kopí | Kippe | kopec | opice

Kopie němčina

kopie

Význam Kopie význam

Co v němčině znamená Kopie?

Kopie

kopie Nachbildung/Wiedergabe eines Originals Das Bild ist leider nur eine Kopie - das Original wäre ja unbezahlbar. speziell die Fotokopie Der Toner geht zur Neige, deshalb sind die Kopien etwas heller.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Kopie překlad

Jak z němčiny přeložit Kopie?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Kopie?
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Kopie příklady

Jak se v němčině používá Kopie?

Jednoduché věty

Man kann das Original leicht von der Kopie unterscheiden.
Člověk snadno rozezná originál od kopie.

Citáty z filmových titulků

Eine Kopie, bitte.
Kopii, prosím.
Ich ließ eine Kopie für dich anfertigen.
Nechala jsem pro tebe udělat kopii.
Ich habe eine Kopie davon.
Mám kopii, pane.
In meinem Haus liegt eine Kopie. - Und?
Má u mě doma kopii.
Eine Kopie zur Geheimschriftanalyse.
Pošlete to na dešifrování.
Ich schicke dann eine Kopie an Bim. eine an den Arzt, der mir seinen Mantel geliehen hat. und eine an Nat.
Jednu kopii pošlu Bimovi. jednu tomu doktorovi, který mi půjčil plášť. a jednu Natovi.
Bert, ich möchte eine Kopie an Jessie schicken.
Mohla by to zpívat. -Ano, jistě.
Ich habe die Kopie Ihres Schreibens gesehen.
Kopie vašeho dopisu je v dokumentech jednotky.
Ich hab sie noch Ich hab ja eine Kopie.
Jak Její Výsost reagovala na myšlenku Evropské federace?
Alles, was ich will, ist eine Kopie.
Je to zrnité a tmavé. - Vše, co chci, je film!
Dann schickte uns das Oberkommando im Pazifik eine Kopie Ihrer Akte.
Nakonec nám velení poslalo kopii vašich služebních záznamů.
Ich ließ ihn auch auf 16 mm drucken. Ich schicke Ihnen sehr gerne eine Kopie.
Mám doma na pásce kopii, kdybyste to chtěl vidět.
Du hast die Kopie davon.
Dostals kopii.
Der Staatsanwalt wird der Verteidigung eine Kopie aushändigen.
Obhajoba obdrží kopii zprávy.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ohne ihre schrittweise Einführung kann eine asiatische Union bestenfalls eine blasse und unbedeutende Kopie ihres europäischen Modells bleiben.
Bez jejího postupného zavádění může potenciální Asijská unie zůstat přinejlepším jen vybledlou a vyprázdněnou kopií svého evropského předobrazu.
So ist es beispielsweise von geringerer Bedeutung, eine Kopie des nordkoreanischen Atombombenplans zu stehlen als über die Moral und Fähigkeiten der dortigen Wissenschaftler Bescheid zu wissen.
Je například méně důležité odcizit kopii severokorejských výkresů k výrobě bomby než znát morálku a schopnosti tamních vědců.
Wenn durch Genmanipulation eine Kopie dieses Gens in das Erbmaterial beider Organismen eingebracht wird, verlängert sich ihr Leben.
Je-li do obou organismů genetickým zásahem vložena jedna kopie genu SIR2 navíc, dochází k prodloužení života.
Seine Kopie, SAFTA (das südasiatische Freihandelsabkommen), ging bei der Reduzierung der Zölle und der Verkleinerung der Liste ausgeschlossener Themen langsamer voran, also hat Indien mit Bangladesch und Sri Lanka separate FHAs abgeschlossen.
Její obdoba SAFTA (Jihoasijská dohoda o volném obchodu) naopak jen pomalu snižovala cla a zkracovala seznam vyloučených položek, takže Indie podepsala separátní bilaterální dohody o volném obchodu s Bangladéšem a Srí Lankou.
Sie wählen das Buch aus, das Sie benötigen, drücken eine Taste, und schon druckt und bindet das Gerät Ihre Kopie.
Zvolíme požadovanou knihu, zmáčkneme tlačítko a stroj vytiskne a sváže náš výtisk. Pro vydavatelství bude tento vynález převratem.
Sie ist eine Kopie der Sprache der Sozialdemokraten, die in Westeuropa so erfolgreich sind.
Je to přesný duplikát slovníku Sociálních demokratů, kteří jsou tolik úspěšní v západní Evropě.

kopie čeština

Překlad Kopie německy

Jak se německy řekne Kopie?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Kopie německy v příkladech

Jak přeložit Kopie do němčiny?

Jednoduché věty

Člověk snadno rozezná originál od kopie.
Man kann das Original leicht von der Kopie unterscheiden.

Citáty z filmových titulků

Tady je kopie.
Hier ist ein Exemplar.
Je to jediná kopie.
Es ist mein einziges Exemplar.
Obě kopie, prosím. - Dva podpisy?
Beide Exemplare bitte.
Druhé kopie. Třetí kopie.
Akten, Duplikate, Triplikate.
Druhé kopie. Třetí kopie.
Akten, Duplikate, Triplikate.
Dokud z Hamburku nepřijde potvrzovací kopie, musíme ho sledovat.
Bis diese Bestätigung aus Hamburg kommt, muss er beobachtet werden.
Mé kopie byly tak špatné, že jsem je musel zničit.
Meine Kopien waren so schlecht, ich mußte sie zerstören.
Kopie vašeho dopisu je v dokumentech jednotky.
Ich habe die Kopie Ihres Schreibens gesehen.
Je to opravdu kopie její tváře.
Das ist ein Abbild ihres Gesichts.
Zde jsou kopie přísežných prohlášení všech zúčastněných svědků.
Ich habe eidliche Erklärungen von allen Beteiligten.
To jsou kopie jeho reportáží.
Das sind Kopien seiner Berichte.
Pošlu vám kopie protokolu jakmile jej opíši načisto.
Ich schicke das Protokoll, sobald ich es fertig habe.
Podívej, pravá kopie Picassa.
Sehen Sie mal, originaler Picasso-Druck.
Kopie té laboratorní analýzy je zamčená v mém trezoru.
Ein Duplikat der Staubanalyse liegt unten im Save. Gott sei Dank.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tento Nor zveřejnil fotografie na internetu a jejich tištěné kopie údajně zaslal svým ghanským přátelům.
Der Norweger stellte die Fotos ins Internet und schickte angeblich Ausdrucke dieser Fotos an seine Freunde in Ghana.
Tyto zlomy však narušují a poškozují DNA, jakmile se přepíší jako kopie DNA.
Wenn sich die DNA jedoch repliziert, rufen diese Brüche beim Kopiervorgang Störungen und Schäden an der DNA hervor.
Poškození vzniklé vytvořením kopie DNA se napravuje rekombinací, která využívá proteinů BRCA1 a BRCA2.
Die beim Kopieren der DNA auftretende Beschädigung wird durch Rekombination unter Beteiligung der BRCA1- und BRCA2-Proteine repariert.
Pouze nádorové buňky tedy budou bez funkční možnosti rekombinace a ohledně opravy jednořetězcových zlomů před vytvořením kopie DNA budou zcela spoléhat na PARP.
Deshalb weisen nur die Tumorzellen einen nicht funktionierenden Rekombinationspfad auf und sind zur Reparatur von Einzelstrangbrüchen vor Replikation der DNA vollständig auf das PARP angewiesen.
Každá buňka v našem těle (s výjimkou zralých červených krvinek) - u dospělého člověka je jich asi 50 bilionů - obsahuje kopie naší DNA, které jsou pevně svinuté, takže vytvářejí 46 samostatných uzlíčků zvaných chromozomy.
Mit Ausnahme der reifen roten Blutkörperchen enthält jede Zelle unseres Körpers - etwa 50 Trillionen beim Erwachsenen - DNA, aufgewickelt in 46 einzelnen Knäueln, den so genannten Chromosomen. Diese Chromosomen befinden sich im Zellkern (Nukleus).
Financování by mohl zajistit uživatelský poplatek, a pokud by byl tento poplatek dostatečně nízký, snížila by se motivace používat pirátské kopie.
Es könnte über eine Nutzungsgebühr finanziert werden, und wenn die Gebühr niedrig genug wäre, würde dies den Anreiz zur Nutzung von Raubkopien verringern.
Je-li do obou organismů genetickým zásahem vložena jedna kopie genu SIR2 navíc, dochází k prodloužení života.
Wenn durch Genmanipulation eine Kopie dieses Gens in das Erbmaterial beider Organismen eingebracht wird, verlängert sich ihr Leben.
Koneckonců, třebaže Microsoft má monopol na primární prodej svého softwaru, kopie prodané v roce 2007 soupeří s kopiemi prodanými v roce 2006.
Denn obwohl Microsoft ein Monopol auf den primären Verkauf seiner Software besitzt, konkurrieren schließlich die Kopien, die 2007 verkauft wurden, mit denen, die 2006 verkauft wurden.
Jejich dvojšroubovitý model nabízel klíč k pochopení, jak živé buňky mohou vytvářet dvě shodné kopie sebe sama a jak genetický materiál uchovává veškeré informace pro syntetickou produkci bílkovin, jichž je třeba při stavbě živého organismu.
Dieses Modell war der Schlüssel zum Verständnis der Zellteilung und der Informationsspeicherung in den Genen zur Proteinsynthese.
Tato ustanovení znemožňují, aby státy vyráběly generické kopie léčiv. V rozvojových zemích se tak mnohé kriticky důležité léky stávají cenově nedostupnými.
Diese Bestimmungen untersagten Ländern die Herstellung von Generika und machten damit lebenswichtige Medikamente in den Entwicklungsländern unbezahlbar.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »