napojení čeština

Překlad napojení italsky

Jak se italsky řekne napojení?

napojení čeština » italština

saturazione connessione anastomosi
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady napojení italsky v příkladech

Jak přeložit napojení do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Na dlouhý hrbolatý nevlídný a vyschlý cestě daleko od Lizardu není jediný místo k napojení člověka a zvířat.
Nei lunghi, faticosi, stremanti, terribili chilometri da qui a Lizard non c'è un'unica sosta con acqua per uomini o bestie.
Potvrzuji napojení na počítač.
Collegamento riconosciuto.
Potvrzeno napojení na Radar Terra 1.
Canale con radar Terra 1 confermato.
Fáze jedna, napojení na oční nerv.
Fase uno: interfacciare nervo ottico.
Připravit k napojení na můj rozkaz.
Pronto al collegamento al mio via.
Nevíme o nich skoro nic, ale věříme, že jsou napojení na Hizballáh.
Non sappiamo niente, forse sono legati agli Hezbollah.
Russell si toho napojení váší.
Per Russell è importante.
Byli celý večer napojení na tlachání z věže.
È tutta la sera che sono all'ascolto della torre.
Řekněte všem ostatním, že mají tři minuty na napojení.
Dite alle reti affiliate che se vogliono partecipare hanno tre minuti.
Potvrďte napojení fázového sekvenceru.
Collegamento sequenziatori?
Stále probíhá napojení na Japonsko.
Continuiamo a cercare di contattare il Giappone.
Pokud se její psychika zhroutila sama do sebe, může být napojení na její mysl pro vás nebezpečné?
Se ha avuto un crollo psichico accedere alla sua mente potrebbe essere rischioso?
Je přesvědčen, že jediný způsob jak získat tu databázi je přímé napojení na hlavní jádro pod stanicí.
Sostiene di poter recuperare la banca dati direttamente dal nucleo sottostante alla base.
Dnes se podíváme na pokus Acea Rothsteina získat státní licenci, navzdory jeho údajnému napojení na organizovaný zločin.
Stasera parleremo del tentativo di Rothstein di ottenere una licenza statale. benché accusato dalle forze dell'ordine di essere legato al crimine organizzato.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Napojení na tyto sítě však přináší fixní náklady.
Ma la connessione a queste reti comporta dei costi fissi.
Dilema spočívá v tom, že chudé země postrádají zdroje potřebné k napojení všech míst na všechny vstupy.
Il problema è che i paesi poveri non hanno i mezzi per creare un collegamento tra i vari luoghi e i vari fattori produttivi.
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...