Ort | Wort | Port | Hort

fort němčina

pryč

Význam fort význam

Co v němčině znamená fort?

fort

pryč weg von einem Ort Er war fort und kam nie wieder. weiter, ohne Pause, ohne nachzulassen Nur immer so fort!

Fort

eine kleinere Festung In Western spielen Forts oft eine große Rolle.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Překlad fort překlad

Jak z němčiny přeložit fort?

fort němčina » čeština

pryč z tohoto důvodu takže odtud a tak

Fort němčina » čeština

pevnost opevnění

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako fort?
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady fort příklady

Jak se v němčině používá fort?

Jednoduché věty

Oh, wirklich? Wann ging er fort?
Né, opravdu? Kdy odešel?
Er war schon fort.
On už byl pryč.

Citáty z filmových titulků

Wir sahen ihn für einen Augenblick. ein grauer Schatten. und er war fort!
Viděli jsme ho na okamžik, šedý stín, a pak byl pryč!
Ein Schattenblitz, und er war fort!
Záblesk stínu a pak byl pryč!
Alles kam ihm vor, als wäre er jahrelang fort gewesen.
Připadalo mu, že byl pryč roky.
Ist er fort?
Je pryč?
Dr. Seward, schicken Sie mich fort von hier.
Doktore Sewarde, pošlete mě pryč.
Weit fort.
Pošlete mě hodně daleko.
Wieso wollen Sie unbedingt fort?
Proč se odsud chcete mermomocí dostat?
Bringen Sie sie fort von hier.
Odvezte ji odsud.
Dass er stundenlang fort ist.
Že je pryč celé hodiny.
Schick sie fort.
Pošli je pryč.
Die Fackel fort.
Zmiz s tou pochodní.
Und wenn ich dann denke, dass ich älter werde und fort muss aus dem Stift und dass Sie hier bleiben und dass Sie jeden Abend fremde Kinder küssen.
A když si pak připomenu, že budu starší a budu muset ústav opustit a že vy tu zůstanete a budete každý večer líbat cizí děti.
Geh fort, du bist ein unbegabtes Kind.
Jdi pryč, jsi dítě bez nadání.
Ihr werdet auch noch warten müssen, wenn sie fort ist.
A ještě tu budete dlouho potom, co odejde.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Als aber die Investoren das Ausmaß der Finanzprobleme der USA erkannten, reduzierte sich der Zustrom zu Anleihen und der Dollar setzte seine Talfahrt fort.
Jakmile si však investoři uvědomili plný rozsah amerických finančních problémů, sháňka po státních pokladničních poukázkách ochabla a dolar znovu začal klesat.
Doch unter der Oberfläche besteht ein gewisses Unbehagen in den bilateralen Beziehungen fort, teilweise aus historischen Gründen.
Pod povrchem ale ve dvojstranných vztazích přetrvává neklid, zčásti z historických příčin.
FORT LAUDERDALE - Beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos im letzten Monat haben führende Teilnehmer zu einem schnellen Übergang hin zu sauberer Energie aufgerufen, um dem Klimawandel zu begegnen.
FORT LAUDERDALE - Na výročním zasedání Světového ekonomického fóra, které se konalo minulý měsíc v Davosu, vyzvali čelní účastníci k rychlému přechodu na čistší energii v rámci boje proti klimatickým změnám.
Bei der letzten Versammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Fort Lauderdale in Florida nahmen die Vereinigten Staaten eine gute Idee von anderen auf und brachten sie im Wesentlichen durch ihre Unterstützung zu Fall.
Na poslední konferenci Organizace amerických států (OAS) ve Fort Lauderdale na Floridě převzala delegace Spojených států od ostatních dobrý nápad a pak ho svou podporou v podstatě potopila.
Dieser Konflikt besteht fort.
Tento konflikt pokračuje.
Sobald die Fragen der technischen Zuverlässigkeit gelöst sind, besteht ein grundsätzlicher Einwand gegen die Reprogenetik fort, nämlich ihre unabdingbare Ungerechtigkeit den Familien gegenüber, die sie sich nicht leisten können.
Odhlédneme-li otázky technické bezpečnosti, je hlavní námitkou proti reprogenetice její inherentní nespravedlnost vůči rodinám, které si ji nemohou dovolit.
Ohne auf Verstärkung zu warten, setzte Townshend am 11. November seinen Vormarsch fort.
Bez čekání na posily Townshend vyrazil 11. listopadu vpřed.
Am 5. März setzten die Briten ihren Vormarsch in Richtung Bagdad entlang des östlichen Tigrisufers fort.
Dne 5. března britské tažení pokračovalo a vojsko postupovalo podél východního břehu Tigridu.
Die bittere Erinnerung an Unterdrückung und Ausnutzung besteht in den Köpfen zu vieler Chinesen fort, wie das Nachbild eines hellen Lichts, nachdem dieses längst ausgeschaltet ist.
Tato hořká vzpomínka na útisk a vykořisťování dlí v myslích až příliš mnoha Číňanů jako obraz oslnivého světla, které již bylo dávno zhasnuto.
Setzen sich die derzeitigen Wachstumsmuster fort, stehen wir vor einer ökologischen Katastrophe.
Přetrvá-li současné schéma vývoje světového hospodářství, narazíme na ekologickou katastrofu.
Infolgedessen haben die Notenbanken den aufkommenden Finanztsunami erst nicht kommen sehen, und selbst als er da war, fuhren sie fort, einen vergangenen Krieg gegen die Inflation weiterzukämpfen.
V důsledku toho se centrálním bankám nepodařilo rozpoznat blížící se finanční cunami, a dokonce i po jeho příchodu dál vedli poslední válku proti inflaci.
Die EU ist weit davon entfernt, einen unwiderruflichen Schicksalsschlag erlitten zu haben, sondern geht wie gewohnt ihren Geschäften nach und setzt still ihre Arbeit fort, neue Richtlinien und Projekte zu gestalten.
Unie ani zdaleka netrpí žádnou nezvratnou nepřízní osudu: funguje jako obvykle a v tichosti pokračuje v koncipování nových strategií a projektů.
Diese Kinder wachsen auf, um arme Erwachsene zu werden, und dieser Teufelskreis setzt sich bösartig fort.
Z těchto dětí vyrostou chudí dospělí a začarovaný kruh se uzavírá.
Die Anreizstrukturen, die zur Übernahme übermäßiger Risiken ermutigen, bestehen praktisch unverändert fort.
Stimulativní struktury podněcující nadměrné riskování zůstávají prakticky beze změny.

fort čeština

Příklady fort německy v příkladech

Jak přeložit fort do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ach, tady jsou. Před třemi týdny opustili Fort Worth, spolu se skupinou honáků dobytka.
Sie haben Fort Worth vor 3 Wochen mit einem Viehtreck verlassen.
Nesmrdí to tady stejně jako ve Fort Worth? To nesmrdí město.
Was so riecht, das bist du.
Teď, po Fort Sumteru, musíme bojovat.
Wenn wir auf die Yankeebengel bei Fort Sumter feuern, müssen wir kämpfen.
Kdysi byl Fort Holland pevnost. Dnes už ne.
Vor langer Zeit war Fort Holland ein Fort, jetzt nicht mehr.
Nejstarší člověk, který žije v zahradě Fort Hollandu.
Ein alter Mann, der im Garten von Fort Holland lebt.
Fort Holland.
Fort Holland.
Můj pokoj. Stále si vzpomínám na to potěšení, vybalování, připravování se k večeři. Po celou dobu mne udivovalo to ticho ve Fort Holland.
Mein Zimmer, ich weiß noch, wie beglückt ich auspackte und mich zum Essen fertig machte, und doch wunderte ich mich dabei über diese Stille in Fort Holland.
Wesi, musíme se vrátit na Fort Holland.
Wes, wir müssen zurück zu Fort Holland.
Miluji Fort Holland.
Ich liebe Fort Holland.
Říkám mu, že žena ve Fort Holland je zlá. a prosím ho, aby z ní udělal zombie.
Was ist dann passiert? - Ich hasste mich selbst.
Jak dlouho jste ve Fort-de-France?
Wie lange weilen Sie schon in Fort de France?
A na konci té duhy Fort Apache.
Und ganz am Ende: Fort Apache!
Fort Apache.
Fort Apache!
Jak daleko je do Fort Apache?
Wie weit ist es zum Fort Apache?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

FORT LAUDERDALE - Na výročním zasedání Světového ekonomického fóra, které se konalo minulý měsíc v Davosu, vyzvali čelní účastníci k rychlému přechodu na čistší energii v rámci boje proti klimatickým změnám.
FORT LAUDERDALE - Beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos im letzten Monat haben führende Teilnehmer zu einem schnellen Übergang hin zu sauberer Energie aufgerufen, um dem Klimawandel zu begegnen.
Na poslední konferenci Organizace amerických států (OAS) ve Fort Lauderdale na Floridě převzala delegace Spojených států od ostatních dobrý nápad a pak ho svou podporou v podstatě potopila.
Bei der letzten Versammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Fort Lauderdale in Florida nahmen die Vereinigten Staaten eine gute Idee von anderen auf und brachten sie im Wesentlichen durch ihre Unterstützung zu Fall.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »