Ruská slova podle úrovní: B1 – mírně pokročilý

Na úrovni B1 student rozumí hlavním myšlenkám ve srozumitelné spisovné komunikaci týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

А

Б

багаж zavazadlo zavazadla
банка plechovka
баня sauna lázně
бар bar
башня věž
бедро stehno
безопасный neškodný bezpečný jistý
безработный nezaměstnaný
белок bílek bílkovina
бензоколонка čerpací stanice
берег břeh
беременность těhotenství
беспокоить znepokojovat rušit obtěžovat vyrušovat
беспокойный nervózní nepokojný neklidný
бесполезный zbytečný neužitečný marný bezvýsledný
бизнес firma podnikání byznys
биология biologie
блеск lesk třpyt
блестеть zářit třpytit se lesknout se
ближайший nejbližší
близость blízkost sousedství
блог blog
богатство bohatství hojnost
бокал pohár číše
бокс box
боксер boxer
болельщик fanoušek
бомба bomba
борода vous brada plnovous vousy
борьба zápas boj
боулинг koule na bowling bowling
бояться bát se
брак manželství
бровь obočí
бронирование zamluvení rezervace
буддизм buddhismus
будущий budoucí
бумажный papírový papírenský bavlněný
бык býk vůl
быстрота rychlost rapidnost prudkost
бытовой životní každodenní
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

В

ваза váza
вакансия volné místo
вдох vdechnutí vdech
вдруг najednou náhle
вдыхать vdechovat inhalovat vdechnout
веб-сайт web server internetová stránka
веб-страница webová stránka
ведро vědro kbelík
век století věk doba
веко víčko
венера Venuše
вера víra náboženství
веревка provaz lano
вертеть točit otáčet
вертолет helikoptéra vrtulník
вершина vrchol vrcholek
весы váhy
вечеринка večírek dýchánek
вечерний večerní
вешать věšet
взгляд pohled názor
взлет vzlétnutí
взлетать vzlétat
взрослеть dospívat
взрывать odstřelovat
взрываться explodovat vybuchovat
вирус virus
витрина výkladní skříň výklad
вклад vklad přínos příspěvek
власть vláda moc autorita
влюбленный zaklíněný uvízlý
влюбляться zamilovat se
вместо místo namísto
вначале zprvu ze začátku
внешность zevnějšek vnějšek
вничью nerozhodně
вносить přinášet
во-первых za prvé především
водный vodní
воевать bojovat
военный vojenský voják válečný
возвращаться vrátit se vracet se vracet
возвращение návrat navrácení
возражать protestovat namítat
война válka
вокруг okolo kolem asi
волновать rozrušit znepokojovat vlnit
волноваться znepokojovat se vlnit se
вооруженный vyzbrojený ozbrojený
вор zloděj
восклицать vykřiknout
воспаление zápal zánět
воспаляться zaněcovat se
восточный východní
восход výstup východ
вражда nepřátelství nevraživost
вратарь brankář
вращать točit se otáčet točit kroužit
временный dočasný provizorní
все равно neutrální výraz
всего pouze celkem
вспоминать vzpomínat si vzpomínat vzpomenout si vzpomenout
вуз vysoká škola
входной vstupní
выбегать vybíhat
вывод výsledek
выдавать vydávat
выдача výdej vydání
выделять vylučovat určovat oddělit
выдох vydechnutí
выдыхать vydechovat
выпадать vypadávat padat
выражать vyslovovat vyjadřovat
выступать vystupovat vyčnívat
выступление vystoupení projev
высший nejvyšší
вытекать vyzařovat vytékat vyplývat plynout
вытягивать vytahovat táhnout
выходные víkend konec týdne
вычеркивать škrtnout vymazat smazat

Г

галстук kravata vázanka
гардероб garderoba šatník
гасить hasit zhášet zhasit tlumit
где-нибудь někde kdekoliv
где-то někde kdesi
географический zeměpisný geografický
география zeměpis geografie
герб erb znak
героиня hrdinka
герой hrdina
гигиена hygiena
гид průvodce
гимн hymna
гитара kytara
главное zejména především nejdůležitější hlavní
глубина hloubka
глубокий hluboký
глупо pitomě hloupě
глядеть hledět koukat dívat se
голодать hladovět
голос hlas
гольф golf
гомосексуальный teplý homosexuální
гора hora
гордиться pyšnit se být hrdý
горный horský hornatý důlní
городок městečko
гороскоп horoskop
горчица hořčice
горький hořký
готовиться připravovat se
град krupobití kroupy
грамотный odborný gramotný
греметь znít rachotit zvonit ozývat se
греть hřát
гром hrom
громадный obrovský ohromný nesmírný
грудь hruď prs ňadro prsa
грузовик nákladní auto kamion kamión
губа ret pysk
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Д

давить tlačit škrtit tisknout mačkat
даже dokonce
дальний daleký vzdálený
дача chata
двигать hnout pohybovat
двигаться pohybovat se hýbat se
движение hnutí doprava pohyb
двойка dvojka
двойной dvojnásobný dvojitý
двор dvůr
дворец palác
дворянин šlechtic
девятка devítka
дежурить mít službu
дежурный mající službu dozorčí
действие činnost účinek akce čin
денежный peněžní finanční
депутат poslanec
деревня vesnice ves
держаться držet se
десятилетие desetiletí dekáda
десятка desítka
десяток desítka
детектив detektiv detektivka
детсад školka
детская площадка středisko oblast rekreační hřiště dětské
дешеветь stávat se lacinějším levnějším klesat v ceně
диагноз diagnóza
диета dieta
дизайнер umělecký návrhář malíř designer dekoratér
дикий divoký
диплом diplom
директор ředitel
дискуссия diskuse debata
дно dno
добавка přídavek
добавлять přidávat
добираться stěží se dostávat naskládat měřit se
доброта vlídnost dobrota
догадка domněnka
договор smlouva dohoda
догонять dohánět dobíhat
дождливый deštivý
доклад přednáška
докладывать referovat oznamovat podávat zprávu oznámit
документальный dokumentární dokumentační
долгосрочный dlouhodobý dlouho
домашняя хозяйка žena v domácnosti
дорожать zdražovat stoupnout v ceně stoupat v ceně
дорожка stezka pěšina
дорожный silniční cestovní
доска объявлений vývěsní tabule nástěnka diskusní fórum
доставать vytahovat dosahovat
доставка dodávka
доставлять poskytovat dodávat poskytnout dopravovat
достаточный dostatečný
достоинство důstojnost hodnota cena
доступ přístup
драться rvát se prát se bít se bojovat
древний starověký starobylý starý antický
дробь zlomek broky
дружелюбный přátelský laskavý
дружеский přátelský
дума duma
дура hlupák trouba pitomec
дурак hlupák
духи parfém voňavka
дыра díra
дырка díra

Е

Ж

жадность chamtivost lakota lačnost
жадный chamtivý lačný hltavý
жалеть litovat
жалоба žaloba stížnost
жаловаться stěžovat si brblat
жаль zarmoucený ostuda mrzí je škoda
же avšak však tedy ale
жевать žvýkat
желающий žádostivý
жених ženich
жест gesto
жесткий tvrdý tuhý
живой živý čilý
жидкий tekutý kapalný řídký
житель obyvatel
журналист novinář žurnalista

З

заболевание onemocnění choroba
зависеть záviset záležet být závislý
завтрашний zítřejší
завязывать zavazovat uvazovat
заговаривать zažehnávat zaříkávat začínat mluvit unavovat mluvením
загорать opalovat se slunit se
загрязнение kontaminace znečištění
зажигать zapalovat zapálit
заинтересовать zaujmout upoutat
заказ objednávka zakázka
заказчик zákazník
заканчиваться zakončit ukončovat se ukončit skončit
закат západ slunce západ
закон zákon
законный zákonný legální legitimní
закрытие zavření zastavení zakončení ukončení
закрытый zavřený uzavřený
закуривать zapalovat si
заложник rukojmí
заменять nahrazovat vyměňovat vyměnit nahradit
заметка poznámka
замечание poznámka
замечать spatřit zpozorovat zahlédnout všimnout si
замок hrad zámek
занятый zaměstnaný zaneprázdněný obsazený
западный západní
запасной záložní rezervní náhradní
записываться zaregistrovat zapsat se zapsat zapisovat se
зарабатывать vydělávat vydělat
заранее předem napřed
затылок týl zátylek šíje záhlaví
заходить zacházet
захотеться zachtít se
заявление prohlášení
заяц zajíc Zajíc
звать volat
звездный pokrytý hvězdami ozářený hvězdami hvězdý hvězdný
звуковой zvukový
здание budova
здорово řádně úžasný vzbuzující úctu udivující
злой zlý
змея had
знак препинания interpunkční znaménko
знакомство známost znalost
знаменитый slavný proslulý věhlasný
знание znalost vědomost vědění
значение význam smysl
зубрить biflovat
зять zeť švagr

И

игрок hráč
игрушка hračka
идея nápad myšlenka idea
из-за kvůli ze za z
избирать vybrat zvolit volit
избрание zvolení vyvolení volba
избранный vybraný zvolený
известность známost proslulost popularita
извинять prominout promíjet odpustit odpouštět
изложение reprodukce
изменяться změnit přeměnit proměnit ohýbat se
изучать zkoumat prozkoumat prohlédnout
изучение studium výzkum průzkum
иисус христос Ježíš Kristus
иллюстрация ilustrace obrázek ilustrování
иметь право smět mít právo
иметься vyskytovat se mít je existovat
инженер inženýr
инструмент nástroj přístroj
интервью interview
интересовать uvažovat přemýšlet
интимный intimní důvěrný
исключать vyloučit
ислам islám
исламский islámský
использовать využívat použít využít
испортить zkazit lámat
испуг hrůza strach leknutí zděšení
испытывать zkoušet zažít testovat přezkoušet
история historie
источник pramen zdroj
иудаизм judaismus židovství
иудей žid

Й

йога jóga

К

кабинет kabinet
каблук podpatek
кадр záběr snímek
казино kasino
как будто jako kdyby jako by
как-то nějak jaksi
какой-нибудь některý nějaký
какой-то nějaký jakýsi
камера komora kamera
канал kanál průplav
карман kapsa
карьера kariéra
катастрофа katastrofa pohroma nehoda havárie
кататься vozit se
каток kluziště válec
качественный kvalitativní
качество vlastnost kvalita
квас kvas
квитанция stvrzenka potvrzení kvitance
кивать kývat pokyvovat
кипеть vřít vařit se vařit kypět
кисть štětec
клавиатура klávesnice
клавиша klávesa
классный třídní
клеить lepit klížit
клей lepidlo
клиент zákazník klient
климат podnebí klima
клип multimediální klip klip clip
клоун klaun
когда-то kdysi jednou
кожаный kožený
коза koza
козел kozel
колено koleno
количество množství kvantita počet
коллега kolega druh
коллекция sbírka kolekce
колонка sloupek sloupec reproduktor pumpa
комар komár
комедия komedie
коммерческий obchodní komerční
компакт-диск kompaktní disk
компания společnost
комплект souprava soubor sada plný počet
комплимент poklona lichotka kompliment
композитор skladatel komponista
комфорт pohodlí komfort
кондиционер klimatizační zařízení
консультант konzultant poradce
консультация konzultace porada
консультировать konzultovat radit
контейнер kontejner
континент kontinent pevnina světadíl
контроль kontrola dozor
кончать končit ukončit skončit přestat
конь kůň
коньки brusle
корень kořen
коробка schránka krabice
королева královna
король král
корона koruna
кость kost
котлета kotleta karbanátek
краска barva
кредит úvěr půjčka kredit
кредитный kreditní úvěrový úvěrní
крепкий silný tvrdý pevný
крестьянин rolník zemědělec sedlák
кровь krev
крыло křídlo
кто-то někdo kdosi
курение kouření
куст keř

Л

лагерь tábor
ладонь dlaň
латинский latinský latina
лаять štěkat
ледяной ledový z ledu mrazivý
ленивый líný lenivý
лесной lesní
лечение léčba léčení
лечь lehnout si
ли zda
ливень liják
лидер vůdce
линия čára linka přímka linie
листок lísteček lupínek list
лить lít
лично osobně
личный osobní
лоб čelo
лодка člun loďka
локоть loket
лужа louže kaluž
лыжа lyže
лысый plešatý lysý
любоваться obdivovat kochat se

М

марс Mars
маршрут dráha trasa cesta
маска maska
мастер mistr
материал materiál
матч zápas
махать mávat
медведь medvěd
мелкий drobný mělký malý
мелодия melodie
менеджер manažer
мерить měřit
мечеть mešita
мешок pytel vak
микрофон mikrofon
милый milý
минимум minimum
мирный mírový pokojný mírumilovný klidný
мировой světový
миска mísa miska
младенец nemluvně
модем modem
мозг mozek
молния blesk
молодежь mládež
молчание mlčení ticho
момент okamžik moment
монитор monitor
мопед moped
мотор motor
мочить namáčet máčet
мощный silný mocný výkonný mohutný
мудрый moudrý
мусульманин muslim mohamedán
мусульманский muslimský islámský
мышь myš
мэр starosta primátor
мэрия obecní úřad magistrát
мягко mírně

Н

навык dovednost zručnost návyk
награждать vyznamenávat odměňovat
надежда naděje
надоедать obtěžovat
нажимать tlačit tisknout
назначать určit určovat přidělit
наибольший největší
наилучший nejlepší
наименование označení pojmenování název
наклоняться sklánět se naklánět se nahýbat se
наконец nakonec konečně
наличные hotovost
налог daň
налогоплательщик poplatník daňový poplatník
написание způsob psaní
напоминать připomínat
народный národní lidový
наружный vnější
нарушать lámat porušovat
население populace obyvatelstvo lid
наставать nastávat
наступать útočit nadcházet
натуральный přírodní přirozený pravý naturální
научный vědecký
наушники sluchátka
начальник vedoucí náčelník šéf velitel
неважный nedůležitý nepodstatný
невеста nevěsta
нежный něžný jemný hebký
незаконный nezákonný
незнание neznalost nevědomost
неизвестно není známo
немедленно hned okamžitě ihned
ненадолго nakrátko na krátký čas
ненормальный nenormální anomální abnormální
необходимо třeba je třeba je nutné je nezbytné
необходимый nutný potřebný
необыкновенный zvláštní neobyčejný neobvyklý
неожиданно náhle neočekávaně najednou
неожиданный neočekávaný nepředvídaný
непонимание neporozumění nepochopení
неприятность nepříjemnost
несовершеннолетний nezletilý neplnoletý
нетерпение netrpělivost
неудобно nevhodně nesluší se nepohodlně nepohodlné
никак nikterak nijak
нисколько ani trochu vzdáleně naprosto ne
ноготь nehet
ножка noha
ножницы nůžky
нюхать čichat
няня chůva pěstounka ošetřovatelka

О

обещать slíbit slibovat
обида urážka
обижаться urážet se
обложка obal obálka
обман podvod klam
обманывать podvést oklamat podvádět ošidit
обмен výměna
обменивать zaměnit vyměňovat vyměnit směnit
обращаться zacházet obracet se jednat
обсуждать hovořit debatovat posuzovat diskutovat
обучаться učit se studovat
обходить obcházet
общаться stýkat se
общительный družný společenský
объединение spolek sdružení společnost
обыкновенный obyčejný obvyklý
огромный obrovský ohromný nesmírný
одалживать půjčovat zapůjčit
одевать oblékat strojit odívat obléci
одинокий osamělý
одновременно zároveň najednou
ожидание očekávání
ожидать očekávat čekat
озеро jezero
ой au ach
опера opera
описание popis popsání líčení
описывать popisovat opisovat
оплата úhrada zaplacení plat
оплачивать platit zaplatit uhradit honorovat
опрос anketa výslech
оптимизм optimismus
опыт zkušenost pokus
опытный zkušený
организм organismus
оружие zbraň
осадки usazeniny sedimenty atmosférické srážky
основной základní podstatný hlavní
особенно zvláště obzvlášť obzvláště zejména
оставлять nechávat
острый ostrý
остужать ochlazovat chladit
отвернуться odvrátit se
ответственность odpovědnost zodpovědnost
отказывать odmítnout odmítat odepřít
отключать odpojovat
открытие objev zjištění objevení
открытый otevřený
отличие rozdílnost rozdíl
отменять zrušit odvolat anulovat
отметка vyhodnocení odhad známka ohodnocení
отмечать vyznačovat označovat značkovat značit
отношение vztah postoj poměr
отопление vytápění topení vyhřívání
отрицательный záporný negativní
отрывать roztrhnout odkopávat
отрывок fragment úryvek zlomek extrakt
отставать odloupávat se
отсутствие absence nepřítomnost nedostatek
отходы odpad
отъезд odjezd
оформление výzdoba úprava
оформлять vystavovat
охрана stráž ochrana
охранник tělesná stráž strážce stráž osobní strážce
охранять chránit
оценка odhad hodnocení vyhodnocení ohodnocení
очищать čistit

П

палка hůl tyč
память paměť
папка složka desky
пара pár
парикмахер kadeřník holič
парламент parlament
парта lavice
партийный stranický
партия strana strana (politická) skupina
партнер partner
патриот vlastenec patriot
патриотизм vlastenectví patriotismus
пауза přestávka pauza
пахнуть vonět páchnout
пациент pacient
пенальти pokutový kop penalta desítka
пенсионер penzista důchodce
пенсия penze důchod
передавать vysílat přenášet předávat
передвигать posouvat přemísťovat
переезд stěhování přestěhování odstěhování cesta
перелом zlomení zlom
перенос rozdělování rozdělení přenášení/přenesení přenos
переносить snášet vytrpět přenést přenášet
переписка korespondence dopisování
период období
персик broskev
печальный smutný žalostný
печатать tisknout
печать pečeť tisk
печка kamna
пиксел pixel nezávislý na zařízení pixel obrazový prvek obrazový bod
питание výživa strava potrava
плакат plakát
планета planeta oběžnice
платеж úhrada vyúčtování platba odvod
плательщик poplatník plátce
платный placený
платок šátek
платформа nástupiště
плащ pláštěnka plášť
пленка vrstvička okénka filmu membrána film
плечо rameno
площадка pole plošina odpočívadlo
пляж pláž
поведение chování
повезти zavézt poštěstit se odvézt
поверх přes na
повесить pověsit oběsit
повесть povídka novela vyprávění
поворачиваться otáčet se obracet se
повторение opakování
повышать zvýšit zvětšit zvyšovat
повышаться zvyšovat se stoupat
повышение zvýšení zlepšení vzestup povýšení
поговорка rčení přísloví
подавать podávat dodávat
подвиг hrdinský čin čin výkon hrdinství
подводный podvodní podmořský
подготавливать připravovat chystat
подданный státní příslušník
подоходный налог srážková daň daň z příjmu
подробный podrobný detailní
подъезд příjezd
пожаловаться žalovat stěžovat si stěžovat reklamovat
пожимать tisknout
позапрошлый předminulý
поздний pozdní
позиция pozice postoj stanovisko poloha
поиск hledání vyhledávání pátrání průzkum
полезность užitečnost
политик politik
политика politika
положительный pozitivní kladný
получение příjem získání
пользоваться využívat využít používat
полюс pól
поменять vyměnit
помощник pomocník
понижение snížení
поперек šikmo příčně napříč
пополам napolovic na polovinu
популярность oblíbenost obliba popularita
популярный oblíbený populární
пора doba čas
портить zkazit lámat kazit
портрет portrét
порция porce dávka
порядок pořádek
посадка výsadba sázení
пословица přísloví
послушный poslušný poddajný
постоянно stále ustavičně
постоянный trvalý stálý
поступок čin skutek jednání
потеть potit se
потребность potřeba požadavek
потребоваться být zapotřebí být třeba
поход výprava
почерк rukopis písmo
почитать vážit si ctít uctívat
поэт básník
правильность správnost pravidelnost
право právo
праздновать slavit oslavovat
практика zvyk praxe cvik
практиковаться zacvičovat se používat nabývat praxe dostávat praxi
прачечная prádelna
представлять předvést představit představovat
предупреждать varovat upozornit napomínat
предупреждение varování výstraha
предыдущий předešlý předcházející předchozí
презерватив prezervativ kondom pánská ochrana
прекращать ukončit skončit přestat
прелесть půvab kouzlo
пресный neslaný nemastný málo slaný mdlý
преступник zločinec pachatel
прибегать přibíhat
прибивать přibíjet
приближение příchod přiblížení přibližování
приблизительно asi přibližně
приветствие uvítání pozdrav pozdravení
приветствовать vítat uvítat přivítat pozdravovat
пригород předměstí
приезд příjezd příchod
признак znak příznak
приключение dobrodružství příhoda příběh
прикреплять připevnit připojit připevňovat
применять používat aplikovat
применяться přizpůsobovat se používat se
принадлежать patřit náležet
принимать přijmouti přijmout
приправа koření příchuť
природный přírodní
присутствие přítomnost
присутствовать účastnit se účastnit zúčastňovat se zúčastnit se
притяжательный přivlastňovací
причина příčina
приятель přítel
провайдер poskytovatel
провод vodič vedení drát
провожать doprovázet
прогноз předpověď prognóza
прогноз погоды předpověď počasí předpověď meteorologická
программист programátor
прогулка procházka
продлевать prodlužovat
продление prolongace
проживать bydlet žít
проигрывать ztrácet přehrávat prohrávat
произведение dílo výtvor
производить způsobit vyvolat vytvořit
промолчать nepromluvit
пропуск vynechání propustka
просмотр prohlídka nedopatření
пространство prostor prostranství
простуда nachlazení
против proti
профессионализм profesionálnost profesionalismus
профессиональный profesní profesionální odborný odborový
профилактический profylaktický preventivní
прохладный chladný svěží
прохожий kolemjdoucí chodec
процент procento úrok
прочный trvalý stálý
прощать promíjet prominout odpouštět odpustit
прямой přímý
прятать schovávat skrývat schovat se ukrýt
психология psychologie
пуговица knoflík
пустой prázdný
пыль prach
пьеса činohra zrada vyprodání zásob vyprodané přestavení
пьяный opilý
пятка pata
пятно skvrna

Р

рабочее время pracovní doba pracovní den
рабочий день pracovní den
равно rovná se
равный stejný rovný
радоваться radovat se těšit se
радостный radostný veselý
разбивать lámat roztloukat rozbít dělit
разбиваться роhmožďovat se zraňovat se tříštiti se roztloukat se
развешивать tížit rozvěšovat rozvažovat rozprostírat
развитие rozvoj vývoj
развитой vyvinutý rozvinutý
развод rozvod
разворачивать rozvinovat rozestavit rozdělávat rozbalovat
разговор rozhovor řeč
раздавать rozdělit rozdávat přidělit
раздел oddíl část rozdělení
различие rozdílnost rozdíl rozpor
разменивать rozměňovat
размешивать rozmíchávat
разница rozdíl
разнообразный rozmanitý různý různorodý rozličný
разноцветный různobarevný
разрезать rozřezat rozříznout rozstřihnout
разрешаться řešit se vyúsťovat vyplynout povolovat se
разрешение povolení souhlas řešení svolení
ракетка raketa pálka
рана rána
ранний časný raný
расистский rasistický
расставлять rozestavovat
растение rostlina
ревновать žárlit být žárlivý
ревность žárlivost
регулярно pravidelně
регулярный pravidelný
редкий vzácný řídký
режиссер režisér
результат výsledek
рекламировать propagovat inzerovat
рекламный reklamní
рекорд rekord
ректор rektor
ремень pás řemen pásek
ремонт oprava
ремонтировать vylepšit spravit opravovat opravit
рецепт recept
решать řešit rozhodovat rozhodnout
решение rozhodnutí řešení
ритм rytmus
рифма rým
ровно zpříma pravidelně
ровный vyrovnaný rovný hladký
родной rodný drahý
родные příbuzní
рожать rodit porodit
рождаться vznikat rodit se narodit se líhnout se
рок osud
рост růst zvýšení vzrůst
ругаться nadávat
рукав rukáv
рыжий zrzek
ряд řada

С

с тех пор potom od té doby od té chvíle dále
с уважением s pozdravem
салон salón salon
самочувствие tělesný stav tělesné pocity subjektivní stav subjektivní cítění
сбор sraz shromáždění sběr poplatek
светить svítit
светиться zářit svítit
свидание schůzka rande
свинья prase vepř
свободный svobodný volný
связь spojení
сгибать ohýbat
сеанс představení
северный severní
седой šedivý
сезон období roční období roční doba sezóna
секрет tajemství tajnost
секс soulož sex pohlavní styk styk
семеро sedmero sedm
семестр semestr
сервис služba
сердиться zlobit se
серебряный stříbrný
сериал seriál
серия série
сигнализация signalizování
симпатичный sympatický příjemný pěkný milý
симптом příznak symptom
синоним synonymum
синяк modřina
сказочный pohádkový
скамейка lavice lavička
скамья lavice
скандал skandál výtržnost
скачивать stáhnout stahovat
скейтборд skateboard
складывать sčítat skládat
скорее spíše rychlejší rychleji raději
скорый rychlý
скромный nenáročný skromný prostý
скульптура socha sochařství
слабо špatně zvadle slabě ochable
сладко sladce
следовать následovat
сложность složitost komplikovanost
слон slon
слух sluch
слушатель posluchač
смайлик smajlík emotikon
смелость smělost statečnost odvaha
смелый odvážný smělý
смесь směs
смешивать promíchat mísit smísit smíchat
сми média masová média masmédia hromadné sdělovací prostředky
снежный sněhový
сноуборд snowboardista
соблюдать dodržovat zachovávat udržovat dbát
советоваться uvažovat radit se přemýšlet přemítat
согласие souhlas shoda
создавать vytvořit způsobit vyvolat tvořit
сокращать snížit zmenšit omezit
солдат voják
солнечные очки sluneční brýle
солнечный slunečný slunný sluneční
сообщать oznámit
сорт druh
сотня stovka
соус omáčka
социально sociálně
сочетание kombinace
сочинение spis dílo psaní
спасать zachránit zachraňovat
спасаться zachraňovat se
спасти zachránit
спектакль představení podívaná
специалист odborník specialista
специально výslovně speciálně obzvlášť obzvláště
специальность povolání specializace obor
специи koření
спешить pospíchat
спинка záda
спокойный klidný tichý
спор hádka spor
способ způsob
способность schopnost způsobilost
справочник příručka
сравнивать porovnávat srovnávat přirovnávat
среди uprostřed mezi
среднее průměr
средства массовой информации masmédia hromadné sdělovací prostředky
ссора spor hádka svár
стараться usilovat snažit se
старик stařec
старость stáří staroba
старт start začátek
старуха stařena
статья článek
стипендия stipendium
стирка praní
стих báseň verš
столичный hlavního města
стоянка zastávka zastavení stání stanoviště
странный zvláštní podivný
страх strach
страховать pojišťovat
страшный strašný příšerný hrozný děsný
стрелять střílet
стресс stres
стрижка stříhání střih
стричь stříhat
строительство stavba budování budova výstavba
студенческий vysokoškolský studentský
студия studio
стук klepání
стыдно je hanba
стюардесса letuška stevardka
сугроб závěj
суметь dokázat
сумма suma částka
сухо suše
суша pevnina souše půda
сушить sušit vysušovat
сходить scházet dojít
сцена scéna pódium
съездить zmlátit zajet uhodit udeřit

Т

табак tabák
таблица tabulka
тайна tajemství
таксист taxikář
талант talent nadání
талантливый nadaný talentovaný
танец tanec
творог tvaroh
творческий tvůrčí tvořivý
творчество tvorba dílo
театральный divadelní teatrální
тело tělo
темнота tma temnota
темп tempo rychlost
тень stín
теракт teroristický útok teroristický akt
терпение trpělivost
терпеть snášet trpět
терроризм terorismus
террорист terorista
тесно těsně
тесный úzký těsný
тесто těsto
тесть tchán
тетка teta
течение tok tečení proudění proud
теща tchyně
тигр Tigris
тип typ
то есть totiž to jest
товар zboží
товарищ druh kamarád spolupracovník společník
товарный zbožní nákladní
толщина tloušťka
торговать obchodovat
торговый obchodní komerční
тормоз brzda
тормозить brzdit překážet
тот же stejný
точный přesný
тошнота nevolnost
травма úraz trauma zranění
транзит tranzit
транспортный dopravní přepravní
трасса trasa
требоваться potřebovat být třeba být potřebný
тренер trenér
тренировать cvičit trénovat
тренировка trénink cvičení školení trénování
треть třetina
треугольник Trojúhelník
трижды třikrát
трогать dotknout se
тройка trojspřeží trojka pánský kompletní oblek dobrá
трубка fajfka trubka trubička dýmka
трудность potíž obtížnost obtíž těžkost
трудовой pracovní vydělaný
туман mlha
тупой tupý
тур tur
туристический turistický cestovatelský
туча mrak oblak
тысячелетие tisíciletí
тюбик tuba

У

убивать zabít vraždit
уборка úklid
увезти odvézt
увеличение zvětšení zvýšení přírůstek
уверенность jistota sebejistota
увести odvést
увлекаться zajímat se strhnout se planout mít zálibu
увольнять vyhodit uvolňovat propustit propouštět
угадывать vystihovat hádat
удар úder
удача štěstí úspěch
удивление údiv úžas
удивлять udivit překvapit ohromit překvapovat
удобство pohodlí
удовольствие potěšení radost
удочерять přijímat za vlastní adoptovat
ужасно hrozně
ужасный hrozný strašný děsný příšerný
указатель ukazatel seznam soupis
указывать ukázat poukazovat oznámit
укол píchnutí bodnutí injekce
украшать zdobit zkrášlit
украшение výzdoba ozdoba okrasa
уличный pouliční uliční
улучшать zlepšovat opravit zlepšit zdokonalit
улучшение zlepšení
умение dovednost schopnost
уменьшение snížení úbytek zmenšení
умеренный mírný umírněný
умственный rozumový mentální duševní
унитаз záchod splachovací záchod
употребление použití upotřebení používání
употреблять použít užívat používat
управлять řídit vést
ура hurá
уровень úroveň
ус knír
усиливать zvýšit zesilovat
усиливаться zvětšovat se zvyšovat se zrychlovat se zesilovat se
условие podmínka
успокаиваться upokojovat se uklidnit
устанавливаться zjednávat se vytvářet se ustalovat se stabilizovat
ухаживать ošetřovat pečovat
ухудшаться zhoršit se
участвовать účastnit se účastnit zúčastnit participovat
участие účast účastenství
участник účastník člen společník
учащийся žák student
учеба školení výchova vzdělávání
уютный pohodlný útulný

Ф

файл soubor
факс fax
фигура postava figura
физика fyzika
финал finále závěr konec
фирма firma
флаг vlajka prapor
флешка USB flash disk
форум fórum
фотограф fotograf

Х

хвалить chválit
хватать chytit uchopit stačit
химия chemie
хозяин pán vlastník majitel hospodář
хозяйка hospodyně žena paní
хозяйство hospodářství ekonomika
хотя ačkoliv třebaže
хранить zachovat uchovávat
храниться ukládat se být uložen
хрен křen
христианский křesťanský
христианство Křesťanství
христос Kristus
художник umělec malíř výtvarník

Ц

целый celý
цель cíl
ценный vzácný hodnotný cenný drahý
цент cent
центральный centrální ústřední
церковь kostel církev
цифровой číselný digitální
цыпленок kuře slepice kur

Ч

частица částice
частый častý hustý
чат chat
чей-то něčí
черешня třešně třešeň
черта čára
четверть čtvrt čtvrtka
чинить opravovat spravit
чипсы chips
чистота čistota
читаться číst se být čitelný
что-то něco cosi
чудесно báječně
чудесный zázračný nádherný
чужой cizí neznámý
чулок punčocha

Ш

шагать kráčet
шашлык šašlik šaálik
шелк hedvábí
шелковый hedvábný
шея krk šíje
широко široce všeobecně rozsáhle
шить šít
шишка šiška boule
шоссе dálnice
шоу podívaná
штора závěs
шум hluk rámus
шуметь šumět zvonit znít hučet
шумный hlučný

Щ

щека tvář

Э

экземпляр exemplář výtisk
экономика ekonomika ekonomie
экономический hospodářský ekonomický
экономия úspornost úspora hospodárnost
экономный šetrný úsporný spořivý hospodárný
экстренный zvláštní neodkladný mimořádný
электроэнергия elektrická energie
эмоция emoce
энергия energie
этикетка nálepka etiketa
эффективный efektivní účinný

Ю

юбилей jubileum
южный jižní
юзер uživatel
юный mladý mladistvý
юридический právní právnický
юрист právník

Я

являться objevit se být
яма jáma díra
ясли jesle
ясный jasný