est | Text | West | šest

Test němčina

zkouška, test

Význam Test význam

Co v němčině znamená Test?

Test

test Prüfung einer Eigenschaft oder Fähigkeit (in schriftlicher, mündlicher oder sonstiger Form) Max führt im Labor gerade einen Test durch. Die Austauschschülerin hat den Test leider nicht bestanden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Test překlad

Jak z němčiny přeložit Test?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Test?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Test příklady

Jak se v němčině používá Test?

Jednoduché věty

Ich muss mich auf den Test vorbereiten.
Musím se připravovat na zkoušku.

Citáty z filmových titulků

Deshalb führt keiner so einen Test durch.
Proč si myslíte, že to ještě nikdo netestoval? Řekněte mi.
Und so schnappen sie dich auch, junge Maid, und unterziehen dich ihrem unfehlbarem Test.
Tak tedy přivedli i tebe, mladá ženo, postihuje tě tak jejich neomylný trest.
Und nun der entscheidende Test!
He he-heh-! A teď konečný test.
Ich verwende den Letellier-Test.
Použiji Letellierův test.
Als Sie gestern weggingen, unterwarf ich mich einem Test. wie Sie es vorgeschlagen hatten.
Když jste včera odešel, rozhodla jsem se podstoupit zkoušku. jak jste navrhl.
Es gibt einen unanfechtbaren Test.
Existuje jeden nezvratný test.
Test.
Auto 405.
Weißt du, Helen, es ist ein Test.
Víš, Helen, je to zkouška.
Ein Test?
Zkouška?
In der dritten Woche hatte ich schließlich meine letzte Untersuchung einen Papierchromatographie-Test.
A pak jednoho dne třetího týdne konečné vyšetření. Test papírovou chromatografií.
Dieser Test wird uns Aufschluss geben.
Tento test nám možná řekne, proč.
Ein Test?
Zkuste ho.
Hat er den Monokel-Test bestanden?
Ano. Udělal jste mu oční test?
Ein solcher Test wird nie als Beweis zugelassen.
Test na detektoru není prípustným dukazem.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Doch man darf sich nicht täuschen: Wie al-Sadr gehandhabt wird, ist der große Test für Bushs neue Strategie.
Ale nenechme se zmýlit: velkou zkoušku nové Bushovy strategie představuje právě to, jak bude s al-Sadrem naloženo.
Aber es ist völlig unangebracht, Mitglieder wissenschaftlicher Beraterstäbe einem Test ihrer politischen Loyalität zu unterziehen.
Je ale naprosto nemístné, když jsou testům politické loajality podrobováni kandidáti nominovaní do vědeckých poradních výborů.
Hier liegt der wahre Test der Zusammenarbeit, denn unserer Erfolg ist davon abhängig, dass wir für eine angemessene Interaktion und den Fluss von Erkenntnissen zwischen den entsprechenden Diensten und den Finanz- und Banksektoren sorgen.
Právě toto je skutečná zkouška spolupráce, neboť náš úspěch bude záviset na zajištění náležité interakce zpravodajského toku mezi příslušnými službami a finančními a bankovními komunitami.
Die Zeit reicht - gerade noch - aus, um unsere Sechser in Einser zu verwandeln und den ultimativen Test für die Menschheit zu bestehen.
Stále zbývá čas, i když je ho pramálo, proměnit pětky v jedničky a uspět v základní zkoušce lidstva.
Aus meiner Sicht sind die heutigen Standardcomputerprogramme sehr nahe dran, Turings Test zu erfüllen.
Z mojí perspektivy mají dnes běžně dostupné počítačové programy ke splnění Turingova testu děsivě blízko.
Derartige Verbesserungen sind der ultimative Test für eine erfolgreiche Gesellschaft.
Tyto kroky jsou rozhodujícím testem úspěšné společnosti.
Die diesjährigen Wahlen werden der wahre Test für ihr Charisma sein.
Letošní volby budou skutečným testem jejich charismatu.
Kroatiens Entwicklung wird durch den Konsequenzen des Todes Tudjmans und den kommenenden Wahlen einen Test erfahren.
Díky následkům Tudjmanova úmrtí a předvolebním kampaním projde testem odolnosti také celé Chorvatsko a směr jeho vývoje.
Doch selbst wenn ein genetischer Test richtig vorhersagt, dass die betreffende Person ein erhöhtes Risiko in sich trägt, kann man unter Umständen keinerlei oder nur einen sehr geringen Nutzen aus diesem Wissen ziehen.
I když ale genetické testy odhalí, že je testovaná osoba v nebezpečí, nemusí být tato informace nijak zvlášť prakticky přínosná.
Aus diesem Grund haben sich viele Leute, die von ihrem Krankheitsrisiko infolge ihrer Familiengeschichte wissen, gegen einen genetischen Test entschieden.
Proto se mnozí lidé, kteří nějaké zdravotní riziko tuší, poněvadž se v jejich rodině vyskytuje, odmítají podrobit genetickým testům.
Personen, die einen genetischen Test in Erwägung ziehen, sehen sich folglich mit schwierigen Fragen konfrontiert.
Lidé, kteří uvažují o genetickém testování, tak stojí před obtížným rozhodnutím.
Während der Patient nur ein geringes oder teilweise auch gar kein Nutzen aus dem Test zieht, könnten Dritte ein großes Interesse daran haben, den Test auszuwerten.
Zatímco pacient má z testování jen malý nebo vůbec žádný užitek, jiní mohou mít veliký zájem na tom, aby mu testování umožnili.
Während der Patient nur ein geringes oder teilweise auch gar kein Nutzen aus dem Test zieht, könnten Dritte ein großes Interesse daran haben, den Test auszuwerten.
Zatímco pacient má z testování jen malý nebo vůbec žádný užitek, jiní mohou mít veliký zájem na tom, aby mu testování umožnili.
In den USA existieren über 450 Forschungsprogramme, die sich mit der Entwicklung von Gen-Test beschäftigen.
Ve Spojených státech dnes probíhá více než 450 výzkumných programů zabývajících se genetickým testováním.

test čeština

Překlad Test německy

Jak se německy řekne Test?
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Test německy v příkladech

Jak přeložit Test do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tohle je jen test.
Selbst wenn es so ist, es ist trotzdem unglaublich.
Test na ozkoušení délky působení?
Testest du, wie lange es anhalt?
Nedám vám konkrétní číslo, ale takový test se to pohybuje od stovek do tisícovek dolarů.
Ich habe keine genaue Summe, aber vielleicht über 100 000 Dollar.
To je správné lidi, ale nezapomeňte, že Řím nebyl vychován v jeden den. Pokud test přijde, bude to největší objev času, něco, co svět čeká na dlouhou dobu. Omlazení.
Stimmt, mein Junge, aber bedenke, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und wenn mein Versuch gelingt, ist es die größte wissenschaftliche Entdeckung unserer Zeit.
He he-heh-! A teď konečný test.
Und nun der entscheidende Test!
Použiji Letellierův test.
Ich verwende den Letellier-Test.
Existuje jeden nezvratný test.
Es gibt einen unanfechtbaren Test.
Dr. Egelhoffer, chytrák z New Yorku, provedl Williamsovi test příčetnosti.
Dr. Egelhoffer, der Denker aus New York. testete im Büro des Sheriffs Williams Geisteszustand.
Test nám ukáže, jestli to opravdu jsou zbytky břehu, z něhož je ta fosilie.
Die Analysen werden zeigen, ob hier Reste der Kalksteinwand liegen.
Říká se tomu urano-olovnatý test.
Das nennt man die Uran-Blei-Methode.
Já nevím, jak se dělá test na krev, ale můžu se zeptat Reginalda Taskera.
Ich weiss es nicht, aber ich kann Reginald Tasker fragen.
Chtěli byste, gentlemeni, zkusit krellský test vaší inteligence?
Möchten Sie den Intelligenztest der Krell selbst probieren?
A pak jednoho dne třetího týdne konečné vyšetření. Test papírovou chromatografií.
In der dritten Woche hatte ich schließlich meine letzte Untersuchung einen Papierchromatographie-Test.
Tento test nám možná řekne, proč.
Dieser Test wird uns Aufschluss geben.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

První test Obamových vůdčích schopností v zahraniční politice ale mnohé Araby zklamal.
Doch die erste Prüfung für Obamas außenpolitische Führung hat viele Araber enttäuscht.
Dostupné byly jen nemnohé terapeutické a diagnostické možnosti. I základní test jako počítačová tomografie by si vyžádal převoz do jiné regionální nemocnice.
Es standen nur wenige therapeutische und diagnostische Optionen zur Verfügung; selbst elementare Untersuchungen wie eine Computertomografie erfordern den Transport der Patienten in andere regionale Krankenhäuser.
Je tomu padesát let, co americký prezident John F. Kennedy řekl, že bychom neměli letět na Měsíc proto, že to je snadné, nýbrž proto, že to je náročné - šlo o test toho nejlepšího v nás.
Vor fünfzig Jahren erklärte US-Präsident John F. Kennedy, wir sollten zum Mond fliegen, nicht weil es einfach sei, sondern weil es schwierig sei - es fordere das Beste in uns heraus.
Případně si představte jednoduchý a levný test moči, který dokáže diagnostikovat rakovinu i bez potřeby chirurgické biopsie.
Oder stellen wir uns einen einfachen und preiswerten Urintest vor, anhand dessen Krebs festgestellt werden kann, wodurch die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs eliminiert würde.
Druhý test jeho umění vyjednávat s ostatními lídry nadejde uvnitř Evropy.
Die zweite Bewährungsprobe für sein Verhandlungsgeschick mit anderen Staatsspitzen wird in Europa stattfinden.
Další test jsme už snad ani nepotřebovali.
Ein erneutes Ausprobieren wäre kaum nötig gewesen.
Klíčový test přijde letos na podzim, až ECB zveřejní výsledky svého hodnocení kvality aktiv.
Der große Test wird in diesem Herbst erfolgen, wenn die EZB die Ergebnisse ihrer Überprüfung der Asset-Qualität veröffentlicht.
Velkým krokem kupředu v léčbě rakoviny prsu by byl prediktivní test reakce na chemoterapii, který by umožnil selektivnější použití těchto chemických látek.
Ein vorhersagender Test im Hinblick auf das Ansprechen auf Chemotherapie wäre ein großer Schritt nach vorn bei der Behandlung von Brustkrebs, würde er doch die selektivere Verwendung dieser Wirkstoffe ermöglichen.
Nebo by, tak jako Indie v roce 1974, mohl dlouho čekat a pak sprintovat k cílové pásce a provést atomový test.
Oder er könnte wie Indien 1974 lange Zeit abwarten und dann einen Endspurt zur Ziellinie hinlegen und einen Atomtest durchführen.
Také konečný vítěz Alberto Contador čelí obvinění, že měl v loňském roce pozitivní test.
Auch der diesjährige Sieger Alberto Contador wurde im Vorjahr angeblich positiv getestet.
V případě Severní Koreje však nebudou muset uplynout celá léta, abychom posoudili, zda její test jaderné výbušniny patří mezi takové dějinné zvraty.
Die Feststellung, ob Nordkoreas Test eines nuklearen Sprengkörpers einen solchen darstellt, kann allerdings ohne jahrelanges Abwarten erfolgen.
Test tedy jen potvrdil, co se zatím jen tušilo.
Der Test hat eindeutig erwiesen, was stillschweigend unterstellt worden war.
Jelikož politické recepty nelze prověřit laboratorně, definitivní test makroekonomických opatření nikdy mít nebudeme.
Da kontrollierte Experimente zur Überprüfung politischer Rezepte nicht möglich sind, wird es nie einen definitiven Test für makroökonomische Maßnahmen geben.
Rychlý a jednoduchý test lékařskou štětičkou by tento problém mohl vyřešit - a jeden takový již existuje.
Ein einfacher Schnelltest per Abstrich könnte dieses Problem lösen - und tatsächlich existiert ein solcher Test bereits.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...