cynicky čeština

Překlad cynicky spanělsky

Jak se spanělsky řekne cynicky?

cynicky čeština » spanělština

cínicamente

Příklady cynicky spanělsky v příkladech

Jak přeložit cynicky do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Promiňte, pokud mluvím cynicky.
Perdone si le parezco cínico, Sr. Munceford.
Vy jste ho cynicky zabil.
Usted lo mató cínicamente. - No, fue toda una.
Tak lehkovážně jsi zničila naše manželství. Tak chladně a cynicky.
Destruiste nuestro matrimonio con tanta facilidad, de manera tan fría y cínica.
Vím, že to zní cynicky, ale tak už to na světě chodí.
Sé que es frío, pero así es el mundo.
Předpokládejme, že podstrčíme pár informací Řekům a Francouzům, že byli cynicky podvedeni.
Supón que filtráramos información a los griegos y a los franceses de que los han estafado cínicamente.
Tak mnoho lidí se k těmto věcem staví cynicky.
Tantas personas son cínicas sobre tales cosas.
Abychom porozuměli našemu vnitřnímu i vnějšímu světu musíme na to hledět cynicky: Tam i zpět je stejně daleko přestože ta poslední cesta, když nadejde naše hodinka ona Kierkegaardova cesta zpět z bázně a chvění ta je asi nejdalší ze všech.
Para entender nuestro mundo, el interior y el exterior, debemos adoptar una mirada cínica, pues el viaje final, el de regreso, del miedo y del temblor, como saben, cuando se acerca la hora, se hace eterno.
Ne takhle cynicky.
No. cínicamente.
Ke všemu přistupuješ cynicky.
Tienes como un cinismo respecto de todo.
Zato statečný čečenský pastevec Ruslan Šamajev přijel a podrobně vylíčil, jak jsem se k němu choval. Jak jsem cynicky zabíjel čečenský ženy a děti.
Pero el valiente pastor Shamaev apareció y contó cómo le torturé cómo cínicamente maté mujeres y niños chechenos.
Můžeš se chovat cynicky, ale říkám ti, zařiď, ať Kirsten mluví o sobě a je to doma.
Puede ser cínico, pero le estoy diciendo la verdad. Si logra que Kristen hable sobre sí misma, ya está. Ya está y en su punto.
Snad jsme to všichni brali moc cynicky.
Quizá todos fuimos muy cínicos.
A na všecko ostatní se dívá tak cynicky.
Y él es tan cínico sobre todo lo demás.
Do r. 2007 dali Gatesovi - více než 30 miliard dolarů téměř výhradně - skupinám pro kontrolu populace. Kontrolovaná korporátní média o tom cynicky informovala - že Gatesovi dávali ty peníze na pomoc dětem ve třetím světě.
Para el 2007 Gates había donado más de 30 billones de dólares exclusivamente a grupos de control de población, la prensa corporativa cínicamente reporto que los Gates están donando dinero para ayudar a los niños del tercer mundo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Po první světové válce a zániku Osmanské říše jim vítězná Dohoda přislíbila vlastní stát - slibu se však cynicky zpronevěřila, jakmile navrch získaly britské a francouzské imperiální zájmy.
Después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, los aliados les prometieron un Estado propio -promesa que se rompió cínicamente cuando los intereses imperialistas británicos y franceses tomaron precedencia.
Řada lidí ve Spojených státech i mimo ně kupříkladu začala na americký politický systém pohlížet cynicky a tvrdit, že mu vévodí peníze a že je pro lidi zvenčí uzavřený.
Por ejemplo, muchas personas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos veían con cinismo el sistema político estadounidense y aducían que estaba dominado por el dinero y cerrado a los extranjeros.
Na tak rozsáhlý a až cynicky výkonný shluk lidskosti projevilo město po útocích překvapivou laskavost a solidaritu.
Sorprendentemente, tratándose de un conglomerado tan extenso y cínicamente eficiente de humanidad, la ciudad exhibió un civismo y una solidaridad sorprendentes durante los ataques y después de ellos.
Toto znovuznárodnění přitom není ospravedlňováno ideologicky, ale spíše cynicky: cílem je jednoduše vygenerovat korupční příjmy pro nejvyšší představitele Kremlu.
La justificación para esa renacionalización no ha sido ideológica, sino cínica: su objeto es simplemente el de brindar ingresos resultantes de la corrupción a los funcionarios del Kremlin.
Téměř nikdo si ale neuvědomuje, že dnešní chaos je dílem Washingtonu - vytvořeným úmyslně, cynicky a neochvějně.
Sin embargo, casi nadie comprende que el caos actual fue creado en Washington de manera deliberada, cínica y resuelta.
Zato však buďto nevidí, anebo jsou cynicky neteční k problémům stagflace, které nevyhnutelně následují.
Pero o no verían o serían cínicamente indiferentes a los problemas del estancamiento que inevitablemente vendrían después.
Prezident Bush však nemůže prosazovat demokracii v Iráku tím, že ji cynicky obětuje na Ukrajině.
Pero el Presidente Bush no puede promover la democracia en Iraq sacrificándola cínicamente en Ucrania.
Škodlivým příkladem jsou peněžní dary společnosti Philip Morris muzeím, symfonickým orchestrům a operním domům s cílem cynicky si kupovat umělce, kteří by se jinak mohli zasazovat o zákaz cigaret.
Un ejemplo maligno es la donación por parte de Philip Morris de dinero a los museos, orquestas sinfónicas y teatros de ópera, cínicamente encaminada a comprar a unos artistas que, de lo contrario, podrían contribuir a la prohibición de los cigarrillos.

Možná hledáte...