napravit čeština

Překlad napravit italsky

Jak se italsky řekne napravit?
Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady napravit italsky v příkladech

Jak přeložit napravit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Podívej, jestli donutím toho chlapa, aby mi ukázal to video, tak to můžu napravit.
Senti, se riesco ad ottenere il video di sorveglianza posso sistemare le cose.
Dokážu to napravit za dvě sekundy.
Posso dimostrarvelo in due secondi. Avanti.
Chci se v jeho očích napravit. Už jsem jim na stopě. Příšerná záležitost.
Ma io voglio riabilitarmi ai suoi occhi, e ho scoperto una cosa orrenda.
Jakákoliv chyba se tady nedá napravit. - Nahoru.
Forza, belle!
Ale jestli se na mě zlobíte, jak to můžu napravit?
Lei è arrabbiato con me. Cosa posso fare?
Já jedu. Vracím se do New Yorku napravit škody napáchané od chvíle, kdy jsem tě poznal.
D evo riparare tuttii danni che sono stati fatti da quando l'ho incontrata!
Je dobře, když si člověk. uvědomí svůj omyl a snaží se ho napravit.
È un piacere quando un uomo. s'accorge d'aver sbagliato e rettifica la situazione.
Nedá se napravit.
Non c'è rimedio.
A my se to pokusíme napravit.
Ma noi ci metteremo riparo.
Nebude to pro vás lehké, ale musíte to napravit.
Sissignore, glielo diro'. Sara' dura per te se dovessimo salire a 20.000 piedi.
A musím to pro jednou napravit.
E devo fare così una volta, per rimediare all'errore.
Všechno se dá napravit, jen smrt ne!
A tutto se rimedia..meno che alla morte.
Jestli jsem udělala chybu, chci ji napravit. ale ty děláš velblouda z něčeho, co není ani ten. ten příslovečný komár.
Se ho sbagliato, voglio rimediare, ma ne stai facendo un affare mondiale, non solo di stato.
Můžete se pokusit vše napravit.
Potrebbe essere invece una possibilità, dipende da te.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tento stav svědčí o selhání ekonomiky a práva, které je naléhavě zapotřebí napravit.
Questo stato di cose rappresenta un fallimento dell'economia e della giurisprudenza che deve essere necessariamente corretto.
Člověk ale vlastně nemůže očekávat, že tento problém dokážou napravit ministři zemědělství G20.
D'altra parte non ci si può aspettare che i ministri dell'agricoltura del G20 riescano a sistemare tutte le problematiche.
Globální ekonomika trpí chronickým nedostatkem poptávky, což lze napravit vytrvalým růstem vládních výdajů.
L'economia globale soffre di un continuo calo della domanda, a cui si può rimediare tramite una crescita sostenuta della spesa pubblica.
Vyzvou-li jihoevropští představitelé své občany, aby státní dluhy vlastní země financovali oni, mohou napravit své ekonomiky a posílit evropské principy solidarity a subsidiarity.
Invitando i cittadini a finanziare il debito nazionale, i leader dei Paesi dell'Europa meridionale hanno modo di sanare le economie nazionali e rinsaldare i principi europei di solidarietà e di sussidiarietà.
Italským problémem je právě tento cenový rozdíl - a nic jiného. Země nemá na výběr jiné řešení než napravit tuto nevyváženost prostřednictvím reálné devalvace.
Questo differenziale di prezzo, e nient'altro che questo, è il problema del paese; l'unica soluzione è correggere lo squilibrio creatosi mediante un deprezzamento reale.
Vznik bankovní unie byl dohodnut s cílem napravit tento problém, přičemž ECB měla stát v popředí jako jediný supervizor všech velkých evropských bank.
L'unione bancaria è stata concordata al fine di correggere il problema, con la BCE in prima linea in quanto unico supervisore di tutte le principali banche europee.
Je to naše vina - a je také naší zodpovědností to napravit.
E' quindi nostra responsabilità evitare che ciò avvenga.
Jejich schopnost napravit své chyby je ale omezená.
Purtroppo, la loro capacità di rimediare ai propri errori è limitata.
V EU samozřejmě existuje spousta věcí, které je třeba napravit, a členství Británie nelze měřit jen na libry a pence.
Naturalmente, ci sono un sacco di cose che hanno bisogno di correzioni nella UE, e l'adesione della Gran Bretagna non può essere valutata solo in termini di sterline e pence.
Začlenění tohoto ustanovení bylo ve skutečnosti vážnou chybou a nová legislativa ji musí napravit.
Di fatto, l'inclusione di questa norma è stata un grosso errore e va corretta con una nuova legislazione.
Podle mého soudu mají orgány tříměsíční příležitost, během níž stále ještě mohou napravit své chyby a nastavené trendy zvrátit.
A mio avviso, le autorità hanno una finestra di tre mesi per correggere i loro errori e invertire le tendenze attuali.
Teď však není, kdo by dílky obrátil lícem nahoru, a tak je mnohem těžší stav věcí napravit.
Adesso, tuttavia, non c'è nessuno che possa rigirarli, cosicché risulta più difficile rimettere le cose a posto.
Bez přímého vládního zásahu by bylo obtížné tento problém napravit.
Senza un intervento diretto da parte dei governi, sarebbe pertanto difficile risolvere la questione.
Evropa dnes stojí před obtížnou volbou: buď tuto zásadní konstrukční vadu napravit a posunout se směrem k fiskální unii, anebo společnou měnu opustit.
L'Europa si trova ora ad affrontare, infatti, una scelta difficile: correggere questo difetto fondamentale di progettazione e andare verso un'unione fiscale, o abbandonare del tutto la valuta unica.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...