Wal | All | Will | well

Wall němčina

násyp, hradba, zeď

Význam Wall význam

Co v němčině znamená Wall?

Wall

künstliche Erhöhung (Erdaufschichtung, Mauern) als Wehranlage, Befestigung einer Stadt oder zum Schutz vor Wasser Hopp! … sprang der Bär über einen hohen Wall, der rings um den Berg herumlief… Seit undenklicher Zeit war für die Unterhaltung der Festung so gut wie nichts getan worden. Wall und Graben waren verfallen, von Palisaden keine Spur. im übertragenen Sinn: etwas, das wie ein Wall oder eine Mauer angelegt ist oder einen schützend umgibt Dichte Wände von dornigen Pflanzen hemmte unser Fortkommen. Überall stellte sich uns ein Wall von Hindernissen in den Weg, dem wir anfangs mit unsern Messern zu Leibe gingen. Sie hatte einen Wall von Liebe und Zärtlichkeit um ihn her errichtet und alle Sorgen und alle Trübsal für sich behalten.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Wall překlad

Jak z němčiny přeložit Wall?

Wall němčina » čeština

násyp hradba zeď val stěna násep

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Wall?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

wall čeština

Příklady Wall německy v příkladech

Jak přeložit Wall do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Dceru toho boháče z Wall Streetu.
Tochter eines Wall Street-Moguls.
Kdybych to mohl těžit, Wall Street by se zhroutila.
Doch wenn ich das Zeug abbauen kann, ist das eine Bombe für Wall Street.
S pomocí těch správných lidí z Wall Streetu vyděláš ještě víc za méně než dva roky.
Mit der richtigen Hilfe aus der Wall Street. machst du in zwei Jahren mehr als das.
Walter P. Thatcher, guru Wall Streetu, po léta hlavní cíl útoků Kaneových novin v době kdy napadaly trusty, vzpomíná na cestu, kterou vykonal v mládí.
Walter P. Thatcher, der große Alte der Wall Street, jahrelang Ziel von Kanes Angriffen, erinnert sich an eine Reise, die er als junger Mann gemacht hatte.
Na zbytek mám jednoho makléře z Wall Streetu. Saxofonista, co?
Ich gebe einen Teil des Geldes, den Rest wird ein Bankier finanzieren.
Já.. Může to Bert podniknout bez toho chlápka z Wall Streetu?
Kann Bert das Stück herausbringen ohne den Bankier?
Jasně, jen kdyby tady byla Wall Street.
Ja, vor allem, wenn die Wallstreet hier wäre.
Katherine Wall.
Katherine Wall.
Katherine Wall?
Katherine Wall?
Oh, byl. Jo, už si vzpomínám. Neznám váš názor na Wall Street, ale já jsem poslal poštou panu J.
Ja, ich weiß nicht, was Sie über Wall Street denken, Doktor, aber ich hab einen Schuhkarton mit einer Zeitbombe an J.P. Morgan geschickt, kam aber mangels Porto zurück.
Zapomínáš, že jsem jen upachtěný obchodník s obligacemi na Wall Street.
Ich bin jetzt nur ein hart arbeitender Fondsmakler an der Wall Street.
Wall Street tu bude i zítra.
Wall Street steht morgen auch noch.
Bude mít Wall Street Journal.
Er hat ein Wall Street Journal dabei.
Nepůjdu do žádné uličky a k čertu s Wall Street Journalem!
Ich gehe in keine Gasse! Scheiß auf das Wall Street Journal!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Až odejde, nebezpečné síly na Wall Street si nepochybně zhluboka oddychnou.
Wenn er geht, werden gefährliche Elemente an der Wall Street zweifellos erleichtert aufatmen.
Dokonce i list Wall Street Journal, obvykle nejhlasitější roztleskávač finančních trhů, otevřeně zpochybnil poctivost testů.
Selbst das Wall Street Journal, normalerweise der lauteste Cheerleader der Finanzmärkte, hat die Integrität der Tests offen gescholten.
Obávanou implozi Wall Streetu se zřejmě podařilo odvrátit.
Die gefürchtete Implosion der Wall Street scheint verhindert worden zu sein.
Justin Lahart z The Wall Street Journal uvádí, že roku 2010 tento podíl překonal předchozí maximum z roku 2006.
Laut Justin Lahart vom Wall Street Journal lag der Anteil des Sektors 2010 noch über dem des bisherigen Spitzenjahrs 2006.
Když my makroekonomové hovoříme s přáteli z Wall Street, zjišťujeme, že to vůbec za hádanku nepovažují.
Wenn wir Makroökonomen mit unseren Freunden an der Wall Street reden, merken wir, dass sie dies überhaupt nicht rätselhaft finden.
Dolar bude klesat a dlouhodobé úrokové míry v USA porostou, ale teprve tehdy, až obchodníci z Wall Street a dalších míst usoudí, že držet dolary a dlouhodobé americké dluhopisy je riskantnější krátkodobě.
Der Dollar wird fallen, und die langfristigen US-Zinssätze werden steigen, aber nur, wenn die Händler an der Wall Street und an anderen Börsen beschließen, dass es kurzfristig riskanter ist, Dollars und langfristige US-Anleihen zu halten.
Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní.
Zu diesen Partikularinteressen zählten die Wall Street, Big Oil, die großen Krankenversicherungen und die Waffenproduzenten. Sie verlangten Steuersenkungen und bekamen sie auch.
Podle Johna McCaina a jemu podobných byly základní příčinou chamtivost a korupce na Wall Streetu.
Laut Menschen wie John McCain liegt die Ursache in der Gier und Korruption an der Wall Street.
Tuto propast mezi Wall Street a Main Street (rostoucí ceny aktiv navzdory horší hospodářské výkonnosti oproti očekávání) lze vysvětlit třemi faktory.
Diese Kluft zwischen Wall Street und Main Street (steigende Vermögenspreise trotz unerwartet schlechter Wirtschaftsentwicklung) lässt sich durch drei Faktoren erklären.
Vztek republikánů z Tea Party (stejně jako vztek demonstrantů z hnutí Occupy Wall Street) odráží pocit, že systém mohou změnit pouze dramatická, ba přímo revoluční opatření.
Der Zorn der Republikaner von der Tea Party (ebenso wie jener der Occupy Wall Street- Demonstranten) ist ein Ausdruck des Gefühls, dass nur dramatische oder sogar revolutionäre Maßnahmen das System ändern können.
Namísto toho USA vybíraly bankéře z Wall Street a politiky, patrně proto, aby si zajistily, že strategie SB půjdou na ruku americkým komerčním a politickým zájmům.
Stattdessen wählten die USA Wall-Street-Banker und Politiker aus - wohl, um sicherzustellen, dass die Politik den wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA in geeigneter Weise Rechnung trägt.
Pro planetu, která potřebuje tvůrčí řešení komplikovaných rozvojových výzev, by byl šéf Světové banky pocházející opět z Wall Street či z americké politiky vážnou ranou.
Noch ein Weltbankchef von der Wall Street oder aus der US-Politik wäre für einen Planeten, der kreative Lösungen für die komplexen Herausforderungen bei der Entwicklung braucht, ein schwerer Schlag.
Možná že spasí Wall Street, ale co zbytek ekonomiky?
Damit rettet man vielleicht die Wall Street, aber was ist mit der Wirtschaft?
Zaprvé se - opět - spoléhal na ekonomiku stékajících kapek: peníze nalévané do Wall Street by tak nějak měly prosáknout až na hlavní třídu a pomoci obyčejným pracujícím a majitelům rodinných domů.
Erstens, weil man sich - wieder einmal - auf die Trickle-Down-Theorie verlässt: Wenn man nur genug Geld an die Wall Street pumpt, wird es schon irgendwie bis zu den gewöhnlichen Beschäftigten und Hausbesitzern durchsickern.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...