ardent angličtina

žhoucí, žhavý, nadšený

Význam ardent význam

Co v angličtině znamená ardent?

ardent

(= fervent, fiery, impassioned, torrid) characterized by intense emotion ardent love an ardent lover a fervent desire to change society a fervent admirer fiery oratory an impassioned appeal a torrid love affair (= warm) characterized by strong enthusiasm ardent revolutionaries warm support glowing or shining like fire from rank to rank she darts her ardent eyes — Alexander Pope frightened by his ardent burning eyes
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ardent překlad

Jak z angličtiny přeložit ardent?

ardent angličtina » čeština

žhoucí žhavý nadšený horlivý vášnivý vroucí zanícený

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ardent?

Ardent angličtina » angličtina

warm
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ardent příklady

Jak se v angličtině používá ardent?

Jednoduché věty

My grandfather was an ardent atheist.
Můj děda byl horlivý ateista.

Citáty z filmových titulků

And the behaviour of the Florentines became madder and madder, and the life of the two people more and more ardent with love.
Stále šílenější bylo počínání Florenťanů, stále horoucnější byl život milenců.
He was a very rich man. with a quarter of a million acres in the Crimea, and an ardent sportsman.
Byl to skutečný boháč, se čtvrt milionem akrů na Krymu A nadšený sportovec.
He's not an ardent suitor, is he, Brother?
Není příliš vášnivým nápadníkem, co bratře?
You're one of the ardent believers, the good American.
Jste její zanícený obhájce.
He was referring to the ardent love with which we should preach God's word.
Ale to svědčí o zanícení milosrdenstvím, se kterým musíme kázat slovo boží.
His valour will be your shield and we believe his ardent love will find an echo in your heart.
Jeho chrabrost a odvaha bude ti záštitou po celý život. Věříme, že jeho vroucí láska najde odezvu v tvém ušlechtilém srdci.
She always drinks the French ardent spirit!
Někteří lidé se z francovky opíjejí!
It was a coincidence, I suppose that your lips just happened to meet in a long, ardent, passionate.
A čistě náhodou se vaše rty setkaly v dlouhém, vášnivém.
He wrote me ardent love letters, wonderful letters.
Psal mi dopisy plné vášně a lásky.
He's one of these ardent types.
Jeden z těch horlivějších.
You know who walks with the naked feet on ardent coals to burn the Spirit of the Death?
Znáš ty, kteří chodí bosýma nohama po žhavých uhlících aby spálili ducha smrti?
Cousin Morris is an ardent collector of eggs.
Bratranec Morris je horlivým sběratelem vajec.
He was a damned ardent socialist.
Táta byl zatraceně žhavý socialista.
Forever and ever, your ardent admirer and champion.
Navěky věků, Váš vroucný obdivovatel a ctitel.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A deficit-reduction package crafted along these lines would more than meet even the most ardent deficit hawk's demands.
Balíček opatření ke snižování schodku vypracovaný podle těchto zásad by dokázal víc, než požadují i ti nejhorlivější deficitní jestřábi.
Remarkably, some of Israel's most ardent admirers are now to be found on the right - and even the far right.
Pozoruhodné je, že některé nejhorlivější obdivovatele Izraele lze dnes nalézt na pravici - a dokonce na krajní pravici.
Jews were among the most ardent supporters of black Americans' struggle for civil rights in the 1950's and 1960's.
V 50. a 60. letech Židé patřili k nejvášnivějším stoupencům boje amerických černochů za občanská práva.
Its ardent defenders are, of course, untroubled by the loss of jobs.
Horlivé obhájce globalizace však ztráta pracovních míst netíží.
The most ardent advocate of expanded health care rights should agree that the forum for that advocacy is the Parliament, not the European Court of Justice.
I nejhorlivější zastánce práva na rozšířenou zdravotní péči by měl uznat, že platformou pro obhajování tohoto názoru je parlament, nikoliv Evropský soudní dvůr.
It followed that I became an ardent Europhile.
Nakonec se ze mě stal zapálený eurofil.
Tony Blair, once an ardent pro-European (at least by Britain's undemanding standards), might finally have to cede power to Gordon Brown, who is famously cold to European integration.
Tony Blair, tento kdysi zapálený stoupenec Evropy (přinejmenším na nenáročné britské poměry), možná bude muset nakonec předat moc Gordonu Brownovi, který se proslavil chladným postojem k evropské integraci.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »