Ruská slova podle úrovní: C1 – pokročilý

Na úrovni C1 student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání slov. Umí jazyk používat pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Hbitě používá různé kompoziční útvary, spojovací výrazy a prostředky koheze. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

А

авиация letectví letectvo
авторитетный autoritativní
авторский autorský
авторство autorství
адмирал admirál
акт čin skutek dějství akt
активы aktiva
акционер akcionář
акция akcie
алкоголик alkoholik
альянс aliance
анальный anální
ангар hangár
антагонизм antagonismus
антисемитизм antisemitismus
антитела protilátky protilátka antilátky
апелляция odvolání žádost
арбитражный arbitrážní
артиллерийский dělostřelecký
артиллерия dělostřelectvo
афера čachry podvod machinace aféra

Б

баба bába
бабка bába babička
бал ples
банальный banální
барак barák
безумие šílenství
безумный šílený bláznivý
белка veverka
бесчисленный nespočetný nesčetný
бешеный zuřivý šílený
битва boj bitva
благоустройство úprava výstavba vybavení uspořádání
ближний blízký bližní
богиня bohyně
боец bojovník zápasník voják
большевик bolševik
бонус povzbuzení bonus bonifikace
борец zápasník bojovník
борт paluba
босс šéf boss
братство bratrstvo bratrství
браться pouštět se chápat se
бревно kláda kladina břevno
бред delirium blábolení blouznění
бродить toulat se kvasit bloudit
бунт vzpoura povstání
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

В

в одиночку pouze jedině
в первую очередь v první řadě především
вакцина vakcína
валяться válet se povalovat se
вампир vampýr upír
варвар barbar
вблизи blízko poblíž nedaleko asi tam
ввиду vzhledem na vzhledem protože pro
вводить zavádět vpravovat
вглубь dovnitř do hloubky
вдалеке v dálce daleko
вдали v dálce
вдвойне dvojnásobně dvakrát
вдоль podél
вдохновлять vzbuzovat nadšení vyvolat uchvacovat probouzet nadšení
ведение řízení vedení pravomoc kompetence
ведомство úřad resort
ведущий vedoucí
ведь protože vždyť přece
везти vézt vozit
вектор vektor
великолепный skvělý velkolepý
величество vznešenost veličenstvo majestát
вернее věrnější věrněji spíše správněji
версия verze
вертикаль vertikála svislice
верхушка vrchol špička
вестибюль hala vestibul
вестись vést se provádět se
весть zpráva
весьма velmi velice
вето veto
вечно věčně
вздох vzdech povzdech dech
взятие odběr
визг pištění výkřik
визировать zaměřovat/zaměřit vidovat parafovat opatřit pas vízem
вилла vila
владение vlastnictví majetek
внедорожник terénní vozidlo
внедрять zavádět vštěpovat
внесение zaplacení zapisování/zapsání zanášení/zanesení vpisování
водиться žít přítelíčkovat přátelit se být
водопад vodopád
вождь náčelník vůdce
возбуждаться rozčilovat se
воздержание zdrženlivost střídmost abstinence
воин válečník bojovník vojín voják
воинский vojenský
вой vytí nářek
воодушевлять nadchnout inspirovat
вооружение zbrojení výzbroj vyzbrojení
вопреки přes proti navzdory
ворона vrána
восстание povstání vzpoura revolta
вплотную těsně jaksepatří důkladně
вплоть těsně
враждебный nepřátelský
вслед za vzápětí hned za
вторжение invaze vpád
второстепенный vedlejší podružný druhořadý
втягивать vtahovat zatahovat
выводить vyvádět vylučovat pěstovat pečlivě psát
выдвигать vytahovat
выдержка úryvek výňatek
выкачивать vyčerpávat vyčerpat vypumpovávat pumpovat
выкладывать vyučovat vyndávat vykládat učit
вылезать vylézat
вынужденный vynucený nucený
выпивать pít popíjet
выписка výpisek výpis
выплачивать vyplácet splácet
выполнение vykonání uskutečnění splnění implementace
выпускать vypouštět vydávat vyrábět
выпускной vypouštěcí
вырабатывать zhotovovat vyrábět
выработка výroba výkon produkce
вырезать krájet vyříznout vyřezávat vyřezat
выручка výnos zisk tržba příjem
вырывать vykopávat trhat
высаживаться vystupovat vyloďovat se vylodit
высказывать vyslovit vyjádřit říci vyslovovat
высказываться vyslovovat se vyjadřovat se
выскакивать vyskakovat vypadávat bodat
выслеживать špehovat pátrat stopovat slídit pást
выставлять vystrkovat vystavovat stavět
выступ výběžek výčnělek výstupek
высылать vyhostit vysílat vypovědět posílat
выть výt
вышестоящий nadřízený
выяснение zjišťování/zjištění vysvětlování/vysvětlení vysvětlení objasnění
выясняться zjišťovat se vysvětlovat se povstat objevit se
вялый mdlý malátný

Г

гад plaz blbec
гадость svinstvo ohavnost hnus
гамма gama
гарнизон posádka
гвоздика hřebíček karafiát
генерал generál
генеральный generální všeobecný
гетто ghetto
гинеколог gynekolog ženský lékař
глазок očko
гласность zveřejnění obecná známost zveřejnění glasnosť glasnost
гнилой shnilý
говориться povídat se hovořit se
головка hlava hlavička
голубь Holubice
гомик teplouš
горевать truchlit
горожанин občan měšťan
горшок hrnec
госпиталь nemocnice
господство nadvláda vláda panství moc
господствовать vládnout panovat
грант grant
грань hrana okraj
грешить hřešit
грозный hrozný strašný hrozivý
грохот rachot
грудной hrudní prsní
грузить naložit nakládat
грунт země půda
гудок siréna píšťala
гул rámus hučení rachot povyk
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Д

давний starý dávný
давность promlčení odlehlost
дама dáma
дверца dvířka dvírka dveře
дворник stěrač domovník
двусторонний oboustranný dvoustranný bilaterální
дебаты debata
дебют debut
деваться podít se mizet/ zmizet
девиз heslo motto
девица dívka
декламировать deklamovat recitovat
дергать škubat
держатель vlastník majitel držák držitel
десант výsadek
деспотизм despotismus
диабет cukrovka
дизель naftový motor dieselový motor diesel
диктатура diktatura
династия dynastie
дисциплинарный kázeňský disciplinární
дитя dítě
добыча kořist těžba lup
довод důvod argument
доживать zůstávat zdržovat se dožívat se dožívat
доза dávka
доктрина doktrína
доноситься dolétat doléhat
допускаться přípustný být
допустимый přípustný dovolený
достойный důstojný patřičný náležitý ctihodný
дочерний sesterský pobočný dceřinný dceřin
дуга oblouk
дурацкий pitomý bláznivý
дух duch
душевный duševní
дымить kouřit čadit dýmat
дюжина tucet

Е

единодушие svornost soulad souhlas shoda

Ж

жалкий bídný žalostný ubohý mizerný
железа žláza
женить ženit vdát oženit vdát se
жечь pálit
живо živě čile rychle
жилище byt příbytek obydlí dům

З

заблуждение omyl blud klam
забрасывать zanedbávat házet
загадочный záhadný tajemný
заговор spiknutí
заграница cizina zahraničí
задевать zastrčit zandat zachytávat se zachycovat
задумчиво zádumčivě zamyšleně tesknivě
заимствовать půjčit převzít
законодатель zákonodárce
законодательный zákonodárný legislativní
законопроект návrh zákona
залог záruka kauce zástava hypotéka
залп salva
замирать zůstávat nehybně stát ztuhnout or znehybnět zastavovat se utichat
замысел úmysl záměr plán
занавес opona závěs záclona
заносить nést donášet
заплетать šplíchat zaplétat splést plést
запутывать zaskočit zamotávat plést
заработок výdělek zisk plat
заросли podrost mlází křoví houština
заря úsvit svítání
засада úkryt záloha přepad past
заслуга zásluha
засовывать zasunovat zastrkávat dávat
застой stagnace
зато zato ale
затрагивать zasahovat zachvacovat dotýkat se
затруднять komplikovat
затягивать zatahovat stahovat přitahovat
затягиваться šlukovat zdržovat se zavírat se zatahovat se
захват dobytí
захватчик okupant uchvatitel
заход úsilí úkol západ zajití
звание titul hodnost název
злобный zlý zlostný zlomyslný
злодей zločinec zlosyn
знамя vlajka prapor
знаток znalec
значимость důležitost
значимый smysluplný
зрелость zralost vyspělost dospělost
зрелый zralý dospělý

И

и так далее a tak dále
изба dřevěná chalupa domek chata chalupa
избавлять zachránit
извне zvenčí
изгиб ohyb záhyb zakřivení
издалека zdaleka z dálky
издатель vydavatel nakladatel
издеваться vysmívat se posmívat se posmívat
издержки náklady výdaje
износ opotřebování
изобилие hojnost nadbytek
изредка zřídka málokdy
изумление úžas údiv ohromení
изумлять udivit ohromit překvapovat překvapit
изъятие vyvlastnění odnětí
ил bahno
именно totiž jmenovitě právě
имитировать napodobit imitovat napodobovat
империализм imperialismus
имперский císařský
ингредиент složka ingredience
индеец Indián
индивид jedinec individuum
индивидуальность osobitost individuálnost individualita
инициатор původce iniciátor
интрига intrika
искажение znetvoření překroucení
искалечить zmrzačit zklamat zkazit sužovat
искушение pokušení
исповедовать zpovídat/vyzpovídat zpovídat se/vyzpovídat se vyznávat
исполнительный výkonný svědomitý
испражнения výkaly výkal tělesná potřeba trus
истерика hysterie
истец žalobce
истина pravda
истощение vyčerpání spotřebování
итак tedy

К

казак kozák
казалось бы údajně zdánlivě
казна erár
как правило vcelku celkem vzato
калитка vrátka
кальций vápník
капиталист kapitalista
капот kapota
категорический kategorický rozhodný
катер člun
кворум potřebný počet hlasů kvórum kvorum dostatečně velké shromáždění členů
квота kvóta
кинематограф kino kinematograf
клан klan
классовый třídní
клиника klinika
клясться přísahat
коготь dráp
кое-как nějak
коллегия kolegium
колючий pichlavý
ком hrouda
комбинат kombinát
конвенция smlouva konvence dohoda
контора úřad kancelář
концерн koncern
координатор koordinátor
копать kopat
копыто kopyto
коран Korán
коренной podstatný
корпоративный korporační korporativní firemní
коса xhosa kosa Kosa
косвенный nepřímý
котел kotel
крайне krajně
крайний krajní nejkrajnější
крайность extrém krajnost
кролик králík
кроме kromě mimo
кружиться točit se kroužit
круто příkře prudce náhle
крутой příkrý strmý
крыльцо veranda zápraží
крытый krytý
кубок pohár číše
кузов karosérie
куратор kurátor
курсант posluchač kurzu posluchač mladší syn kurzista

Л

лабиринт labyrint bludiště
лауреат laureát
легендарный legendární
лезвие čepel žiletka ostří
лейтенант poručík
летный splavný
летопись letopis kronika
летчик pilot letec
лечебный léčivý
лига liga
линейный lineární
лирика lyrika
лиса liška
литератор spisovatel literát
лицей lyceum
лишать zbavovat
лишаться ztrácet ztratit vzdát se předejít
лишение ztráta
лобок Venušin pahorek
ловкость dovednost zručnost obratnost
лозунг heslo
локальный místní lokální
лопата lopata rýč
луг louka
льгота úleva výsada
любезный přívětivý laskavý
люк příklop průlez poklop

М

мандат mandát
манера způsob
маркетинг marketing
марксизм marxismus
масса hmotnost hmota spousta masa
массив pole masív
матка děloha
матрос námořník
маяк maják
мелькнуть mihnout se
мент policista
мерзкий ošklivý hnusný
мерка míra měřítko
меч meč
миля míle
минувший uprchlý uplynulý minulý
мирской světácký světský pozemský
мишень terč
мобилизовать zmobilizovat uvádět/uvést v pohotovost mobilizovat/ zmobilizovat mobilizovat
монах mnich
мудрец mudrc
мужик chlap sedlák mužský mužik
мундир uniforma
мчаться uhánět
мыс mys
мятежник povstalec vzbouřenec rebel
мять muchlat mnout

Н

наблюдательный všímavý vnímavý pozorovací
наводить zaměřovat
надзор dozor dohled
наедине mezi čtyřma očima
наезжать zaútočit sjíždět se přijíždět občas zajíždět
налаживать organizovat
намек pokyn náznak narážka
намекать naznačovat naznačit dělat narážky
наниматель zaměstnavatel nájemce
напарник spolupracovník parťák
напряженность tenze pnutí napětí napnutí
народность národnost lidovost
наряд oděv roucho šaty
насильно násilně
насмехаться vysmívat se posmívat se
насмешка výsměch
наступление útok příchod
нахмуриться zachmuřit se
нахождение zjištění pobyt odkrytí objevení
нацистский nacistický
невыносимый nesnesitelný
негодование rozhořčení
негодяй ničema darebák
негр černoch negr
недавний nedávný
недаром ne náhodou ne nadarmo
недовольство nespokojenost nelibost
недоумение úžas zmatek údiv zmatení
неизбежный nevyhnutelný neodvratný
немногие několik
необычайно zřídka výjimečně málokdy
неопределенность pochybnost pochyba nejistota
неповторимый neopakovatelný jedinečný
непогода nepohoda
непосредственный přímý bezprostřední
непредвиденный netušený nepředvídaný
неприязнь nepřátelství
несомненно nepochybně určitě jistě
несомненный zřejmý nepochybný
нестерпимый nesnesitelný
нету není
неясный nejasný
нора nora doupě
нота nota poznámka
нужда potřeba nouze
нынешний nynější přítomný dnešní

О

обвал zával sesuv sesutí
оберегать chránit bránit
обеспечение zajištění záruka zabezpečení
обитать přebývat bydlet
обладатель držitel nositel majitel
облегчать utišit usnadňovat ulehčovat odlehčovat
обломок úlomek
обнаружение zjištění objevení nález
обнаруживать ukázat vyjádřit ukazovat odhalovat
обнаруживаться vycházet najevo ukazovat se prokazovat se projevovat se
обобщать zevšeobecňovat shrnout
обобщение generalizace
обочина krajnice
обрабатывать zpracovávat obrábět opracovávat obdělávat
обработка obrábění
обращать přeměňovat obrátit obracet
обрушиваться řítit se vrhat se těžce postihovat sesypávat se
обстрел postřelování
обход oklika
общность společenství pospolitost
объятия náručí náruč
обязывать zavázat zavazovat
овладевать zmocňovat se osvojovat si
оговорка výhrada klauzule
ограничиваться spokojovat se omezovat se omezovat
одиночка svobodný statisticky svobodný mládenec starý mládenec samotář
однако přece však avšak ale
однозначно jednoznačně
одышка dýchavičnost
озабоченность znepokojení ustaralost obava neklid
окоп zákop okop
окраина předměstí
окраска zabarvení barvení zbarvení barva
округ okres obvod
окружение prostředí okolí
онанизм onanie masturbace
ооо společnost s ručením omezeným s.r.o.
опасаться obávat se mít obavy
опасение obava strach
оперативный operační operativní
опираться opírat se
определяться řídit se vyjasňovat se vyhraňovat se ukazovat se
опухоль nádor otok
орбита oběžná dráha
организатор organizátor
оркестр orchestr
орудие prostředek nářadí nástroj dělo
осада obležení obléhání
освоение získání ovládání/ovládnutí ovládnutí osídlování/osídlení
осел osel
осколок úlomek střepina odštěpek
осмеливаться odvažovat se
оснащать vystrojovat vybavovat
основываться zřizovat se zakládat se usídlovat se usazovat se
осознавать uvědomovat si plně chápat
осознание uvědomování pochopení chápání
оспаривать popřít popírat
останки tělesné pozůstatky pozůstatky ostatky zemřelého ostatky
отбрасывать odhazovat zavrhovat odrážet
отвергать odmítnout odmítat zavrhovat
отдел oddělení odbor
отечество vlast otčina
отклик ohlas odpověď odezva
откликаться reagovat ozývat se odpovídat
отклонять zamítnout odmítat
отмечаться odhlašovat se
отнимать ubrat odnímat brát
относительно relativně poměrně ohledně
отрабатывать vypracovávat těžit rubat propracovávat
отрываться ztrácet spojení vzdalovat se vytrhávat se utrhávat se
отсек část úsek specifikace Drivebay specifikace Device Bay
отставка penze výslužba rezignace
отстаивать obhajovat hájit bránit
отступать odbočovat ustupovat couvat
отчетность vysvětlování evidence
отыскивать vyhledávat
охотно rád ochotně
очаровывать očarovat okouzlit fascinovat
очевидно zřejmě
очевидный zřejmý očividný evidentní
очертания tkalcovský stav tkací stroj
очнуться přijít k sobě probrat se
очутиться octnout se
ощущаться zdát pociťovat se být pociťován

П

палуба paluba
панк punk
парад vojenská přehlídka přehlídka vojenská přehlídka předcházení
парадный sváteční slavnostní parádní obřadný
парус plachta
патент patent
патология patologie
пепел popel
первичный primární
перебирать přebírat probírat
передаваться rozšiřovat se přenášet se přecházet
переживание zážitek prožitek
перемещение posun přesun
перепись sčítání lidu sčítání soupis přehrávání
переработка zpracování
пересмотр revize přezkoumání
перестройка přestavba reorganizace
перехватывать zvětšit zvýšit zveličovat zadržovat
перечень seznam soupis
перо peří pero péro ploutev
персонаж postava osoba
перспектива výhled perspektiva
пик vrchol špička vrcholek
пила pila
пионер průkopník pionýr
пирамида pyramida
питаться stravovat se jíst
пламя plamen
пласт vrstva sloj
племя kmen plemeno
плодотворный plodný blahodárný
плотина hráz přehrada jez
по-видимому patrně zřejmě
поверхностный povrchní zběžný
повисать zůstávat viset zachycovat se
пограничный pohraniční
подавление potlačení
подавленный skleslý sklíčený
подавлять potlačit potlačovat
подача přívod
поддержание údržba udržování udržení správa
подлинный pravý autentický upřímný skutečný
подобие podobnost
подпольный podzemní ilegální
подразделение organizační jednotka jednotka
подсознание v bezvědomí podvědomí
подчиненный podřízený pilný pracovník otrok
подчиняться poslouchat podřizovat se podrobovat se
позор ostuda hanba
покачать pohoupat pochovat
поклон úklona pozdrav poklona
поклонник ctitel obdivovatel
покой pokoj klid
покойник nebožtík
покойный zemřelý
покрывать přikrývat pokrývat pokrýt krýt
полагать domnívat se předpokládat
полагаться spoléhat důvěřovat
полк pluk
полковник plukovník
полномочия pravomoci pověřovací listiny mandát
полноценный plnohodnotný
пользование použití užití používání
поляна palouk mýtina
помимо mimo kromě
поначалу původně
поощрять podněcovat povzbuzovat
поп pop kněz
пополнение doplňování doplnění
поражать udivit ohromit překvapit
поражение porážka
поразительный překvapující zarážející překvapivý
порождать způsobit vytvořit vyvolat
порок neřest nedostatek chyba
поручитель ručitel garant
посвящать věnovat zasvěcovat
поселение osada kolonie
поселяться usídlovat se
последователь stoupenec přívrženec
посредничество zprostředkování
пост půst místo úřad stráž
постановление usnesení nařízení
поститься postiti se postit se
построение vybudování konstrukce
потенциал potenciál
потрясать zviklávat způsobit otřes mozku vzrušovat utrpět otřes mozku
править vládnout řídit spravovat
правота správnost
превосходство převaha přesila nadřazenost
предельный nejvyšší
предназначать určovat předurčovat
предоставление zapůjčení půjčování půjčka půjčení
предоставлять poskytnout udělit
предостережение varování výstraha
предпосылка předpoklad premisa
предпочтение přednost preference
предубеждение zaujatost předpojatost
предусмотрительность předvídavost prozíravost obezřetnost
предшественник předek předchůdce
преемник nástupce následovník
прежде dříve
президиум předsednictvo prezidium prezídium
прекращение zastavení přerušení
пренебрегать pohrdat opovrhovat
преобладающий převládající
преодоление zdolání překonání
прерывать přerušit
прерываться selhávat přeskakovat přerušovat se být přerušován
преуменьшать zmenšovat podceňovat
привилегия privilegium
придавать přidávat
приемлемый přijatelný
призыв výzva zavolání
призывать volat povolávat
прикол patník kolíček
прикрывать zakrývat přivírat přikrývat
применительно vzhledem ve vztahu v souhlase
примирение smíření smír
примыкать přidružovat se
приниматься pouštět se
принятый obvyklý tradiční
приостанавливать ukončit skončit přestat
присаживаться usednout sednout si sednout sedat si
пристрастие záliba vášeň pověra
пристрастный zaujatý neobjektivní
пристройка přístavba přístavek
приток přítok příliv
приукрашивать zkrášlit zdobit přikrášlovat krášlit
приучать zvyknout si navyknout
приход farnost příjem příchod fara
прицел zaměřovač hledí mířidlo míření
приют útočiště azyl útulek
пробивать prorážet
проблематичный problematický sporný
провал neúspěch proboření
провинция provincie
провозглашать oznámit vyhlašovat informovat
проглядеть přehlédnout
продвигать pohánět podněcovat hnát
продвинутый zdokonalený vyspělý progresivní pokročilý
продуктивный produktivní plodný
прожектор světlomet reflektor
прозрачность průhlednost transparentnost
произвол libovůle
произвольно volně svévolně nepodloženě neopodstatněně
проклятие prokletí kletba
проклятый čertovský zlořečený zatracený mizerný
прокурор prokurátor státní zástupce
пролетариат proletariát
промежуточный střední předlohový prostřední mezilehlý
проникать proniknout pronikat
проноситься šířit se utíkat rychle projíždět rychle plynout
пророк prorok
прорыв průlom proražení
прорываться vyšlehávat trhat se rozštěpit roztrhnout
просвещение osvěta osvícení
прослушивание poslouchání poslech naslouchání
просматривать revidovat prohlédnout
простор prostranství prostor
протекать ubíhat protékat
противопоставлять stavět do protikladu
противоречие rozpor protiklad odpor
профсоюзный odborářský odborový
прохождение tranzit přechod průchod probírání
прочий ostatní
прочтение přečtení pročtení
пруд rybník
психиатр psychiatr
публика obecenstvo publikum
публичный veřejný
пузырь měchýř bublina
пускай nechť
пустяк maličkost
пушка dělo
пытать mučit trýznit
пытка mučení
пьяница pijan opilec piják
пьянство opilství

Р

раб otrok
рабство otroctví
раввин rabín
равняться rovnat se přirovnávat se
ради pro kvůli
радикально radikálně
радикальный radikální drastický
разбор rozbor
разборка demontáž
развал rozpad rozklad
разведка průzkum
разведчик vyzvědač průzkumník špion
разгар vyvrcholení vrchol kulminace apogeum
разглядывать spatřit civět
разгром porážka rozdrcení
раздача výdej rozdávání
раздумье rozjímání meditace zamyšlení uvažování
рама rám rámec
ранение poranění zranění rána
раненый raněný
ранимый zranitelný
рано или поздно případně posléze nakonec konečně
раскрытие zúčtování střetnutí rozvírání/ rozevření rozvíjení
распад rozpad rozklad
располагать rozmísťovat rozkládat disponovat
распоряжаться řídit nařizovat
распоряжение nařízení směrnice
распускать rozvinovat rozpouštět
рассмотрение prozkoumání zkoumání
рассуждение úvaha uvažování
рассылка šíření rozptýlení rozptyl rozesílání
растерянно rozpačitě
расходиться rozcházet se rozbíhat se
расширение zvětšení
рация vysílačka
реактор reaktor
реализация uskutečnění realizace
реально reálně
рев troubení
реветь řvát
регион region
редкость vzácnost řídkost
реестр seznam rejstřík registr soupis
режиссура režisérství režiséri režie
резерв rezerva zásoba
резня masakr krveprolití
резолюция rezoluce usnesení
рейд rejda kotviště
рекомендоваться představovat se/představit se
рельс kolejnice
ремесло řemeslo
репутация reputace pověst
респондент respondent respodent
решающий rozhodující rozhodný
решимость odhodlanost rozhodnost rozhodnutí
решительно rázně rozhodně
ров příkop
родня příbuzenstvo příbuzný
родство příbuznost příbuzenství
роковой osudný
роспуск rozpuštění
роща háj
рубка těžba dřeva sekačka protokolování porážení sekání
русло řečiště
рухнуть padnout
рушиться řítit se ztroskotávat splývat souhlasit
рывок škubnutí vytáhnutí vlečení táhnutí
рыть kopat rýt
рядовой řadový vojín

С

сало tuk sádlo
санаторий sanatorium ozdravovna
санитарный zdravotnický sanitární sanitní zdravotní
санкционировать schválit schvalovat
санкция souhlas schválení sankce
сарай stodola kůlna
сатана Satan
сближение přiblížení
сбой selhání porucha
сборка montáž montování
сборный sběrný
сбыт odbyt
сваливать zavalovat válet svádět svalovat
сваливаться upustit dolů upadnout těžce doléhat spustit
свалка skládka
свататься žádat o ruku ucházet se
сведение zpráva výtah výkaz souhrn
сверток uzel svazek snop paket
сверхурочный přesčasový
светский světácký světský
свирепый zuřivý krutý
свод klenba
сводить čistit svírat svádět stahovat
сводиться svírat se přestávat přecházet omezovat se
связка svazek
связываться spolčovat se spojovat se dávat se do spolku
сдаваться kapitulovat
сделаться udělat se stát se (nějakým) stát se něči
сдохнуть dodělat
сегмент segment
седло sedlo
семя semeno
сенат senát
сено seno
сержант seržant četař poddůstojník
сетка síťka síť
сеять sít
силуэт silueta
синдром syndrom
сияние záře třpyt lesk
сиять zářit
скакать skákat
скважина štěrbina vrt trhlina otvor
складка záhyb vráska
складываться vznikat vyvíjet se vytvářet se skládat se
склон svah
склоняться sklánět se klonit se
скопление shluk nakupení zástup skupina
скорбь smutek žal
скот skot tur domácí dobytek
скотина hovado dobytek
скрывать zakrýt skrývat skrýt
скрываться ukrývat se skrývat se schovávat se mizet
скрытый skrytý
славный slavný proslavený
следом následně ihned
сливать spojovat slévat slučovat
слияние sloučení fúze spojení splynutí
словесный slovní ústní slovesný
словно skoro jako by jako
слуга sluha služebník
служить sloužit
слушания činnost postupování kroky
слышаться být slyšet
сменять vyměňovat střídat
сменяться střídat
смешанный smíšený
смиряться smiřovat se podrobovat se krotit se
снабжение zásobování
снаряд zařízení nářadí náboj
снаряжение výstroj vybavení
сниматься vystupovat sundávat se fotografovat se dávat se fotografovat
событие událost
совать zmáčknout strkat dávat potají cpát
совершение čin významný čin výkon vykonání
советский sovětský
совещание porada konference
согласно podle ve shodě svorně
согласование sladění kongruence
согласовывать uvádět ve shodu uvádět v soulad uvádět do souladu slaďovat
содействие podpora pomoc
сожитель spolubydlící druh
сознавать uvědomovat si
соображение úvaha uvažování
сообщество společenství společenstvo spolek komunita
сооружение konstrukce budova stavba
соответственно přiměřeně podle
сопоставление srovnávání/srovnání porovnávání/porovnání porovnávání porovnání
сопровождаться být provázen být doprovázen
составитель sestavovatel
составление zpracovávání/zpracování vypracovávání/ vypracování uspořádání složení
составлять činit sestavovat dělat
составляющая složka komponenta
социалист socialista
спасение záchrana spása spasení
спаситель spasitel zachránce
спектр spektrum
спекуляция spekulace černý obchod
сперва zprvu zpočátku nejprve nejdříve
специфика zvláštnost
спирт alkohol
сплошь úplně celý
спонсор sponzor
спонтанный spontánní samovolný
способствовать podporovat přispívat pomáhat napomáhat
спотыкаться zakopávám zakopávat klopýtat
спуск sestup svah
спускать šít vypouštět stehovat stahovat
спячка spánek
срать srát vyprázdnit kálet
срывать trhat strhávat
ссуда půjčka
ссылаться odvolávat se
стадо stádo hejno
сталинизм stalinismus
сталинский stalinistický
сталкиваться střetávat se srážet se setkávat se přicházet do styku
стандарт standard norma
станок stroj
старина staré časy dávná minulost dávnověk
статус stav status postavení
стая hejno
степень mocnina stupeň míra
степь step
стимул stimul podnět pobídka popud
стихийный živelný spontánní samovolný
стойка stojan sloup postoj podpěra
столб sloup
стон zasténání sténání sténáni ston
сторонник stoupenec přívrženec
страстный vášnivý náruživý
стрела Šíp
стрелковый střelecký
стрельба střelba
стремление úsilí touha aspirace
строиться nastupovat
структурный členěný strukturální strukturovaný strukturní
субсидия subvence podpora
субстанция substance podstata
суверенитет suverenita svrchovanost
суверенный výsostný svrchovaný suverénní
судно loď
суета shon
суждение soud rozsudek názor mínění
сука fena
существование existence život
сфера oblast koule sféra
сформироваться zformulovat zformovat se vyzrát utvořit se
схватить chytit uchopit
схватка potyčka bitka
сходиться shodovat se scházet se
сценарий scénář
считаться počítat
сыпь vyrážka

Т

таз umyvadlo umývadlo pánev
тайга tajga
тайный tajný skrytý
так или иначе v každém případě rozhodně přece jakkoliv
танк tank
тачка trakař kolečko
творение výtvor dílo tvorba
творить tvořit
тем временем zatím mezitím
тенденция sklon tendence
терапевтический terapeutický interní internistický
терапия terapie
терпимость tolerance snášenlivost mírnost
тираж náklad
титул titul
топтать šlapat
тора Tóra
торчать vyčnívat trčet odstávat
трактор traktor
транс trans
тревожить znepokojovat obtěžovat
треск třesk rachot třeskot praskot
трибуна tribuna
триумф triumf
троица trojice
тролль troll trol skřítek
трос lano
трудящийся pracující
тыл zázemí týl

У

убедительный přesvědčivý
угнетение utlačování útlak útisk utiskování
указ výnos nařízení
укрытие kryt útočiště úkryt
умолчание zatajení zamlčení
умышленный úmyslný záměrný
упадок úpadek
упираться záležet stát na svém stavět si hlavu ošívat se
уплотнение ztvrdnutí ztvrdlina zpevnění zintenzívňování/zintenzívnění
упоминать zmiňovat se
упор zarážka doraz
управленческий řídící manažerský
упрек vyplísnění vynadání vyhubování pokárání
упускать vypustit vynechat upouštět promeškávat
урегулирование úprava vypořádání uspořádání urovnávání
урод mrzák
усмехаться usmívat se
усмотрение uvážení rozhodnutí
успех úspěch zdar
устав stanovy statut
уставиться zírat zastavět se viset očima upřít zrak
устраивать zařizovat pořádat instalovat
устранение zbavování se vyřazení odstranění eliminování
устройство zařízení
утрата ztráta
утрачивать ztrácet vzdát se přicházet předejít
уцелеть zůstat naživu
участь osud úděl
учреждение založení instituce úřad ústav
ущелье úžlabina rokle

Ф

фараон strážník policista faraón faraon
фасад průčelí fasáda
феномен fenomén
фига fík fíkovník
фиксировать upevnit fixovat
филиал filiálka
фланг křídlo
фотка fotografie fotka
фракция frakce podíl

Х

хаос chaos zmatek
хирург chirurg
холдинг zadržování vlastnění vlastnictví retence

Ц

царить vládnout
царский carský
царство říše
целостность integrita celistvost
цемент cement
цех dílna
циничный cynický
цыган Cikán cikán

Ч

чайка racek
частность jednotlivost
чаша Pohár
червь červ
чин hodnost
чрезмерно zbytečně tuze příliš přespříliš
чрезмерный nadměrný nadbytečný
чувственный smyslový smyslný
чудовище netvor nestvůra
чушь nesmysl hloupost

Ш

шахта důl
шевелиться ustoupit hýbat se
шествие průvod
шкура kůže
шлем helma přilba
шлюха děvka coura šlapka prostitutka
штаб štáb
штурм útok bouře
штурман navigátor kormidelník
штык bodák bajonet

Э

экзотический výstřední neobyčejný neobvyklý exotický
экспонат vystavovaný předmět exponát
экстремист extrémista extremista
электорат elektorát
эпоха epocha období doba
эра éra období
эстетика estetika
этика etika
этический mravní etický

Ю

юноша mládenec mladík jinoch hoch

Я

явление úkaz jev
явно zřejmě očividně jasně
явный zřejmý zřetelný jasný
ясность jasnost přehlednost