Al | oll | alt | als

All němčina

všechen, všichni, všechno

Význam All význam

Co v němčině znamená All?

All

kurz für Weltall Das All ist vor etwa 13,7 Milliarden Jahren entstanden.

all

všechen drückt aus, dass die Gesamtheit, die Allgemeinheit gemeint ist Fast alle Häuser haben Dächer. Was bedeuten all diese Zeichen?

Překlad All překlad

Jak z němčiny přeložit All?

All němčina » čeština

vesmír makrokosmos

ALL němčina » čeština

ALL
DoporučujemeKurzy němčiny online pro samoukyKurzy němčiny online pro samouky

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako All?

Příklady All příklady

Jak se v němčině používá All?

Jednoduché věty

Warum stellen Sie mir all diese Fragen?
Proč mi pokládáte tolik otázek?
Warum stellst Du mir all diese Fragen.
Proč se mi tolik ptáš?
Doporučujeme...Kurzy němčiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Citáty z filmových titulků

Eine Familie, genug zu Essen, sogar dein Leben! All das habe ich dir gegeben!
Jako princ a princezna budete oba dobrý materiál pro obchod.
Nur der Starkste, der all das iiberlebt, kann Konig werden.
Přesně tak. Ti slabí ztratí vše a budou donuceni pokleknout. Přesně tenhle druh země Británie je.
All hail Britannia!
Všechna sláva Británii!
Mit einem Wort von dir waren all meine Zweifel hinweggefegt.
S tím jediným slovem, co jsi mi dala, moje zmatení zmizelo.
All hail Britannia! All hail Britannia!
Všechna sláva Británii!
All hail Britannia! All hail Britannia!
Všechna sláva Británii!
Auf die Zerstorung und den Verlust all dessen.
Zničení a obnovení všeho.
All die Verwirrung und der Zorn. und der Frust, der in mir steckt.
Všechen ten zmatek, vztek a frustraci, co jsem cítil.
All das ist mir erst bei dieser Einkehr bewusst geworden.
Všechno se to během toho programu vyřešilo.
Die arme Kreatur hat diese Affäre sehr ernst genommen und hat all diese Jahre mit ihrem Kind auf dich gewartet.
Ta ubohá bytost brala tuto záležitost velmi vážně a všechny ty roky na tebe se svým dítětem čekala.
Es waren all die Frauen von Marstrand, junge wie alte, in Trauerkleidung.
Byly to ženy z Marstrandu, mladé i staré.
Ein Messala, der sich all die Jahre nicht verändert hat.
Messala nepoznamenaný temi lety.
Nach all dem dachte ich, ich hätte mich verirrt.
Tak jsem myslel, že jsem na nesprávném místě.
Ich hoffe, die Kofferanhänger hier reichen für all ihr Gepäck.
Doufám, že to bude dost visaček na všechna zavazadla.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Es war für mich klar, dass Reisen ins All eine Selbstverständlichkeit sein würden, wenn ich einmal so um die 40 bin.
Prostě jsem brala za samozřejmost, že než mi bude řekněme čtyřicet, cestování vesmírem bude běžné.
Den Weg zurück hat er nicht mehr gefunden. Die neue Politik mit Vorwahlen und all dem Populismus entmutigte ihn, und so konnte er mit dem neuen, politischen Stil nicht Stand halten.
Nikdy nenašel cestu zpátky a tváří v tvář Nové politice primárek a populismu byl sklíčený, když se s novým stylem nedokázal vypořádat.
Es war nie genug Land vorhanden, um die leidenschaftliche Besitzgier all derer zu befriedigen, die Ansprüche erhoben.
Území nikdy nebylo dost na to, aby uspokojilo vášnivé majetnictví všech, kdo si na dělají nárok.
Bei all diesen Daten handelt es sich um statistische Werte, die die durchschnittlichen Ansichten von Wählern und Investoren widerspiegeln.
Všechny tyto údaje se týkají agregátní úrovně a odrážejí průměrné názory voličů a investorů.
Oder Sie denken an all die Marketer, deren Marken populär sind: Die Leute bezahlen tatsächlich dafür, die mit dem Markennamen versehenen T-Shirts zu tragen - besonders, wenn der Marketer eine Sache sponsert, an die sie glauben.
Nebo si představte všechny firmy, jejichž značky jsou populární: lidé skutečně platí za to, aby mohli nosit jejich značková trička - zvláště pokud výrobce sponzoruje věc, ve kterou věří i oni.
All dies trifft heute nicht mehr zu.
Dnes nic z toho není pravda.
Und noch etwas: Selbst wenn wir all das schaffen würden (was wir offensichtlich nicht können), wären die Auswirkungen auf die globalen Temperaturen bis 2050 kaum spürbar.
A ještě jedna věc: i kdyby se nám to vše podařilo zvládnout (což zjevně nelze), vliv na globální teploty by byl do roku 2050 sotva postřehnutelný.
All dies hat die innenpolitische Landkarte Israels radikal verändert.
Celá záležitost radikálně proměnila vnitropolitickou mapu Izraele.
Das Wenigste von all dem ist allerdings das Ergebnis einer durchdachten Strategie, denn (leider) haben wir es in Polen versäumt, langfristige Richtlinien für unsere Außenpolitik als NATO-Mitglied und zukünftigem Mitglied der EU festzulegen.
Jen málo z těchto skutečností vsak bylo předem plánováno, neboť my v Polsku jsme (bohužel) nepromysleli, jakou zahraniční politiku potřebujeme jako člen NATO a budoucí členská země Evropské unie.
Aus all diesen Gründen sind das fortdauernde Engagement und die anhaltende Unterstützung aller Partner Afrikas, einschließlich der G8-Staaten, lebenswichtig.
Ze všech těchto důvodů jsou pokračující angažmá a podpora ze strany všech partnerů Afriky včetně zemí skupiny G-8 životně důležité.
Wir sind all den Geberländern dankbar, die - mit Beiträgen aus unserem eigenen Staatshaushalt - dabei halfen, die für eine größere Sicherheit der Zementsärge benötigten 760 Mio. Dollar aufzubringen.
Jsme vděčni všem sponzorským zemím, které spolu s příspěvky z našeho státního rozpočtu pomohly dát dohromady 760 milionů dolarů, jichž je potřeba k zabezpečení sarkofágu.
Die zentrale Antriebskraft hinter all diesen Umwälzungen ist heute die enorme Beschleunigung der technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen.
Ústředním hybatelem tohoto posunu je dnešní nesmírné zrychlení určujícího tempa technologických a hospodářských změn.
Nichts von all dem wird möglich sein, wenn Afghanistans junge Männer nicht entwaffnet und einer produktiven Arbeit zugeführt werden.
Nic z toho se ovsem nestane dříve, než budou afghánstí mladíci odzbrojeni a než dostanou práci.
Sind all diese Extremisten auf der Suche nach einem neuen Zusammenhalt, nach einer verlorenen Illusion von Gemeinsamkeit und einer neuen Hoffnung auf Auferstehung?
Hledají všichni extremisté nějakou novou soudržnost, nějakou ztracenou iluzi pospolitosti a novou naději na vzkříšení?
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro A2+Rozšiřte si svou slovní zásobu o témata, která se týkájí například volnočasových aktivit, konzulátu, kultury aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

ALL čeština

Překlad All německy

Jak se německy řekne All?

ALL čeština » němčina

ALL

Příklady All německy v příkladech

Jak přeložit All do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem Walter Neff, Pacific All-Risk.
Walter Neff, Pacific All-Risk.
Pacific All-co?
Pacific was?
Pojišťovací společnost Pacific All-Risk.
Pacific All-Risk Versicherungen.
Ne, jde o All-Risk, paní Dietrichsonová. Proč?
Nein, von All-Risk.
Harry se stal fotbalovou hvězdou, vytvořil druhý tým All-American.
Harry wurde ein Football-Star. Sein Team wurde die zweitbeste Amerikas.
And all his palms?
Und all seinen Siegen?
All right, teď před vás předstoupí generál.
Okay, der General redet jetzt mit Ihnen.
All who?
Wer alle?
After all, screw it all.
Das geht mir rein wie raus.
After all, screw it all.
Das geht mir rein wie raus.
Větší než je titul All-Ivy?
Ein Erfolgsmensch?
Nesneseš být na děkanově seznamu a mít All-Ivy titul!
Du hasst es, so erfolgreich zu sein!
Nebyla jsem skvělá nebo All-lvy, prostě dobrá.
Ich war nicht toll, nur okay.
Našeho velkýho All-Ivy buldozéra.
Unser starker, gefürchteter Sportsheld.
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro nákup a prodejNěmecká slovní zásoba je v řízení dodavatelského řetězce nezbytností!Podívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Skutečně zásadní je tiskový servis All4Syria ( www.all4syria.org ), založený syrským inženýrem Ajmanem Abdulem Nourem.
Von echter Bedeutung ist dabei der der von dem syrischen Ingenieur Ayman Abdul Nour gegründete Presseservice All4Syria ( www.all4syria.org ).
Skutečně zásadní je tiskový servis All4Syria ( www.all4syria.org ), založený syrským inženýrem Ajmanem Abdulem Nourem.
Von echter Bedeutung ist dabei der der von dem syrischen Ingenieur Ayman Abdul Nour gegründete Presseservice All4Syria ( www.all4syria.org ).
Svým způsobem All4Syria zajišťuje nepřímý komunikační kanál dialogu mezi vládou a opozicí, k němuž by jinak nemuselo dojít.
All4Syria hat auf seine Weise einen indirekten Kanal für den Dialog zwischen Regierung und Opposition geschaffen, der andernfalls möglicherweise nicht stattfinden würde.
Přestože byl webový server All4Syria nedávno z neupřesněných důvodů blokován, zpravodaj je stále v oběhu a pan Abdul Nour se nerušeně pohybuje ve svém obvyklém prostředí.
Obwohl All4Syrias Website kürzlich aus nicht genannten Gründen blockiert wurde, wird das Newsletter weiter veröffentlicht, und Abdul Nour kann sich unbehelligt in seinen normalen Zirkeln bewegen.
Parfit, který je emeritním členem oxfordské All Souls College, dosud napsal jen jednu knihu Důvody a osoby, která vyšla v roce 1984 a setkala se s obrovským ohlasem.
Bisher hatte Parfit, Fellow emeritus am All Souls College, Oxford, nur ein Buch geschrieben: Reasons and Persons,das 1984 erschien und auf breite Resonanz stieß.
Tento měsíc nakladatelství Oxford University Press vydává rozšířenou verzi této zprávy, nazvanou Fair Trade for All: How Trade can Promote Development (Spravedlivý obchod pro všechny: Jak může obchod podpořit rozvoj).
In diesem Monat veröffentlicht Oxford University Press eine erweiterte Fassung dieses Berichts unter dem Titel Fair Trade for All: How Trade can Promote Development.
se s nadací Education Above All vypravím kamkoliv, všude potkávám bystré a motivované děti, jimž byla upřena příležitost k učení.
Wohin ich im Zuge meiner Tätigkeit für die Education Above All-Stiftung auch reise - stets treffe ich auf aufgeweckte, motivierte Kinder, denen die Chance zu lernen verwehrt wird.