nutit čeština

Překlad nutit spanělsky

Jak se spanělsky řekne nutit?

Příklady nutit spanělsky v příkladech

Jak přeložit nutit do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zajímá mě to, ale nechci vás nutit k něčemu, co bude vám a vašim zaměstnancům nepříjemné.
Estoy intrigado, pero no me gustaría forzarte a hacer algo que haría que usted, o sus trabajadores, se sintiesen incómodos.
Nemohu vás nutit, pánové.
No les puedo obligar. Caballeros.
Nemůže mě přece nutit dělat něco co nebudu chtít.
No podrá obligarme a hacer nada que yo no quiera.
Musí to být těžký nemoct sekýrovat chlapy a nutit je zdravit vás.
Debe ser duro no poder pisotear más a los chicos y hacer que se quiten el sombrero.
Přijde čas, kdy na vás dojde řada, a vás budou silou nutit, abyste si hledali štěstí na cizích planetách, na pustých, ohavných místech někde za hvězdami.
Llegará un día en que todos vosotros os veréis obligados a explorar planetas. Y lugares extraños, abominables, más allá de las estrellas.
Nikdo mě nemůže k ničemu nutit.
Nadie puede obligarme a hacer nada.
Jestli mě máš rád, tak mě nebudeš nutit abych tě sejmul.
Me quieres demasiado para hacerme eso. - No vuelvas a hacerme callar. Tienes bonitos rizos.
Má paní, do ničeho vás nechci nutit.
Yo nunca forzaría vuestra voluntad.
Nemůžeš nikoho nutit, aby prodal svůj dům, Johne.
No puedes obligar a nadie a vender su casa, John.
Neměl byste ho nutit pracovat.
No debería hacerlo trabajar.
Ale nedám se nutit.
Pero no a la fuerza.
Nic a nikdy už mě nebude někdo nutit!
Jamás.
Přestaňte mě nutit, abych prodala tento dům.
No siga intentando hacerme vender este lugar.
Je hrozné, že ji k tomu musím nutit.
Es horrible tener que convencerla a la fuerza.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podle mého názoru by nás však nejistota měla dnes nutit spíše k ráznější akci než k nečinnosti.
Para mí, la incertidumbre debe hacernos actuar más resueltamente hoy, no menos.
Němečtí konzervativci rozhodně nechtějí nutit lidi k tomu, aby žili určitým způsobem, nýbrž se zasazují o politiku, která zná meze - meze státu, trhu a jednotlivce.
Lejos de pretender obligar a la gente a vivir de una cierta forma, los conservadores alemanes buscan una política que reconozca los límites; los del estado, los del mercado y los del individuo.
Spojené státy nemusí nutit ostatní, aby vypadali jako malí Američané, ale musí žít podle svých základních hodnot, mají-li efektivně uplatnit měkkou sílu.
Los EE.UU. no tienen que hacer a los otros parecer pequeños americanos, pero sí que deben estar a la altura de sus valores básicos para utilizar eficazmente su poder blando.
Snaha nutit tyto fondy, aby odkládaly stranou aktiva pro účely zajištění, pouze odčerpává kapitál, který by se dal využít k dlouhodobým investicím.
Obligarlos a reservar activos como garantías secundarias sólo sirve para inmovilizar capitales que se podrían utilizar para la inversión a largo plazo.
Taková rovnocennost totiž přehlíží základní důvod, díky kterému Pakt stability vůbec vznikl - nutit nejvíce zadlužené vlády k tomu, aby daly do pořádku svou fiskální situaci.
Ser equitativo de tal manera implica ignorar la razón por la cual el Pacto de Estabilidad fue creado en un inicio: obligar a los gobiernos más endeudados a poner su sector fiscal en orden.
Nemůže dávat jiným regulátorům pokyny, co mají (nebo nemají) dělat, a nemůže nutit členské země, aby se podrobily novým regulacím.
Ni puede dar instrucciones a los otros reguladores sobre lo que deben hacer (o no hacer) ni obligar a los países miembros a cumplir las nuevas reglamentaciones.
Dnes jsou totiž zapotřebí zákony, které budou nutit poskytovatele finančních produktů, aby uváděli veškeré nezbytné informace, jež spotřebitelé potřebují.
Por el momento, necesitamos leyes que necesitarán proveedores de productos financieros para ofrecer la información esencial que los consumidores necesitan.
Eurozóna potřebuje takové řešení, které nebude nutit jakoukoliv zemi či skupinu zemí, aby nesly hlavní zátěž spojenou s nezbytnými úpravami - a to znamená kontrolovanou segmentaci měnové unie.
Lo que necesita la eurozona es una solución que no obligue a que un solo país o un grupo de países cargue todo el peso del ajuste; y eso implica una segmentación controlada de la unión monetaria.
Není tedy důvod je nabádat k ostražitosti před rychlým přistoupením k eurozóně ani je před vstupem nutit ke změně kurzového režimu.
Así, no hay razón para prevenirlos de un ingreso demasiado rápido a la zona del euro o para obligarlos a cambiar sus regímenes de tipo de cambio antes de ingresar.
Vysoké rozpočtové schodky a břemena veřejného dluhu budou nutit vlády k pokračování v bolestivé fiskální korekci.
Los elevados déficits presupuestarios y las altas cargas de deuda pública obligarán a los gobiernos a seguir aplicando un ajuste fiscal doloroso.
Nutit jej, aby se vrátil před soud do Los Angeles, tudíž dobru společnosti neposlouží.
De manera que no es útil para el bien de la sociedad obligarlo a regresar a Los Ángeles para un juicio.
Meze přerozdělování jsou na trhu mnohem těsnější: snaha přivlastnit si renty může firmy nutit stěhovat se do rozvíjejících se zemí nebo je přivést k bankrotu.
Los límites a la redistribución a través del mercado son mucho más estrictos: el intento de forzar el aumento de los ingresos puede hacer que las empresas se trasladen a países emergentes o, de lo contrario, arriesguen quedar en bancarrota.
Nutit nejnovější členy unie, aby nesli na svých bedrech nepřiměřený díl zátěže spojené se snižováním celkového množství emisí EU, je nespravedlivé a také pošetilé.
Hacer que los miembros más recientes de la UE carguen con una parte desproporcionada del peso que entraña la reducción de la cantidad total de contaminación de la UE es a un tiempo injusto y absurdo.
Francouzský premiér Pierre Raffarin obhajoval postoj své vlády tím, že Francie není připravena nutit národ k uskrovňování.
El primer ministro francés, Pierre Raffarin, defendió la posición de su gobierno diciendo que Francia no está preparada para imponer austeridad sobre su propio pueblo.

Možná hledáte...