mächtig němčina

mocný

Význam mächtig význam

Co v němčině znamená mächtig?

mächtig

mocný über Einfluss verfügend, Macht habend Der mächtige Tyrann war über die Ländergrenzen gefürchtet. beeindruckende, große Ausmaße oder Funktion habend Ich gehe zum Bäcker, ich habe einen mächtigen Hunger. Das neue Bildbearbeitungsprogramm des Computerherstellers wird in Fachkreisen als mächtiges Werkzeug gelobt. gehoben, in Verbindung „etwas mächtig sein“, mit Genitiv: etwas beherrschend Er ist seiner Sinne nicht mehr mächtig. nur adverbial: sehr, viel Meine Mutter war mächtig sauer, weil ich erst nach Mitternacht heimkam. Bei der Erstellung von Beispielsätzen muss man mächtig aufpassen.
Doporučujeme...Němčina ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

Překlad mächtig překlad

Jak z němčiny přeložit mächtig?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako mächtig?
Doporučujeme...Komunikujeme německyKoupit booktook.cz »

Příklady mächtig příklady

Jak se v němčině používá mächtig?

Citáty z filmových titulků

Ich dachte, er sei so mächtig.
A já myslel, jakej je to borec.
Na, du bist ja mächtig groß für deine vierzehn Jahre.
No, Ty už jsi ale skutečně veliká na tvých 14 let.
Du, das hat er mächtig!
Ten ho má teda pořádnej!
Ich war mächtig ehrgeizig.
Tenkrát jsem měla ambice.
Mächtig abwärts geht.
Velmi zlé.
Wissen Sie, Sie haben sich mächtig verändert seit gestern.
Včera jste se choval úplně jinak.
Die würden sich mächtig ins Fäustchen lachen.
To by se jim líbilo mít mě tam.
Eine derartige Dreistigkeit muss mächtig hungrig machen.
Při takové drzosti člověku určitě vyhládne.
Sieh an, ein Ordensbruder und ein mächtig dicker dazu.
No ne! Mnich v krátké kutně, a k tomu ještě pěkně břichatý.
Du bist jetzt sehr mächtig, aber du wirst daran zerbrechen.
Teď jsi zahlcený mocí, ale podlomí se ti kolena.
Der legt mächtig Tempo vor! - Wir schlagen ihn trotzdem.
Podívej George, to je pohled.
Sie sehen mächtig fein aus heute Morgen, Miss Scarlett.
Vypadáte dnes kouzelně, slečno Scarlett.
Flirten Sie nicht mit anderen Mädchen, denn ich bin mächtig eifersüchtig.
Charlesi, neběhejte za jinými, jsem žárlivá.
Mit oder ohne Schuhe, ich bin mächtig genug, sie zu besiegen.
Boty sem, boty tam, já už si s ní poradím.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Seine Mitarbeiter wurden mächtig, arrogant und enorm reich.
Její lidé se stali mocnými, arogantními a nesmírně bohatými.
Es wäre zu viel, zu erwarten, dass diese neuen finanzpolitischen Institutionen so wichtig oder so mächtig wie die Notenbanken werden - zumindest, was die nächste Zeit angeht.
Bylo by přehnané očekávat, že tyto nové fiskální instituce budou v brzké budoucnosti stejně významné či mocné jako centrální banky.
Einige neokonservative Experten zogen den Schluss, dass die USA so mächtig seien, dass sie alles beschließen könnten, was sie für richtig hielten, und die anderen folgen würden.
Někteří neokonzervativní učenci došli k závěru, že USA jsou tak mocné, že mohou určovat, co je správné, a ostatní budou nuceni se podřídit.
Die Partikularinteressen bleiben mächtig, vor allem im Kongress - aber sogar auch im Weißen Haus.
Partikulární zájmy zůstávají silné, zejména v Kongresu - a dokonce i v samotném Bílém domě.
Zum Zeitpunkt des Irakkrieges freilich hatte sich die Lage geändert: Die USA waren im Vergleich zur übrigen Welt so mächtig geworden, dass der Mangel an Wechselseitigkeit selbst für Amerikas engste Verbündete zu einer Quelle heftigen Ärgers wurde.
V době války v Iráku se však podmínky změnily: USA začaly být v porovnání se zbytkem světa tak silné, že se absence reciprocity stala zdrojem silné podrážděnosti dokonce i u nejbližších amerických spojenců.
Und damit sind wir bei einem weiteren Problem in Bezug auf jene amerikanischen Banken, die zu groß sind, um sie scheitern zu lassen, und zu groß für eine Sanierung: Sie sind politisch zu mächtig.
To poukazuje na další problém amerických bank, které jsou příliš velké na krach i restrukturalizaci: jsou přespříliš politicky vlivné.
Doch wäre das Verbrechen nicht so mächtig, wie es ist, und Polizei und Gerichtswesen nicht so korrupt, wenn Serbiens Wirtschaft besser in Form wäre.
Ovšem zločin by neměl takovou moc a soudnictví a policie by nebyly tak zkorumpované, kdyby hospodářství Srbska bylo v lepším stavu.
Nur eine Regierung, die ausreichend mächtig ist - und zwar sowohl was gesetzliche Befugnis und Solvenz angeht - ist dazu in der Lage.
Zakročit tak ale dokáže jedině vláda dostatečně mocná, ve smyslu zákonných pravomocí a solventnosti.
Überdies ist das angeborene Verlangen, für die eigenen Kinder vorzusorgen, so mächtig, dass wohlhabende Bürger Reprogenetik anderswo kaufen werden, selbst wenn ihre Gesellschaft diesen Einsatz verbietet oder beschränkt.
Vrozená touha dát dětem to nejlepší je ostatně tak silná, že pokud by byla reprogenetika někde zakázána nebo omezena, majetní lidé by si ji obstarávali jinde.
Die Kritiker von IMF und Weltbank, eingeschlossen die Meltzer-Kommission, sind der Meinung, daß die beiden Institutionen zu groß, zu mächtig und zu umfassend sind.
Kritici MMF a Světové banky, a to včetně členů Meltzerovy komise, předpokládají, že tyto dvě instituce jsou příliš veliké, příliš mocné a příliš rozplizlé.
Ein Energieministerium, das entscheidet, wer Gas zu einem Fünftel der Kosten bekommt und wer nicht, steht offensichtlich mächtig unter Druck, die Vergünstigungen denjenigen zugute kommen zu lassen, die die höchsten Bestechungs- und Schmiergelder bieten.
Ministerstvo energetiky, které rozhoduje o tom, kdo může získávat plyn za pětinu nákladů a kdo nikoliv, se očividně ocitá pod neodolatelným tlakem prokazovat přízeň tomu, kdo nabídne největší úplatky nebo provize.
Obgleich Maos sozialistische Ökonomie heute zusammenschrumpft, sind seine Spitzelnetzwerke weiterhin so mächtig wie zuvor.
Dnes, ačkoli Maova socialistická ekonomika skomírá na úbytě, jsou jeho slídilské sítě stále stejně mocné a všudypřítomné.
Anders als das Wilhelminische Deutschland haben es die Chinesen nicht eilig zu beweisen, wie stark und mächtig sie geworden sind.
V důsledku toho Číňané na rozdíl od vilémovského Německa nijak nespěchají s dokazováním, jak silnými a mocnými se stali.
Airbnb und Uber haben gezeigt, dass die aus einer anderen Branche kommenden Umwälzungen besonders mächtig sind, da sie effizienzsteigernde Strukturveränderungen von Kernkompetenzen und Strategien beinhalten, an denen es den Ursprungsfirmen mangelt.
Airbnb a Uber dokázaly, že narušení zažitého stavu ze strany jiného odvětví je obzvlášť silné, neboť součástí je to, že umožňuje strukturální změny zlepšující efektivitu, které čerpají ze stěžejních schopností a strategií, jež zavedeným firmám schází.
Doporučujeme...Němčina: 100 tipů a nápadů pro atraktivní výukuKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...