naposledy čeština

Překlad naposledy italsky

Jak se italsky řekne naposledy?

naposledy čeština » italština

in ultimo
Doporučujeme...Italština pro samouky a věčné začátečníkyKoupit booktook.cz »

Příklady naposledy italsky v příkladech

Jak přeložit naposledy do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vero, kdy jste naposledy něco jedla?
Vera, quando ha mangiato qualcosa per l'ultima volta?
Mládenec. východ slunce v Great Bend viděl naposledy. před dlouhou, předlouhou cestou.
Il ragazzo. ha visto l'alba a Great Bend per l'ultima volta. prima di intraprendere il lungo, lungo viaggio.
Chtěla jsem vás naposledy vidět.
VOLEVO RIVEDERVI UN'ULTIMA VOLTA.
My najdeme oběť, identifikujeme ji a zjistíme, kdy byla naposledy viděna. A pak nevíme, jak dál.
Si trova la vittima, se ne stabiliscono le generalità, si viene a sapere quando è stata vista l'ultima volta e poi ci si trova di fronte a un punto interrogativo.
Toto se mě stalo naposledy, když jsem se plazil pod postelí.
Così l'ultima volta sono cascato dal letto.
Naposledy, když jsi měl tenhle pohled tak jsme museli dva týdny jíst delikatesy připravené z psího žrádla.
L'ultima volta che ho visto quell'espressione sulla tua faccia, abbiamo mangiato per due settimane cibo per cani.
Jistě ti připadá téměř tak krásná, jako když si ji viděl naposledy.
E' cosi' tanto bella come l'ultima volta che la vedesti.
Který Brit byl naposledy šampiónem těžké váhy?
Chi è stato l'ultimo peso massimo inglese campione del mondo?
Víte, kdy naposledy jsem spal v posteli?
Sa quando ho dormito in un letto? L'ultima volta sabato notte.
Poslouchejte. Po čtrnácté a naposledy, nechce vidět NIKOHO.
Non vuole vedere nessuno.
Naposledy me platili v naturáliích.
L'ultimo lavoro che ho avuto, ho barattato i miei servizi.
Naposledy vás varuju kvuli kriku.
È l'ultima volta.. chel'avvertodi nongridare.
Varuji vás naposledy.
Questa è l'ultima volta che glielo dico.
Naposledy?
L'ultima volta?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ze vstupu navíc nejvíce vytěžili nejchudší noví členové (na rozdíl od nejchudších členů EU-15, jako jsou Portugalsko a Řecko, jejichž příjmy se vrátily na úroveň, kterou tyto státy naposledy vykazovaly v 90. letech).
Inoltre, gli stati membri più poveri hanno ottenuto un grande vantaggio (a differenza degli stati membri più poveri dell'UE-15, come la Grecia ed il Portogallo, i cui livelli di reddito sono ora pari a quelli degli anni '90).
V USA se o to pokusili při několika příležitostech, naposledy během působení administrativy George W.
Ci hanno provato in diverse occasioni negli Stati Uniti e, in tempi recenti, con l'amministrazione di George W. Bush.
Voliči jsou zneklidnění, jak naposledy ukázal výsledek voleb v Řecku.
Gli elettori sono irrequieti, come il risultato delle elezioni greche ha dimostrato.
A naposledy v červnu 2012 schválili vedoucí činitelé EU Kompakt pro růst a zaměstnanost, jenž měl mobilizovat 120 miliard eur.
Più recentemente, in giugno 2012, i leader dell'Ue hanno adottato un patto per la crescita e l'occupazione che avrebbe dovuto mobilitare 120 miliardi di euro.
Když se to po druhé světové válce stalo naposledy, vzpružené Spojené státy nahradily zpustošenou Británii.
L'ultima volta che è accaduto, dopo la Seconda guerra mondiale, un'energica America sostituì una devastata Gran Bretagna.
Ve skutečnosti se argumenty pro zlato ani proti němu od roku 2010, kdy jsem o něm naposledy psal, zase tolik nezměnily.
In realtà, le argomentazioni pro o contro l'oro non sono poi così cambiate dal 2010, l'ultima volta che ho scritto sull'argomento.
A jednání o vytvoření bankovní unie EU naposledy znovu narazila na problém, jak přijmout mechanismus společného řešení a současně omezit závazek jednotlivých členských států.
E, fatto più recente, i negoziati per creare un'unione bancaria europea si sono nuovamente scontrati con il problema di cercare un meccanismo comune di risoluzione sempre limitando l'impegno di ciascun Stato membro.
Naposledy Mezinárodní asociace kapitálových trhů (ICMA) doporučila nové podmínky pro státní dluhopisy.
Più di recente, la International Capital Market Association (ICMA) ha raccomandato nuovi termini per i titoli di Stato.
CAMBRIDGE - Při čtení vlivné nové knihy Thomase Pikettyho Capital in the Twenty-First Century (Kapitál ve dvacátém prvním století) by člověk mohl dospět k úsudku, že tak nerovný byl svět naposledy v době loupeživých rytířů a králů.
CAMBRIDGE - Leggendo il nuovo e autorevole libro Capital in the Twenty-First Century di Thomas Piketty si potrebbe giungere alla conclusione che il mondo non è così diverso dai tempi dei baroni ladroni.
Podrobné údaje o chudobě například Světová banka zveřejnila naposledy roku 2010.
La Banca mondiale, ad esempio, non pubblica dati dettagliati sulla povertà dal 2010.
Naposledy se německá kancléřka Angela Merkelová postavila za prezidenta ECB Maria Draghiho a nechala prezidenta Bundesbanky Jense Weidmanna osamoceného.
Recentemente la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sostenuto il presidente della Bce Mario Draghi, lasciando il governatore della Bundesbank Jens Weidmann isolato.
Velké znepokojení dalo najevo už několik bezpečnostních expertů, naposledy Jonathan Evans, ředitel britské bezpečnostní služby (MI5).
Tra gli esperti della sicurezza che hanno lanciato un allarme, c'è anche Jonathan Evans, capo dei servizi segreti britannici (MI5).
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...