak neškodné jako základní medikamenty. Náklady na tuto léčbu jsou přitom desetkrát až stokrát vyšší.
All the same, this municipal election should be looked upon as a giant first step in the arduous journey toward Saudi democracy.
Přesto by tyto komunální volby měly být chápány jako obrovský první krok na trnité cestě k saúdské demokracii.
Beginning with a gin and tonic just after noon, and ending with a Napoleon brandy at three o'clock, lunch prior to the Big Bang was often the most arduous part of a stockbroker's day.
Oběd, začínající ginem s tonikem hned po poledni a završený panákem Napoleona ve tři hodiny, byl před Velkým třeskem pro burzovního makléře často nejnáročnější součástí dne.
Instead of entrusting America with the arduous task of safeguarding international stability on its own, the BRICs (Brazil, Russia, India, and China) will assume a more prominent role in policing their own backyards.
Svízelný úkol zajišťovat mezinárodní stabilitu již nebude ležet na samotných Spojených státech, ale významnější roli při hlídání vlastního písečku získají také Brazílie, Rusko, Indie a Čína (BRIC).
Now the army is faced with the delicate and arduous task of steering the country back onto a path toward elections and a rapid return to democratic rule.
Armáda teď stojí před choulostivým a obtížným úkolem dovést zemi zpět na cestu k volbám a svižnému návratu k demokratickému vládnutí.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...