Ruská slova podle úrovní: C2 – expert

Na úrovni C2 student snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny, a to i ve složitějších situacích. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

А

абсурд nesmysl absurdnost
авангард předvoj avantgarda
адекватный adekvátní
акцентировать zdůrazňovat/zdůraznit akcentovat
алтарь oltář
аналогия analogie obdoba
апостол apoštol
арсенал arzenál zbrojnice
ас eso

Б

бардак bordel
барон baron
бас bas basista
батюшка otec táta tatínek
башка palice
бедняга chudák
бездна propast
бес ďábel čert
бесплодный neplodný bezvýsledný marný
беспощадный nelítostný nemilosrdný
беспристрастность nezaujatost nestrannost
бессознательный neuvědomělý bezvědomý
биться bojovat bít
благоприятствовать vzkvétat vytvářet podmínky rozvíjet přát
блаженство blaženost rozkoš
божество božstvo
бор bor
братец kamaráde bráško bratříček
бремя břímě tíha břemeno
броня brnění rezervování pancéř krunýř
броский zřejmý výrazný pozorovatelný nápadný
будка budka bouda
бухта záliv zátoka
бушевать zuřit burácet
бывало časem
бытие jsoucnost bytí
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

В

в глубине души na srdci na dně
вал násep val
валить házet hrnout se
вдребезги na kousky
ведать vědět řídit
велеть přikázat
велик veliký
величие velikost vznešenost
венчать ověnčovat oddávat korunovat
веранда veranda
верста versta
верховный nejvyšší
вестник posel hlasatel
вещание vysílání rozhlas
взвод četa
взор pohled zrak
взяться začít chopit se
видать zřejmě zakoušet vídat vidět
видимо zřejmě viditelně
виднеться ukazovat se být vidět
вихрь vír vichřice
вкратце stručně krátce
владыка vládce
влечь táhnout přitahovat
вновь opět znovu znova zase
вовлекать zapojovat
вовсе úplně naprosto
вовсю ze všech sil naplno
возводить stavět budovat
возделывать obdělávat pěstovat
воззвание výzva provolání apel
возлюбленный milý miláček milenec drahoušek
возмездие odplata odveta trest
вопить kvílet ječet
воплощение ztělesnění
вопль výkřik
восхвалять vychvalovat
вправду vskutku opravdu
впредь nadále
впрочем ostatně
впрямь vskutku doopravdy
вроде jako na způsob
всевышний Nejvyšší
всерьез vážně
всячески všemožně
втискивать vtěsnat vtlačovat vecpávat vecpat
втыкать zarážet zapichovat zabodávat vpichovat
выбивать vyrážet
выброс odlehlá hodnota extrémní hodnota emise
выдворять vystrnaďovat vykazovat vyhošfovat
вырываться vyškubávat se vytrhávat se vyrážet drát se
выходка žert kousek
выявлять zjišťovat ukazovat projevovat

Г

гавань přístav
гектар hektar
герцог vévoda
гласить říkat
глухо tlumeně temně dušené
гнать hnát pronásledovat
гном trpaslík
гнусный ohavný odporný hnusný
говно hovno
гонорар honorář poplatek
государь panovník vladař
грамота listina gramotnost
граф hrabě
графиня hraběnka
гребень hřeben
грош groš
груда hromada
грызть hryzat hlodat kousat
грядущий příští nenarozený nadcházející budoucí
губерния gubernie
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Д

даваться uvádět se podrobovat se poddávat se dobře jít
даль dálka
дань daň
дева Panna
девка děvče dívka
демон démon
держава stát mocnost
дерьмо hovno
деяние činnost čin skutek
деятель činitel pracovník osobnost
дико divoce
директива směrnice
доводиться být v příbuzenském vztahu být příbuzný
домогаться domáhat se
дорожить vážit si cenit si
досада zlost rozmrzelost
достояние vlastnictví majetek jmění
дрянь šmejd
думаться zdát se zdát
духовенство duchovenstvo
духовный duchovní
дуэль souboj

Е

Ж

жаждать toužit dychtit
жакет sako
желанный žádoucí toužebně očekávaný
животный živočišný zvířecí
жила žíla
жрец kněz
жутко příšerně je úzko je hrůza hrozně

З

забава zábava legrace
заваливать zavalovat zatarasovat zasypávat zaneřaďovat
заведение instituce ústav
заведомо záměrně zcela zřejmě vědomě
завет závěť odkaz
завладевать zmocňovat se zkonfiskovat zabrat zabavit
загонять zahánět
зажиточный zámožný bohatý
заклинание zaklínání zaklínadlo kouzlo
заодно zároveň zajedno souhlasně
заповедь přikázání
запросто prostě obvykle nenuceně kamarádsky
застройка zástavba
затея žert špás šprým zábava
затрещина pohlavek facka
затыкать zacpávat ucpávat ucpat
зачастую častokrát často namnoze mnohokrát
здравый zdravý střízlivý správný
зловещий zlověstný

И

идентифицировать ohodnotit identifikovat
идентичность totožnost identita
идол modla idol bůžek
изначально od počátku
изрядно úctyhodně pořádně
изысканный vytříbený vybraný jemný
имение usedlost statek
инсулин inzulín inzulin
исповедь zpověď
истечение uplynutí výron
истребитель stíhačka ničitel hubitel
исход výsledek

К

кадровый kádrový
казарма kasárna
как раз včas správně právě
канон kánon
канун předvečer
карабкаться škrábat se lézt
караул stráž hlídka
кинжал dýka
князь kníže
койка lůžko postel
кол kůl
колея kolej
колокольчик zvoneček zvonek
колхоз kolchoz
командный velitelský
комиссар komisař
консенсус konsensus
копье kopí oštěp
корма záď zadní část lodě zadek krmení
кормление krmení strava potrava
косвенно nepřímo
крах krach bankrot
крейсер křižník
культ kult
купец obchodník kupec

Л

лад tónina způsob soulad shoda
лазер laser
легион legie
лик tvář obličej
лояльность loajalita věrnost

М

майор major
маклер makléř
мамаша máma
маневр manévr
манифест manifest
маркиз markýz
марш pochod
маршал maršál
матушка matka matička
метаться házet sebou
миг okamžik
милость milost milosrdenství
мина mina
миновать utéci před něčím uplynout přejít přejet
миссия mise poslání misie
митрополит metropolita
мол vlnolam přístavní hráz molo prý
мошонка šourek

Н

набивать nacpávat nabíjet
набираться usrknout upíjet shromažďovat se kupit se
наверняка určitě jistě
надлежащий patřičný náležitý
надрываться ztrhávat se příliš se vysilovat přepínat se pachtit se
накануне v předvečer den před tím
налет přepadení
налицо je tu
напоказ na ukázku
напрашиваться vnucovat se sám se zvát přicházet nabízet se
напрямик rovnou přímo oble naplno
наравне za stejných podmínek tak jako stejně jako stejně
наряду zároveň vedle sebe spolu s bok po boku
наследие dědictví
натура povaha
нашествие vpád invaze
неведомый tajuplný tajemný neznámý bez něčího vědomí
невежественный nevědomý zaostalý neznalý nevzdělaný
невежество nevědomost negramotnost
невзирая nehledě
невинный nevinný
невольно bezděky
невразумительный nezřetelný nesrozumitelný nejasný
недосмотр přehlédnutí nedopatření
некто nějaký kdosi jistý jakýsi
нелепый nesmyslný
неловкий nešikovný stísněný neobratný nemotorný
неловко nepohodlně
непременно určitě jistě
неприемлемый nepřijatelný
нечто něco
новаторский novátorský
новаторство novátorství
новенький úplně nový nováček novoučký
нрав charakter povaha mrav
ныне teď nyní
нынче dnes
ныть naříkat
нюанс nuance

О

обилие hojnost
обильный hojný bohatý
облик zevnějšek vzhled vzezření profil
обрезание obřízka
обретать nalézat nacházet
обряд obřad
обстоять vypadat mít se být
обыватель šosák zbabělec uplakanec slaboch
обыденный obvyklý všední každodenní
овраг strž rokle roklina
око oko
особа osoba
отважный odvážný smělý nebojácný
отдача odevzdání
отзывать odvolávat odvolat
откровение prozrazení
отныне od teď od nynějška od nyní nadále
отнюдь vůbec nijak
отчуждение vzdalování se vyvlastňování/vyvlastnění vyvlastnění odcizování se
охотник lovec myslivec
очаг krb ohniště

П

папаша táta taťka tatíček tatínek
паровоз parní lokomotiva lokomotiva
пароход parník
пастух pastýř pasák
пасть padnout
пафос patos nadšení
пацан kluk hoch chlapec
перекладина trám nosník
персидский perština perský
пехота pěchota
пинать zmáčknout kopnout kopati kopat
пир hostina hody
писание rukopis psaní
питать vyživovat krmit
плоть maso
по-прежнему jako předtím jako prve jako dříve
побивать přebíjet porazit
поведать říkat říci vyprávět povědět
повиноваться uposlechnout poslouchat
повозка vůz povoz automobil
поглядывать pokukovat pohlížet
подбивать navádět
подписка předplatné
подполковник podplukovník
подчас občas
подчинять podřídit podřizovat podrobovat
поединок souboj duel
пожалуй snad možná
познавать poznávat
познание poznání
поистине vskutku opravdu
покаяние pokání
покорять porazit přemoci potlačit
покров pokrývka povlak
полотно plátno
помещик statkář
помост pódium
понести zanést utrpět splašit se odnést
попадаться vyskytovat se vyskynout přicházet do cesty odehrát se
попросту prostě jednoduše
попутно zároveň
порой časem občas někdy
порывать roztrhnout přetrhnout oddělit
посему předtím před
поспешно ve spěchu ukvapeně spěšně překotně
потихоньку tiše potají
походить podobat se
почтенный úctyhodný důstojný ctihodný
правитель vládce vladař panovník
прапорщик praporčík
прах prach
пребывать zůstávat
предписание nařízení předpis
представать objevovat se
преимущественно především hlavně převážně
пресловутый neblaze proslulý
прецедент precedens
пригодный vhodný prospěšný
придираться šikanovat týrat chytat se
припоминать vzpomínat si
присущий vlastní vestavěný typický neodmyslitelný
пробуждать budit vzbuzovat
проездом při cestě na cestě cestou
промысел řemeslo
проповедь kázání
пророчество proroctví věštba
противодействовать stavět se na odpor brojit
противоречивый rozporný protiřečící si protiřečný protikladný
проходимость sjízdnost průchodnost
прочь pryč
пулемет kulomet

Р

разбирательство projednávání/projednání projednávání
разбойник loupežník zbojník lupič
разводить způsobit vyvolat vytvořit pěstovat
раздаваться zvětšit zvonit znít zazvonit
разлучаться odlučovat se
размах rozsah
разойтись rozejít se
разом rázem
разумеется tím se rozumí to se rozumí samozřejmě rozumí si
раскол rozkol
рвение horlivost
резь řezání řezavá bolest
риторика rétorika
ритуал rituál obřad
рожа růže erysipel
рота rota
рубаха košile
рыться hrabat se
рыцарь rytíř

С

самосознание uvědomělost
санитар ošetřovatel
сволочь pakáž chátra
святыня svátost svatyně svatost posvátnost
священный svatý posvátný
сказываться projevovat se ozývat se ohlašovat se odrážet se
скудный ubohý hubený chudý bídný
сливаться spojovat se spojit splynout slučovat se
словом zkrátka jedním slovem
слыхать slyšet
смертный smrtelný smrtelník
сметь opovažovat se odvážit
смутный nejasný
смягчать zmírnit
соблазн pokušení lákadlo
сойтись shodnout se sejít se
соратник spolubojovník
сотка mobilní telefon celulární telefon ar
сплоченность solidárnost solidarita
спорный sporný
стан postava
старшина staršina
стихия živel
стопка číška srovnaná hromádka pohárek kalíšek
стража stráž hlídka
стратегия strategie
струна struna
ступать kráčet
сугубо úzce povýtce obzvláště naprosto
сударь sir pán pane pan
судорожно křečovitě
суждено je určeno osudem je souzeno
султан sultán
суматоха zmatek shon mela
сундук truhlice truhla kufr
суть podstata jádro
сущность podstata entita
схватиться uchopit přidržet se posekat se popadnout se

Т

тактика taktika
танковый tankový
таскать tahat krást
тварь tvor
творец tvůrce
телега vůz povoz
тихонько tichounce potichu potichoučku potichounku
то и дело vždycky neustále
тогдашний tehdejší
толк užitek smysl
толковать interpretovat vykládat
толком pořádně
толкотня tlačenice nával
тонкость jemnost tenkost
тополь topol
тотчас hned ihned
трактат traktát pojednání
тупо tupě netečně apaticky
тьма tma temnota
тяжкий těžký

У

убогий ubohý bídný
уверять zaručit ujišťovat ujistit ubezpečovat
угождать zavděčovat se vyhovovat podobat se podobat
уделять věnovat udělit poskytnout oddělovat
удостаивать vyznamenávat uznávat za hodna udělovat poctívat
уезд újezd provincie okres oblast venkovská
уж užovka
уловка úskok trik
унывать klesat na mysli
уплата proplacení
уполномоченный zplnomocněnec zmocněnec
упразднять zrušit anulovat
урон škoda ztráta
усадьба usedlost statek
усмешка úsměv úšklebek

Ф

фаворит oblíbenec favorit
фуражка čepice čapka

Х

хата chata chalupa
хижина chata chýše chatrč chalupa
хлопоты úsilí starosti snaha
хребет páteř hřbet

Ц

царствовать vládnout panovat

Ч

чепуха nesmysl
чересчур příliš
черпать čerpat nabírat
чудовищный příšerný obludný nestvůrný hrozný

Ш

шинель kabát
штатский civilní občanský civilista
штурмовик bojové letadlo bitevní letoun

Щ

щипать štípat

Э

экспансия rozpínavost expanze
эскадра eskadra
эскадрилья letka eskadra
эшелон vojenský vlak vojenský transport vojenská formace vlaková souprava

Я

языковый jazykový
якобы údajně prý