ran | Rad | and | rund

Rand němčina

okraj

Význam Rand význam

Co v němčině znamená Rand?

Rand

kraj, okraj äußere Begrenzung eines Gegenstandes Um ein gutes Foto zu schießen, stand er nah am Rande des Felsens. Er wartete am Rande der Fahrbahn auf den Abschleppdienst. Sie trug eine Brille mit dickem Rand. Der Kamillentee schwappt über den Rand. äußere Begrenzung einer (abstrakten) Sache Er steht politisch am rechten Rand. Mit der neuen Investition brachte er sein Unternehmen an den Rand des Abgrunds. Mit seinen ständigen Streitereien brachte er sie an den Rand der Verzweiflung. kraj, okraj außen frei bleibende Fläche eines Papierbogens Er vermerkte seinen Geistesblitz mit schwarzer Tinte am Rand. Die Lehrerin erklärte den Schülern, dass bei Diktaten der Rand nicht beschrieben werde. etwas in der Form eines dünnen Streifens Nach einer durchzechten Nacht hatte er Ränder um die Augen. Der Rand des Teppichs war ausgefranst. Das Eichenlaub ziert die Mitte des Tellers und einen schmalen Rand. ugs. Mund Halt jetzt deinen Rand!

Rand

südafrikanische Währung Das kostet zehn Rand.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Rand překlad

Jak z němčiny přeložit Rand?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Rand?
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Rand příklady

Jak se v němčině používá Rand?

Citáty z filmových titulků

Alle Einheiten beziehen Stellung am Rand von Tokyo!
Umístěte všechny jednotky k další linii tokijského osídlení.
Es war falsch, sie am Rand zu positionieren, um den Schwarzen Rittern einen heiBen Empfang zu bereiten.
Všichni byli připraveni okolo, aby zastavili Řád černých rytířů.
Darin verwahrte Herr Arne seinen Schatz, und es hieß, daß die Truhe bis zum Rand mit Silbermünzen gefüllt war.
Říkalo se, že truhla je plná až po okraj.
Sie haben ein schönes Haus, Johnny, am Rand von Paris.
Mají nádherné sídlo, Johnny, jen kousek od Paříže.
Mit engen, strammen Hosen und Stiefeln mit dem gelben Rand.
S těsnými kalhotami, žlutém saku a malém klobouku.
Dieser Herr ist Mr. Buck Rand, berühmter Jäger und Tierbändiger.
Tento gentleman je pan Buck Rand, proslulý lovec a zběratel.
Ich bin Wesley Rand.
Jsem Wesley Rand.
Der Stuhl in der Ecke gehört Mrs. Rand, unserer Mutter, die zu gut für uns ist und zu schlau, unter demselben Dach zu leben.
Ta židle v rohu je vyhrazena paní Randové. matce nás obou, příliš dobré pro každého z nás. příliš moudré na to, aby s námi žila pod jednou střechou.
Über Ihre Namen wundere ich mich noch, Rand und Holland.
A pořád přemýšlím nad odlišnými příjmeními, Rand a Holland.
Als sein Vater starb, heiratete sie meinen, Dr. Rand, den Missionar.
Když jeho otec zemřel, vdala se za mého otce, Dr. Randa, misionáře.
Du hast Mr. Rand gesehen. Warum sagst du mir nichts?
Viděl jsi pana Randa přijít.
Mr. Rand, ich wollte mich entschuldigen.
Pane Rande, přišel jsem se omluvit.
Ti-Joseph. Setz Mr. Rand auf sein Pferd und schick ihn zum Fort.
Ti-Josephe. dostaň pana Randa na koně a odešli ho k Pevnosti.
Ich bin Mrs. Rand, Wesleys Mutter.
Jsem paní Randová, Wesleyho matka.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Auch wenn Amerika erst am Rand einer Liquiditätsfalle stünde, und wenn es sich bald aus dem gegenwärtigen Zustand wieder herausbewegen würde, bleibt dies doch eine beängstigende Lage.
Nicméně i kdyby Amerika byla jen na okraji pasti likvidity a i kdyby se z tohoto stavu brzy dostala, je to situace na pováženou.
Es ist schon ein starkes Stück, sich derartige Belehrungen von jenen anhören zu müssen, die - am Steuer der Zentralbanken, Finanzministerien und Privatbanken - das globale Finanzsystem an den Rand des Ruins geführt und die aktuelle Krise verursacht haben.
Je poněkud strojené slyšet taková kázání od těch, kdo u kormidel centrálních bank, ministerstev financí a soukromých bank dovedli globální finanční soustavu až na pokraj zhroucení - a zapříčinili následnou šlamastyku.
Für den südlichen Rand der Eurozone freilich ist schon der jetzige Eurokurs schwer zu bewältigen.
Pro jižní okraj eurozóny je však velice těžké současný kurz eura zvládat.
In der Folge werden die etablierten Medien an den Rand gedrängt, und die zuvor marginalisierten Medien etablieren sich.
V důsledku toho jsou média hlavního proudu odsouvána na okraj a dříve okrajová média se stávají hlavním proudem.
Doch aufgrund einer fehlenden starken Zivilgesellschaft haben diese Parteien den öffentlichen Raum monopolisiert und Bürgeraktivisten an den Rand gedrängt.
Poněvadž zde ale neexistovala silná občanská společnost, začaly tyto strany monopolizovat veřejný prostor a vytlačovat občanské aktivisty do ústraní.
Sie werden an den Rand gedrängt, weil der Islam, den sie ausüben, sich an den Sufismus anlehnt. Der tolerante Sufismus ist für den ausgesprochen dogmatischen Wahhabismus ein Greuel.
Přestože se na Hidžázany, kteří jsou sice sunnité, ovšem nikoliv wahábitští, nepohlíží jako na heretiky, jsou marginalizováni proto, že islám, který vyznávají, obsahuje súfijská učení - a tolerantní súfismus je pro upjatě dogmatické wahábity anatématem.
Brüssel, die Hauptstadt der Europäischen Union, steht für alles, was Populisten vom linken oder rechten Rand hassen.
Brusel, hlavní město Evropské unie, pak ztělesňuje vše, co populisté napravo i nalevo nenávidí.
Auch wenn die großen Länder bei nahezu jeder Gelegenheit versuchen, sie an den Rand zu spielen, können sich die kleinen Länder nicht einigen, um ihren gemeinsamen Gegner zu bekämpfen.
Přestože se je velké státy snaží téměř na každém kroku marginalizovat, malé země se neumějí sjednotit v boji proti společnému nepříteli.
Es gäbe vielleicht immer noch Extremisten, sie würden jedoch an den Rand gedrängt und fänden nur wenige Rekruten oder Anhänger.
Extremisté by snad nadále existovali, ale byli by vytlačeni na okraj, neboť by našli jen málo rekrutů a přívrženců.
Christdemokratische Parteien in Verbindung mit der katholischen Kirche und Liberale sind etwas an den Rand gedrängt worden.
Křesťanskodemokratické strany, spojené s katolickou církví, a liberálové jsou do jisté míry vytlačováni na okraj.
Sollten wir uns auf turbulente Änderungen des chinesischen Wechselkurses einstellen, wie wir sie routinemäßig beim australischen Dollar oder dem südafrikanischen Rand beobachten?
Měli bychom očekávat, že někdy zažijeme divoké výkyvy čínského měnového kurzu, jaké pravidelně vídáme třeba u australského dolaru či jihoafrického randu?
Eine RAND-Studie prognostiziert, dass die chinesischen Militärausgaben im Jahr 2015 mehr als sechs Mal so hoch sein werden, wie jene Japans und dass das angehäufte Militärkapital ungefähr fünf Mal höher sein wird (gemessen an der Kaufkraftparität).
Studie organizace RAND říká, že do roku 2015 budou čínské vojenské výdaje šestkrát vyšší než japonské a že úhrnný vojenský kapitál bude zhruba pětkrát vyšší (měřeno při paritě kupní síly).
Obwohl wir uns keine wundersame Bekehrung des Kriminellen Mailat erwarten dürfen, können und müssen wir die schonungslose Überprüfung der Situation einfordern, in der sich an den Rand gedrängte Menschen wie er befinden.
Ačkoliv nemůžeme očekávat zázračnou reinkarnaci zločince Mailata, můžeme a musíme požadovat radikální přehodnocení situace, v níž se ocitají lidé vytlačení na okraj společnosti stejně jako on.
Vielleicht sind die Amerikaner mit ihrer Führung nicht gänzlich zufrieden, doch am Rand einer Revolution im Stile des Arabischen Frühlings steht das Land ganz eindeutig nicht.
Američané možná nejsou zcela spokojení se svými vedoucími představiteli, avšak země rozhodně nestojí na pokraji revoluce ve stylu arabského jara.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

rand čeština

Příklady Rand německy v příkladech

Jak přeložit Rand do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tento gentleman je pan Buck Rand, proslulý lovec a zběratel.
Dieser Herr ist Mr. Buck Rand, berühmter Jäger und Tierbändiger.
Jsem Wesley Rand.
Ich bin Wesley Rand.
A pořád přemýšlím nad odlišnými příjmeními, Rand a Holland.
Über Ihre Namen wundere ich mich noch, Rand und Holland.
Pokud vám to nevadí, rád bych používal své pravé jméno, Jeb Rand.
Wenn es dir nichts ausmacht, bleibe ich lieber bei meinm eigenen Namen, Jeb Rand.
Pan Rand?
Mr. Rand?
To je Jeb Rand.
Jeb Rand.
Jeb Rand přišel k nám?
Jeb Rand kommt zu dir?
Pamatuju si ta slova: tvůj Rand.
Genau das hat er gesagt, ihren Rand.
Ale pan Rand má jednu s elektrickým motorem.
Aber Mr. Rand hat einen, der elektrisch betrieben wird.
Jistě vás potěší, že se mnou. váš zakladatel a předseda správní rady. pan Benjamin Turnbull Rand pro jednou. souhlasí.
Es wird Sie sehr freuen zu erfahren, dass der Gründer und Vorsitzende des Ausschusses, Mr. Benjamin Turnbull Rand, mit mir zur Abwechslung einmal übereinstimmt.
Ale pan Rand je nemocen, proto jsem oslovil vás.
Aber Mr. Rand ist krank, also war ich so frei, Sie zu fragen.
Pan Rand s vámi chce mluvit.
Mr. Rand möchte Sie sehen.
Jmenuju se Rand Peltzer.
Ich bin Rand Peltzer.
Ty si Rand s krásnými holkama.
Dein Leben ist toll, viele Frauen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Studie organizace RAND říká, že do roku 2015 budou čínské vojenské výdaje šestkrát vyšší než japonské a že úhrnný vojenský kapitál bude zhruba pětkrát vyšší (měřeno při paritě kupní síly).
Eine RAND-Studie prognostiziert, dass die chinesischen Militärausgaben im Jahr 2015 mehr als sechs Mal so hoch sein werden, wie jene Japans und dass das angehäufte Militärkapital ungefähr fünf Mal höher sein wird (gemessen an der Kaufkraftparität).
Zahraniční investoři už přeskupují portfolia a přecházejí k euru, librám, ba i měnám rozvíjejících se trhů, jako je brazilský real nebo jihoafrický rand.
Ausländische Investoren sind bereits dabei, ihre Portfolios umzuschichten und sich in Euros, Pfund und selbst in Schwellenwährungen wie dem brasilianischen Real und dem südafrikanischen Rand zu engagieren.
Jakmile získal doktorát, strávil Phelps jeden rok v losangeleském mozkovém trustu Rand Corporation, načež se vrátil na Yale.
Mit seinem Doktor in der Tasche verbrachte Phelps ein Jahr bei der Rand Corporation in Los Angeles, bevor er nach Yale zurückkehrte.
Nedávná empirická práce v neziskové výzkumné organizaci RAND Corporation upozorňuje na obrovskou závislost Ruska na fosilních palivech.
Neuere empirische Studien der RAND Corporation, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation, heben Russlands starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hervor.
Praktické nápady RAND si vysloužily chválu od některých palestinských i izraelských lídrů, a to právě proto, že se týkají víc lidí než politiky.
Die praktischen Ideen der RAND Corporation haben ihr auch schon das Lob einiger palästinensischer und israelischer Spitzenpolitiker eingebracht, weil in dieser Strategie eben die Menschen und weniger die Politik im Vordergrund stehen.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...