genesis angličtina

vznik, počátek

Význam genesis význam

Co v angličtině znamená genesis?

genesis

a coming into being

Genesis

the first book of the Old Testament: tells of Creation; Adam and Eve; the Fall of Man; Cain and Abel; Noah and the flood; God's covenant with Abraham; Abraham and Isaac; Jacob and Esau; Joseph and his brothers
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Překlad genesis překlad

Jak z angličtiny přeložit genesis?

genesis angličtina » čeština

vznik počátek zrod geneze původ začátek

Genesis angličtina » čeština

Genesis

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako genesis?

Genesis angličtina » angličtina

Book of Genesis reproduction origination
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady genesis příklady

Jak se v angličtině používá genesis?

Citáty z filmových titulků

I thought it may be interesting in Chapter Four to show the genesis. of some of the editorials, you know?
Myslím, že by bylo zajímavé ukázat ve čtvrté kapitole genezi. některých jeho úvodníků.
Genesis, 9th Chapter, 6th verse.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Genesis, devátá kapitola.
Of the miracle he achieved in 7 days, as described in the beautiful book of Genesis?
A o zázraku, kterého Bůh dosáhl za 7 dnů, jak je popsáno v nádherné knize Genesis?
How can you be so cocksure that the body of scientific knowledge systematized in the writings of Charles Darwin is in any way irreconcilable with the book of Genesis?
Jak si můžete být tak jistojistý, že obsah vědeckých poznatků utříděných ve spisech Charlese Darwina je v jakémkoli ohledu neslučitelný s knihou Genesis?
This is Genesis, 4 to 16.
Genesis, 4:16.
But for this insight and for this knowledge we must abandon our faith in the pleasant poetry of Genesis.
Ale za tento pohled, za toto poznání, musíme opustit svou víru v hezoučkou poezii Genesis.
Then you interpret that the first day as recorded in the book of Genesis could have been a day of indeterminate length?
Tím říkáte, že první den, jak je popsán v knize Genesis, mohl být den, jehož délku nelze určit.
Herbert Spencer's genesis of science.
Herbert Spencer Původ vědy.
Genesis.
Geneze.
The Book of Genesis describes Noah as being uncovered.
Genesis mluví o Noemově arše.
What is the status of the Genesis Ark?
Jaký je stav Archy Stvoření?
The Genesis Ark must be protected above all else.
Archa Stvoření musí být chráněna nade vše ostatní.
We must protect the Genesis Ark.
Musíme chránit Archu Stvoření.
Concentrate on the Genesis Ark.
Soustřeďte se na Archu Stvoření.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Today, especially in America, many Christians, so-called Creationists, still argue that mankind's origins are to be found in the early chapters of Genesis, not in any scientific discovery.
Zejména v Americe mnozí křesťané, takzvaní kreacionisté, dodnes prohlašují, že počátky lidstva nelze hledat v nějakém vědeckém zjištění, nýbrž v prvních kapitolách Genesis.
Mainstream Christian thinking about animals is rooted in the Book of Genesis,where God is said to have granted man dominion over all the animals.
Hlavní proud křesťanského smýšlení o zvířatech má kořeny v První knize Mojžíšově, kde Bůh propůjčil člověku nadvládu nad všemi zvířaty.
Are we so sure of Darwin's theories of evolution that we should ban alternative notions of genesis from schools?
Jsme si natolik jisti Darwinovými teoriemi evoluce, že bychom měli zakázat alternativní výklady původu lidstva ve školách?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Genesis čeština

Překlad genesis anglicky

Jak se anglicky řekne genesis?

Genesis čeština » angličtina

Genesis Book of Genesis

Příklady genesis anglicky v příkladech

Jak přeložit genesis do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Genesis, devátá kapitola.
Genesis, 9th Chapter, 6th verse.
A o zázraku, kterého Bůh dosáhl za 7 dnů, jak je popsáno v nádherné knize Genesis?
Of the miracle he achieved in 7 days, as described in the beautiful book of Genesis?
Jak si můžete být tak jistojistý, že obsah vědeckých poznatků utříděných ve spisech Charlese Darwina je v jakémkoli ohledu neslučitelný s knihou Genesis?
How can you be so cocksure that the body of scientific knowledge systematized in the writings of Charles Darwin is in any way irreconcilable with the book of Genesis?
Genesis, 4:16.
This is Genesis, 4 to 16.
Ale za tento pohled, za toto poznání, musíme opustit svou víru v hezoučkou poezii Genesis.
But for this insight and for this knowledge we must abandon our faith in the pleasant poetry of Genesis.
Tím říkáte, že první den, jak je popsán v knize Genesis, mohl být den, jehož délku nelze určit.
Then you interpret that the first day as recorded in the book of Genesis could have been a day of indeterminate length?
Genesis mluví o Noemově arše.
The Book of Genesis describes Noah as being uncovered.
Někdo by to mohl nazvat solonianskou knihou Genesis.
One might call this the Solonian Book of Genesis.
Kniha Genesis 3:16!
Genesis 3:16!
Naposledy jsme probírali knihu Genesis.
Last time we talked about the Book of Genesis.
Jako bych poslouchal Genesis.
Might as well be listening to Genesis.
Kniha Genesis.
Affection, you are a poet.
Neustále hledáme planetu bez života dle požadavků na testovací prostor pro pokus Genesis.
We keep searching for a lifeless planet, to satisfy the requirements of a test site for the Genesis Experiment.
Nenervuj se tolik, Genesis bude fungovat.
Don't have kittens, Genesis is going to work.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zejména v Americe mnozí křesťané, takzvaní kreacionisté, dodnes prohlašují, že počátky lidstva nelze hledat v nějakém vědeckém zjištění, nýbrž v prvních kapitolách Genesis.
Today, especially in America, many Christians, so-called Creationists, still argue that mankind's origins are to be found in the early chapters of Genesis, not in any scientific discovery.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »