napomáhat čeština

Překlad napomáhat italsky

Jak se italsky řekne napomáhat?

napomáhat čeština » italština

aiutare mitigare facilitare dare una mano assistere agevolare
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady napomáhat italsky v příkladech

Jak přeložit napomáhat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nebudu napomáhat ďábelskému úkonu.
Non collaborerò a una cosa tanto mostruosa.
Řekni mu, že přijdou zedníci a že jim nebudeme moci napomáhat.
Di' che stiamo aspettando i muratori. Non potremo passare nulla fino a nuovo ordine.
A vy, kapitáne, máte rozkaz tomuto vyšetřování plně napomáhat.
E lei, capitano, ha l'ordine di collaborare in ogni modo.
Napomáhat vězni je vážný zločin.
Aiutare un condannato è un crimine grave.
Máme napomáhat rozvoji nějaké nežádoucí rasy?
Dovremo noi acconsentire ad una indesiderata terza razza?
Napomáhat někomu k útěku z vazby u FBI je zločin.
Ho scoperto che aiutare qualcuno a sfuggire all'FBI é reato.
Napomáhat prezentacím kandidátů je čest a privilegium tisku.
Fare la presentazione dei candidati e' un onore ed un privilegio per la stampa.
Tato základna nebude napomáhat osobní mstě jednoho muže.
Le risorse di questa struttura non verranno usate per soddisfare il desiderio di vendetta personale di un uomo.
Napřed mě napadlo, že bysme, no. mohli těm nehodám trochu napomáhat.
In un primo momento ho pensato che potevamo, sai, continuare a provocare questi incidenti.
A když někdo přijde na to, jak přetvořit to, co jim zajišťuje některé pokročilé schopnosti, kdy zároveň předcházíš vadám, pak můžeš významně napomáhat lidské inteligenci.
E se qualcuno riuscisse a trovare un modo per mantenere le loro particolari abilita' escludendo l'handicap si potrebbe dare una spinta sostanziale all'intelligenza umana.
Pokud nám budete lhát, budete napomáhat uprchlíkovi.
Se ci sta mentendo sta aiutando un fuggitivo.
Jo, ale budeš napomáhat uniklému vězni.
Gia' ma favoriresti un evaso.
Pokud bude pan Jane stát v cestě spravedlnosti, bude napomáhat při útěku nebo něco podobného, je váš.
Se il signor Jane e' colpevole di intralcio alla giustizia, di favoreggiamento o di qualsiasi cosa del genere, e' suo.
Diskrétnost může napomáhat vraždě.
La discrezione puo' anche essere favoreggiamento in omicidio.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Příjmovou podporu by měly doplňovat preventivní zdravotnické programy, přičemž programy zdravotní osvěty by měly napomáhat k oslabení vazby mezi nízkou kognitivní schopností a špatným zdravím.
Il sostegno al reddito dovrebbe essere accompagnato da programmi sanitari di prevenzione, mentre l'istituzione di programmi d'istruzione sanitaria potrebbero aiutare a diminuire il legame tra capacità cognitive ridotte ed una cattiva salute.
Úkolem není vybrat si mezi zavedenými odvětvími několik vítězů, ale spíš napomáhat vzniku většího množství vítězů rozšiřováním podnikatelského ekosystému, schopného tříbit nové aktivity.
La sfida non è quella di scegliere un paio di vincitori tra le industrie esistenti, ma piuttosto di facilitare l'emergere di più vincitori, ampliando l'ecosistema di business e consentendogli di nutrire nuove attività.
Ve stabilním politickém prostředí se mohou rozvinout neformální mechanismy - například reputace co do spolehlivosti, obchodní sdružení a akciové burzy - a napomáhat finančnímu obchodování.
In un ambiente politico stabile, meccanismi informali quali la reputazione di affidabilità, le associazioni di categoria e la borsa, possono sviluppare ed agevolare gli accordi finanziari.
Vlády by například mohly napomáhat snižování hodnoty hypoték výměnou za podíl na budoucím zhodnocování cen domů.
Per esempio, i governi potrebbero facilitare la stipulazione di ipoteche in cambio di una parte in qualsiasi apprezzamento del prezzo delle case che potrebbe avvenire in futuro.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...